Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2017

2017-03-22

Bästa kolleger,

 

2017 är ett jubileumsår av mer än ett skäl. Det är inte bara Lunds universitet som fyller jämnt – bland jubilarerna finns även ERC, Europeiska forskningsrådet, som firar att det är tio år sedan starten.

ERC har under de år som verksamheten pågått utvecklats till en viktig finansiär för oss på IKVM, med eftertraktade forskningsanslag som möjliggör långsiktiga satsningar. Under 2016 hade tio forskare vid institutionen olika typer av anslag från ERC. I mars arrangerade ERC i samarbete med universitet runt om i Europa en jubileumsvecka där även Lunds universitet deltog.

Det är också på sin plats med en gratulation till Maria Gomez och alla involverade kolleger som nyligen erhållit ett anslag på totalt 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för forskning inom diabetes. Anslaget är ett av de största som tilldelats forskare verksamma vid institutionen. Det är också ett brett samarbetsprojekt vilket stämmer väl överens med regeringens betoning av samverkan som en central del när forskningen ska möta framtidens behov och krav.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Olika anslag är annars något du kan läsa mer om – bland mycket annat -  i IKVM:s verksamhetsberättelse för 2016. Läs mer om verksamhetsberättelsen nedan samt hur du laddar ner den. Det är för första gången vi gör en sammanställning av denna typ och jag hoppas att den ska vara till både glädje och nytta framöver. För oss som forskar, undervisar eller på annat vis är kopplade till institutionen.

Till sist vill jag också nämna att LU:s strategiska plan 2017-2026, som vi flaggat upp i tidigare nyhetsbrev, nu även finns i tryckt version. Den kan beställas via Eva Andersson på LU:s sektion kommunikation (eva.andersson@kommunikation.lu.se)

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt IKVM


Detta hände på IKVM 2016 – verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse IKVM 2016

Nu finns det gångna året på IKVM översiktligt beskrivet i både siffror och text i vår första verksamhetsberättelse. Berättelsen fyller flera funktioner, bland annat ska den:

  • Öka kunskapen om den egna verksamheten för oss som är verksamma vid institutionen
  • Fungera som underlag och inspel inom och utom universitetet i olika sammanhang
  • Utgöra lättåtkomlig kunskapsbank för att hämta information till ansökningar, presentationer m.m.
  • Ge möjlighet för nya forskare, lärare, doktorander och TA-personal på institutionen att orientera sig om verksamheten

I verksamhetsberättelsen för 2016 kan du läsa om händelser inom forskning och utbildning samt ta del av sammanställd årsfakta om anslag, utnämningar m.m. Även personal, ekonomi och kommunikation finns beskrivet.

Du kan även ladda ner verksamhetsberättelsen från IKVM:s hemsida under fliken "Om institutionen".

Det är första gången vi gör en verksamhetsberättelse för institutionen, och därför innehåller den också viss historik denna gång. Till 2017 års verksamhetsberättelse tar vi tacksamt emot bidrag kring viktiga händelser inom forskning, utbildning m.m.

Hör av dig till prefekt Kristina Åkesson, kristina.akesson@med.lu.se eller kommunikatör Björn Martinsson, bjorn.martinsson@med.lu.se


Kommande styrelsemöten

Första halvåret 2017 sammanstrålar styrelsen onsdagen den 24 maj för avslutande möte före sommaren.


Vårens forskargruppledarmöten

Vårens återstående möten för forskargruppledare äger rum:

  • Fredagen den 21 april (eftermiddag)
  • Onsdagen den 24 maj (frukostmöte)

Boka gärna in i kalendern redan nu, inbjudan kommer via e-post. Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Viktigt om våra tjänsteresor

Såväl prorektor Eva Wiberg som dekanus vid vår fakultet har varit föremål för intern granskning av sina tjänsteresor sedan medierna uppmärksammat ämnet. Resor är för många av oss viktiga och oundgängliga för att kunna utföra forskning och andra arbetsuppgifter. Samtidigt är det en av de stora utgifterna vid Lunds universitet och det är viktigt att vi följer regelverket.

Läs mer på Medarbetarwebben, och du är även välkommen att prata med PA-funktionen på kansliet om du behöver ha svar på frågor kring dina resor.

Kontakt: claes.moreau@med.lu.se


På gång på läkarprogrammet

Läkarprogrammet kommer från och med HT 2017 införa ett heltäckande schema i systemet TimeEdit3. Detta innebär att studenterna på de kliniska terminerna får ett samlat schema för alla olika aktiviteter såsom t.ex. case, föreläsningar och avdelningsarbete. Utbildningsadministratör Petra Palm som håller i detta arbete kommer be kursledningarna om schemauppgifter för hösten 2017 med inlämning senast 28 april. Därefter kommer en schemagrupp att mata in uppgifterna. Framöver ska schemat kunna nås via en app i telefonen.

Läkarprogrammet har ett budgeterat underskott på 6 miljoner kr för 2017 men statsanslagen minskar varje år. Ökade satsningar görs därför på olika typer av e-lärande och kliniska träningscentra. Antalet försläsningstimmar kommer vara ca 4 per vecka och vara hållas ortsövergripande Malmö-Lund-Helsingborg. Detta blir billigare och ökar likheten i innehållet mellan kursorterna men innebär ett ökande resande för studenter och lärare. Basen för de teoretiska kunskaperna kommer utgöras av PBL T1-T5 och case T6-T11.

Examinationerna på de kliniska terminerna sker för den teoretiska delen framförallt med multiple choice frågor med ”single best answer” (MCQ). Gällande den praktiska examinationen på de kliniska terminerna kan kurserna numera välja om man vill examinera studenterna genom direktobservationer vid flera tillfällen (DOPS) under terminen eller med en avslutande OSCE-tentamen.

Text: Olle Melander, bitr prefekt m GU-ansvar
olle.melander@med.lu.se


Webbprofil LUCRIS Emily Sonestedt

Uppdatera din profil och förbättra sökbarheten du också!

Uppdatera och bli sökbar i LUCRIS

Det är hög tid att uppdatera sin personliga profil i forskningsdatabasen LUCRIS där Lunds universitet samlade forskning presenteras. Genom att lägga in efterfrågade uppgifter i din profil ökar synlighet och sökbarhet. LUCRIS kommer så småningom också att användas som en resurs och ett underlag för statistik, rapportering m.m. Det är därför angeläget att IKVM:s forskare har en bra presentation.

En påminnelse har nyligen skickats till samtliga PI:s vid institutionen tillsammans med en mall för att underlätta inmatningen.

Uppgifterna i LUCRIS är publikt tillgängliga via webben: http://portal.research.lu.se

Du är också välkommen att kontakta institutionens kommunikatör Björn Martinsson, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Forskarskola för kliniskt verksamma läkare

Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet genomför en forskarskola för läkare under hösten och vintern 2017-2018. Medicinska fakulteten står för kurskostnaderna, och verksamheter inom Region Skåne för läkarnas löner under fyra av kursens veckor.

Läkare verksamma inom SUS, primärvården, laboratoriemedicin och psykiatri, samt andra sjukhus inom Region Skåne, som är registrerade doktorander vid kursstarten och genomgått introduktionskursen för doktorander har möjlighet att delta i kursen, sammanlagt 40 deltagare.

Verksamhetschefer väljer ut lämpliga kandidater. Ansök senast den 12 april 2017.


På kansliet – Emma Hamrefors

Emma Hamrefors Foto: Björn Martinsson

Emma Hamrefors är ekonomiadministratör på kansliet och hanterar ekonomin för flera forskargrupper inom bl.a. diabetes. Hon har även hand om institutionens utredningskonto som fungerar som en mellanlandningsplats för pengar som ska vidare till personer verksamma vid institutionen. Tidigare har hon bland annat varit redovisningskonsult vid PWC.

Vad tycker du om jobbet?
- Det är en bra mix av arbetsuppgifter. En del är mer rutinbetonat och annat är omväxlande och mindre förutsägbart. Jag kom nyligen tillbaka från en föräldraledighet och bygger just nu upp kunskaperna om de forskargrupper jag inte arbetat med tidigare. Jag tittar därför mycket framåt: vad är planen? Det blir sedan underlag i prognos- och planeringsarbete.

Vilka är de vanligaste frågorna från forskargrupperna?
- Det är vanligt att grupperna undrar om de har tillräckligt med pengar. När det gäller grundutbildningen är det också vanligt med frågor kring ersättning.

- De flesta är i varierande grad intresserade av ekonomi, vilket jag uppskattar. Man får gärna höra av sig med frågor, det är bara trevligt och jag lär mig också nytt själv tack vare frågorna.

 Kan forskare, lärare och andra medarbetare bli bättre på något – tycker du?
- Olika typer av underlag, t.ex. sådant som rör reseersättningar. Det är bra att höra av sig och inkomma i tid med materialet.

Emma jobbar deltid kl 08-14.30 Kontaktuppgifter och mer info finns på IKVM:s hemsida.


Glöm inte semesterplaneringen…

Det börjar bli tid för teknisk/administrativ personal och doktorander med anställning att planera årets semester tillsammans med sin forskargruppchef. Betald semester är en förmån för alla som är anställda vid universitetet, och det är också obligatoriskt av hälsoskäl att ta ut semester då syftet med semestern är att man ska få möjlighet till vila och rekreation.

Reglerna för semesteruttag varierar beroende på anställningskategori, anställningsperiod och ålder.

Har du specifika frågor kring din eller dina kollegers semesteruttag talar du med din forskargruppchef. Notera också att ifall du är stipendiat gäller särskilda regler.
Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se

 

… och utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska hållas med alla anställda varje år. Samtalet ska vara mellan den anställde och forskargruppchefen (forskargruppchefer träffar prefekten). Målet är att utveckla både organisationen och den individuella medarbetaren. Det är forskargruppchefen som ansvarar för att samtalet äger rum. Som anställd ansvarar du för att komma väl förbered till mötet.

Alla forskargruppchefer har informerats om de rutiner och riktlinjer som för utvecklingssamtal. Institutionskansliet rekommenderar att samtalen äger rum under våren, men de kan även ske vid annan tid på året.

Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se


Foto från stadsbiblioteket i Lund, Daniel Agardh

Säkert vårtecken... I mars var det premiär för vårens omgång av Crafoords vetenskapsluncher på Stadsbiblioteket i Lund. Bland föreläsarna denna omgång finns bl.a. docent Daniel Agardh från IKVM som drog fullt hus till sin föreläsning om celiaki den 15 mars. Seminarierna filmas och kan i efterhand ses på fakultetens webbplats


Jubileumsföreläsning i Malmö om fakultetens historia

Del av affisch för seminarium den 26 april 2017

Ta chansen att träffa Carl von Linnés läromästare, Lejoninnan från Lund och trollkarlen som revolutionerade hjärtdiagnostiken!

Medicinska fakulteten i Lund och Malmö har genom seklerna fyllts av färgstarka personligheter. Innovatörer, superhjärnor och original - alla har på sitt sätt skrivit historia och bidragit till dagens framgångar inom medicinsk forskning och undervisning. Följ med på en spännande resa under en eftermiddag – den 26 april i Jubielumsaulan, SUS Malmö!

Kontaktperson: peter.nilsson@med.lu.se


Välkommen till…

Fariba Vaziri-Sani, lektor vid Högskolan i Kristianstad, kommer att vara gästforskare vid institutionen med start den 27 mars och fram till 1 september 2017. På IKVM kommer Fariba Vaziri-Sani att vara knuten till ett forskningsprojekt om diabetes i Åke Lernmarks forskargrupp.

Grattis till…

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har tilldelat Lunds universitet 100 miljoner kronor till diabetesforskning. Bakom forskningen står Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och dess koordinator Maria Gomez.

Porträttbild av Boel Bengtsson.

Boel Bengtsson, docent i experimentell oftalmologi, (bilden t.h.) har tilldelats 250 000 kr i forskningsanslag från Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade.

Jesper Fritz, fil.dr. i medicinsk vetenskap, med kolleger, vars forskning om samband mellan fysisk aktivitet i skolan och betyg nyligen uppmärksammats i New York Times.


Disputationer

24 mars, Peder Rogmark (kirurgi) ”Implementation of Modern Incisional Hernia Repair Techniques“ Huvudhandledare: docent Agneta Montgomery

31 mars, Beata Lindholm (klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap) ”Fear of falling, falls and near falls in Parkinson’s disease.” Huvudhandledare: professor Peter Hagell

6 apr, Hedvig Örneholm i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi ”The diabetic foot: treatment of severe complications and outcome.” Huvudhandledare: docent Magnus Eneroth

7 apr, Ilka Kamrad (klinisk medicin med inriktning ortopedi) ”Outcome of surgery for end stage ankle arthritis.” Huvudhandledare: docent Björn Rosengren

21 apr, Rickard Claesson (klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi) Gestational diabetes mellitus – Diagnostic implications during pregnancy and follow-up. Huvudhandledare: adj professor Kerstin Berntorp


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.