Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2018

2018-03-15

 

Bästa kolleger,

 

Ekonomi och arbetsmiljö är viktiga komponenter i alla verksamheter - så även i universitetets. Ett ord som många nu har fått lära sig är myndighetskapital och med det menar man att vi är dåliga på att använda våra pengar.

Man bör ha i åtanke att fördelningen av myndighetskapital är synnerligen ojämn. För de flesta delar av verksamheten är det inget överskott av kapital. Icke desto mindre är det viktigt att de forskargrupper som har mycket myndighetskapital tillsammans med sina ekonomer har en plan för hanteringen av detta. Vid myndighetskapital över 15 procent kommer det att utgå en avgift, dvs man får betala in pengar till LU centralt.

Arbetsmiljö innefattar såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö. Vi själva utgör till stor del våra arbetskamraters arbetsmiljö. Vi vill skapa goda arbetsplatser där vi förebygger problem men det är också viktigt att alla känner till hur man går tillväga när man upplever arbetsmiljöproblem så att dessa kan åtgärdas. Vi kommer att tydliggöra information kring detta.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

När vi har ordning på ekonomi och arbetsmiljö är förutsättningarna goda  för forskning och undervisning av högsta kvalitet. Och apropå undervisning vill jag slå ett slag för Pedagogisk akademi som nu  åter öppnar för nya ledamöter. Mer information finns på https://www.med.lu.se/pedagogisk_akademi

Varma hälsningar

Patrik Midlöv
prefekt IKVM


Kommande möten för styrelsen och forskargruppsledare

Kommande institutionsstyrelsemöten vid IKVM under 2018 äger rum:

  • 18 maj
  • 28 september
  • 6 december

Länk till protokoll från senaste styrelsemötet den 28 februari 2018 på hemsidan

Årets andra möte forskargruppsledare äger rum torsdagen den 26 april kl 13-16.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Examination av portfolio – nya regler

Reglerna för examination av portfolion har ändrats. Portfolion måste vara godkänd av FU-prefekt senast 4 månader före disputation.

Följande text finns på hemsidan:

"Vid disputation ska du senast fyra månader innan disputation ha fått din portfolio godkänd av FU-prefekten. Du skickar en länk till en visningssida till honom/henne eller en pdf-fil. Det som bedöms och examineras är ditt eget urval av reflektioner inom vart och ett av de tolv områdena. FU-prefekten styrker därefter godkännandet av portfolion genom ett intyg som han/hon skickar till kansliet för forskarutbildningen. "

Hälsningar

Lena Eliasson,bitr prefekt, forskarutbildning, IKVM


Diskriminering - det är full kännedom om nolltolerans som gäller!

Utropstecken!

Vid läkarprogrammets startmöte för vårterminen framhölls vikten av att samtliga lärare, administratörer, kliniska handledare och studenter har full kännedom om att nolltolerans gäller avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Det är viktigt att påminna om dessa regler vid varje kursstart. Reglerna gäller självklart samtliga utbildningar som IKVM är involverade i. Bestämmelser för handläggning vid överträdelse eller misstanke om sådan framgår av medfak:s informationsskrift. Se länk nedan.

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier, och kränkande särbehandling (pdf)

Hälsningar,

Mats Lindström, bitr prefekt, utbildning grund- och avancerad nivå, IKVM


Studieregistret Ladok stängt 21 mars - 9 april

Lunds universitet kommer att driftsätta det nya systemet Ladok3 under perioden 22 mars till 9 april. Under denna period kommer Ladok att vara helt stängt för både administrativ personal, lärare och studenter.

Det kommer inte att gå att lägga in några registreringar eller resultat i Ladok. Det kommer heller inte gå att se några resultat i Ladok. Information som finns lagrad kommer att föras över, men pågående ärenden som resultatrapporteringslistor, tentaanmälningar och examensansökningar kommer inte att föras över. Därför är det viktigt att avsluta alla ärenden innan övergången, så att arbete inte går förlorat. Det går givetvis att lägga in resultat i efterhand. Ladok3-projektet kommer att fortlöpande gå ut med information till alla berörda parter, inklusive studenter.

Ladok är ett datorbaserat studieregister som innehåller individuella uppgifter om studerande i grundläggande och avancerad utbildning samt forskarutbildning.


Nya rutiner för lönehantering inför SSC

Som vi tidigare har informerat i prefektens nyhetsbrev, så ska universitetets lönehantering övergå till SSC (Statens Service Center) i oktober 2018.

Pga. reducerad personalstyrka på LU:s lönekontor redan under våren måste kommande underlag till lönekörning vara kansliet tillhanda den första vardagen i månaden kl 12:00. Alla underlag som inkommer efter denna tidpunkt kommer att hanteras först i nästa lönekörning.

Mer information om ändringen kommer via e-post till forskargruppscheferna från prefekten och kansliet.

Kontakt: viktoria.petri@med.lu.se


Översyn av IKVM:s forskargruppsnamn

Sommaren 2017 uppdaterade vi vilka medarbetare som finns med institutionens LUCAT-katalog.

Nu tar vi nästa steg och gör en sedan länge nödvändig översyn av namnsättningen på våra forskargrupper och knutet till det också strukturen/indelningen av forskargrupperna i LUCAT-katalogen.

Det är viktigt att LUCAT-katalogen är uppdaterad och i bra skick – den har efterhand fått en allt större roll och påverkar många av universitetets övriga system – bland annat forskningspresentationerna i webbportalen LUCRIS.

De förslagna ändringarna, som förankrats i både tidigare och nuvarande institutionsledning, kommuniceras inom kort med institutionens forskargruppschefer.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Nu kan du koppla ORCID till din LUCRIS-profil

Nu kan man som forskare vid LU koppla sitt ORCID till sin LUCRIS-profil och sätta på en automatisk export av publikationer från LUCRIS tillbaka till ORCID.

ORCID är ett internationellt register för forskare där de kan få ett unikt ID som kan kopplas till publikationer, projektanslag och data sets (se https://orcid.org/). Konsekvent användning gör att forskaren får erkännande för alla sina arbeten och att de tillgodoräknas rätt person vid bibliometriska analyser.

Mer information: Matthias Bank, bibliotekarie på B&IKT, 046 222 33 07 , matthias.bank@med.lu.se Det går även att skicka frågor till Servicedesk, servicedesk@lu.se


Dags att planera in sommarens semester

sol

Semesterlagen syftar till att ge alla anställda möjlighet till betald ledighet för vila och rekreation. Du som har anställning vid Lunds universitet ombeds därför att i god tid planera in din sommarsemester.

Du måste ta ut minst 20 av årets semesterdagar under året. Din chef ska i största möjliga mån planera så att du får din semester sammanhängande mellan juni och augusti.

All semester ska beviljas av din chef i förväg.

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se


På kansliet – Marika Hell

Porträttfoto av Marika Hell. Foto: Björn Martinsson

Flyg- och tågbiljetter, hotellrum och taxiresor… Någon ska se till att du får igen dina reseutlägg och den personen är Marika Hell!

Marika Hell har en lång bakgrund inom den medicinska världen. Hon började 1999 som medicinsk sekreterare vid plastikkirurgin på SUS i Malmö.

Sedan en tid arbetar hon på 40 procent som administratör vid institutionens kansli med fokus på reseräkningar. På den andra halvan av sin tjänst är hon forskningsadministratör hos IKVM:s forskargrupp inom klinisk och molekylär osteoporos.

Vad är det som händer när en reseräkning lämnats in till kansliet?

- Jag granskar den så att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda samt att kvitton och bilagor finns med. Därefter kan ersättningen betalas ut. I jobbet ingår också arkivering av reseräkningen när den är expedierad. Arbetet innebär mycket kontakter, framförallt via e-post, med våra medarbetare.

Hur ser det ut med antalet reseräkningar över tid – har de blivit färre eller fler?

- Mängden har ökat. I vilken grad det kan kopplas till fler resor är delvis en annan fråga, eftersom en del av reseräkningarna inte gäller resor utan andra typer av utlägg.

Är det något som är särskilt viktigt att tänka på vid bokning av resor och därefter redovisningen av sina utlägg?

- Boka dina resor via resebyrån Egencia som är universitetets upphandlade leverantör! Eftersom vi är en statlig myndighet kan vi inte själv välja hos vem vi bokar resor och boende, även om det i vissa fall kan finnas billigare alternativ.

- Det är också viktigt att underlaget för ersättning som lämnas in till kansliet är komplett och korrekt ifyllt. Förutom att samtliga berörda sparar arbetstid betyder det också att ersättningen kan betalas ut snabbare.

Fotnot: Reseräkningar med tidigare handläggning av Claes Moreau lämnas nu till Marika Hell. Marika Hell finns oftast på kansliet måndagar (eftermiddag), tisdagar (hela dagen) samt fredagar (förmiddag). Avsteg kan förekomma.

 

Hjälp att fylla i din reseräkning på rätt vis

Inom kort distribueras en kort anvisning och checklista som underlättar för dig som inte dagligdags hanterar reseräkningar. Genom att följa dessa steg säkerställer du att all nödvändig information finns med, och risken för fördröjd eller utebliven utbetalning minskar därmed.

Kontakt mats.roxendal@med.lu.se eller marika.hell@med.lu.se


Utbildningstillfällen för lönesättande samtal - påminnelse

En större förändring under 2018 är att samtliga Saco-anslutna samt icke-anslutna medarbetare ska få sin lön fastställd genom lönesättande samtal. Alla chefer som ska genomföra lönesättande samtal ska ha genomgått en särskild utbildning i lönesättande samtal som erbjuds vid olika tillfällen under våren

För OFR-anslutna fortgår lönrevisonen som tidigare.

Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se


Ny person vid fakultetens karriärcentrum

Porträttbild av Susanne Sundell Lecerof. Foto: Björn Martinsson

Susanne Sundell, tidigare doktorand vid socialmedicin och global hälsa på IKVM, har tillfälligt tagit över ansvaret för fakultetens karriärcentrum. Förordnandet är tidsbegränsat under den period som den ordinarie ansvariga Pernilla Carlsson har föräldraledigt.

Notera att individuell coachning inte kommer att erbjudas under denna period, men i övrigt kommer karrärcentrumet i huvudsak att arbeta med det utbud och de aktiviteter som erbjudits hittills.

Susanne hälsar dig välkommen med idéer och initiativ inför höstens planering av aktiviteter!


Populärvetenskaplig internationell publicering – skriv om din forskning på The Conversation

The Conversation är en organisation för forskningsnyheter som ägs av medlemsuniversiteten, varav Lunds universitet hittills är det enda svenska. Att publicera en artikel på The Conversation innebär en möjlighet att nå ut med sin forskning genom medier som når läsare i hela världen. Det kostar inget och du får använda materialet fritt efteråt.

Boka tid för möte med redaktören den 10 april - ta chansen att ”pitcha” och diskutera din artikelidé med Miriam Frankel vid ett individuellt möte. Det handlar om 30-minutersmöten som hålls den 10 april mellan kl 13 och 16.30 på BMC i Lund. Boka tid genom att kontakta katrin.stahl@med.lu.se


Utlysningar & anslag

De flesta av vårens VR-utlysningar öppna

Under februari öppnade ett flertal VR-utlysningar inom medicin och hälsa, bland annat projektbidrag samt bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö. De flesta av dessa stänger den 20 mars 2018.

Den 27 mars öppnar också ytterligare ett par utlysningar, bland annat Proof of concept inom livsvetenskaper.

 

Aktuella ERC-anslag

ERC 2018 Proof of Concept Grant – deadline 18 april (tredje omgången öppen till 11 september 2018)

ERC 2018 Advanced Grant – öppnas 17 maj 2018 med deadline den 30 augusti 2018


Sepsis tema för Forskningens dag 2018

Fakultetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 februari att utse ”Sepsis: när en infektion blir livshotande – från bakterie till blodförgiftning” till tema för Forskningens dag 2018.

Forskningens dag 2018 äger rum under hösten, datum fastställs inom kort.


Snart dags för ANDiS-dagen 2018

Den 22 mars är det dags för den årliga ANDiS-dagen. Den arrangeras i Agardh-salen på CRC i Malmö.

ANDiS (Alla Nya Diabetiker i Skåne) är en forskningsstudie som samlar och följer merparten av de personer i Skåne som diagnosticerats med diabetes 2009-2013.


Metaboliskt centrum - symposium

Metaboliskt centrum inbjuder till symposium tisdagen den 3 april 2018, i Agardh-salen på CRC. Vid symposiet presenteras bland annat verksamheten vid centrumet samt den infrastruktur för translationell metabolisk forskning som finns vid Lunds universitet.


Kurs i presentationsteknik

Vill du förbättra din presentationsteknik för att bättre kunna engagera publiken och fånga intresse? Nu finns kursen” Presentera och övertyga” vars syfte är att forskarna/doktoranderna ska stärkas i sin förmåga att presentera sin forskning/sina budskap på ett tydligt och engagerande sätt utan att göra avkall på seriositet.

Under kursen varvar vi genomgångar av strategier och verktyg med illustrerande exempel, diskussioner, övningar i grupp och individuella framföranden med efterföljande feedback. Anmäl dig senast den 16 mars 2018 till kursen via Kompetensportalen


Grattis till…

Ervin Toth, oavlönad docent i gastroenterologi sedan den 24 januari 2018.

Giuseppe Asciutto, oavlönad docent i kärlkirurgi fr.o.m. den 16 februari 2018.

sofie persson

Sofie Persson, hälsoekeonomi, som prisats för 2017 års kliniska avhandling inom diabetologi med sitt arbete ”Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a case study of the impact of an early life health shock” Bakom priset star Svensk Förening för Diabetologi.

Porträttfoto av Andreas Edsfeldt. Foto: Björn Martinsson

Andreas Edsfeldt (experimentell kardiovaskulär forskning, på fotot t.h.) och Mototsugu Nagao (öcellsexocytos) för Junior Diabetes Wellness-anslag om 200 000 kr vardera.


Viktig info om prefektsignaturer

bild av en penna och en bok

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.

Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se

Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Aktuella disputationer

6 april Miriam Pikkemaat (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) ”Complications in type 2 diabetes – Biomarkers versus patients’ thoughts and experiences.” Huvudhandledare: docent Kristina Bengtsson Boström

Halvtidskontroller

21 mars Yingying Ye (Islet pathophysiology) “Regulation of α2δ-1 by TCF7L2 and the roles of mechanotransduction on calcium signaling and glucose stimulated insulin secretion”

23 mars Sixten Borg (hälsoekonomi) "Diabetes: Individual perspectives on outcomes, evaluation and improvement" Handledare: Ulf Gerdtham Professor, Lunds universitet och Sofia Gudbjörnsdottir, professor, Göteborgs universitet

23 april Felix Cronholm (klinisk och molekylär osteoporosforskning) "Physical activity, musculoskeletal traits and fractures" Huvudhandledare: Magnus Karlsson


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60 Erbjudandet gäller dig som har e-postadress vid Lunds universitet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Patrik Midlöv eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp