Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2020

2020-02-10

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Vårterminen är i full gång. Det är en tid som präglas av mycket undervisning och naturligtvis även forskning, och inte minst slit med ansökningar om forskningsanslag. Forskare vid IKVM har genom åren varit mycket framgångsrika när det gäller anslag och 2019 visade på ytterligare ökade anslag till våra forskare. 

Avlyft myndighetskapital

Ekonomin är överlag god och alla har inte använt alla sina medel, vilket har fört med sig att vi även i år har ett för stort myndighetskapital som vi därför behöver betala till LU centralt genom ett så kallat avlyft. Exakt hur stort detta avlyft blir är inte klart men det lär bli mer än förra året. 

Avlyftet kommer att fördelas proportionerligt efter hur mycket överstigande myndighetskapital respektive forskargrupp har. Forskargruppschefer har en dialog med sina ekonomer i dessa frågor. 

Nya representationsregler

Sedan 1 januari 2020 är det nya representationsregler. Det är viktigt att vi alla följer dessa regler så läs därför gärna mer i detta nyhetsbrev och se information om representation på Medarbetarwebben

Nytt namn för nytt kansli

Kanslisammanslagningen mellan IKVM:s och ITM:s kanslier är nu slutförd och sedan 1 januari är det ett kansli med namnet Medicinska institutionskansliet Malmö (MiM). 

Nytt i fakultetsledningen

Ny i fakultetsledningen är Karin Jirström som är vicedekan med ansvar för forskarutbildning medan Heiko Herwald numera är vicedekan med ansvar för samverkan och hållbarhet. 

Nominera till fakultetens valberedning

Nu är det dags att utse en valberedning inför årets val av dekan, prodekan och MFS (medicinska fakultetsstyrelsen). Är du intresserad av att ingå i valberedningen? Mejla dina nomineringar eller ditt intresse till Katarina Westrin Sjöberg: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se senast 6 mars. Läs mer om fakultetens valberedning i detta nyhetsbrev.

Ny rektor för universitetet

Lunds universitet söker efter ny rektor från 1 januari 2021. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen av ny rektor finns information universitetets webbplats. 

Välkomstdagar för nya medarbetare

För våra nya medarbetare vill jag slå ett slag för de välkomstdagar som hålls under våren, på svenska 11 mars och på engelska 25 mars. Medarbetaren anmäler sig själv i kompetensportalen. Mer om välkomstdagarna i detta nyhetsbrev. Tipsa och påminn dina nya arbetskamrater om de inte har sett detta!

Grattis till våra forskare!

Stort grattis Margareta Troein som har fått ytterligare anslag från AFA försäkring för fortsatt forskning om arbetsmiljö och hälsa inom sjukvården!

Stort grattis Maria Gomez och Daniel Engelbertsen som har fått anslag från Hjärt-Lungfonden. 

Grattis även till Maria Fridh som har fått Barnafridspriset för sin avhandling som lades fram vid Lunds universitet 2018 om nätmobbning och psykisk ohälsa hos unga.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt från läkarutbildningen

Sök uppdraget som PBL-tutor!

pulsen pixabay

Är du intresserad av uppdraget som PBL-tutor på Läkarprogrammets T1-T4 HT20? Anmäl dig senast 25 februari.

Du använder google-formuläret i länken nedan. Du kan anmäla ditt intresse till flera kurser i ett och samma formulär. Även du som har varit tutor tidigare måste fylla i formuläret för att du ska kunna vara aktuell för tutoruppdrag under höstterminen 2020. Deadline för anmälan är redan den 25 februari 2020.


Välkommen Linnea, ny personalsamordnare

linnea gard

Linnea Gard är ny personalsamordnare vid medicinska institutionskansliet Malmö och vikarierar för Sarah Quist under hennes föräldraledighet.

Linnea kommer direkt från institutionen för hälsovetenskaper och är sedan tidigare väl förtrogen med HR-arbetet vid medicinska fakulteten. 


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet ge dig relevant information och stöd, och kontakta oss gärna om du har frågor.

Kansliets nya namn: Medicinska institutionskansliet Malmö!

1 januari blev de två institutionskanslierna i Malmö ett enda stort gemensamt kansli. Kansliet bildar en egen enhet i redan befintlig organisation och går numera under namnet Medicinska institutionskansliet Malmö (MiM). Kansliet ger fortsatt administrativt stöd till verksamheterna för de två institutionerna i Malmö. 

Nya representationsregler från 1 januari 2020

Från och med 1 januari gäller nya representationsregler för hela universitetet. Med de nya reglerna ska det bli tydligare vad som räknas som representation och vad som faller utanför. Maxbeloppen du ska hålla dig inom är också justerade.

Det är syftet som avgör hur ett fall ska behandlas. Om till exempel syftet med ett möte är att knyta kontakter med en forskningsgrupp på ett annat universitet så räknas det som extern representation oavsett fördelningen mellan externa och interna deltagare. Det är därför extra viktigt att det finns tydlig dokumentation som visar vad händelsen avser. 

När du i tjänsten blir bjuden på mat, dryck och annat behöver du även hålla reda på vad du ska betala förmånsskatt för. Huvudregeln är att en förmån i form av till exempel måltid, frukost, lunch eller middag ska förmånsbeskattas av den enskilde. Men vid representation är förmånen skattefri.  Allt det som faller utanför representationsbegreppet ska förmånsbeskattas. Det gäller till exempel lunch och middag vid externa kurser eller konferenser och vid arbetsmöten.

Förändring i lagen om anställningsskydd (LAS) från 1 januari 2020

De huvudsakliga förändringarna i LAS innebär att en arbetstagare har rätt att vara kvar i sin anställning till 68 års ålder och att tidsbegränsningsgrunden i 5 § punkt 4 (efter 67 år) har tagits bort. Har du frågor om vad som gäller inom LAS, kontakta HR-funktionen på kansliet. 

Beställningsblankett för medicinska kontroller i arbetslivet

Du som beställer medicinska kontroller ska använda den nya beställningsblanketten som innefattar samtliga medicinska kontroller enligt AFS 2019:3.
Den nya blanketten hittar du på HR-webbens sida för blanketter: HR blanketter, mallar och manualer. Där finns alltid senaste versionerna av blanketter för olika syften.

Lathund för begäran om friskvård, sjukvård och läkemedel

Vad gäller när du vill ansöka om ersättning för friskvård, sjukvård och läkemedel? Nu finns en lathund som hjälper dig att göra rätt. 

Lathunden gäller på Lunds universitet i sin helhet.

Påminnelse om bisyssla

Anmälan om bisyssla ska vara registrerad i Primula senast 31 mars 2020.

Enligt Lunds universitets föreskrifter om bisysslor ska samtliga lärare och chefer som omfattas av avtal om lokal chefskrets årligen anmäla om de har bisysslor eller inte. 

Semesterplanering för TA-personal och forskaranställda

Kansliet påminner om att det är dags för semesterplanering för teknisk och administrativ personal, doktorander och lärare. Senast 1 april ska semester vara ansökt om och attesterad i Primula av närmaste chef.

Har du frågor, kontakta Sara Tvermoes på kansliet.

Välkomstdagar för nya medarbetare

Alla nya medarbetare välkomnas till en inspirationshalvdag om Lunds universitet. Den svenskspråkiga dagen äger rum på förmiddagen den 11 mars och den engelskspråkiga på förmiddagen den 25 mars.

Du registrerar dig i Kompetensportalen till:


Nominera till valberedningen inför val av dekan, prodekan och fakultetsstyrelse 

Nu är det dags att utse en valberedning inför årets val av dekan, prodekan och MFS (medicinska fakultetsstyrelsen). Är du intresserad av att ingå i valberedningen? Kontakta Katarina Westrin Sjöberg senast 6 mars!

Enligt universitetets föreskrifter har kanslichefen till uppgift inför valet av valberedning att upprätta ett förslag på valberedning som ska bestå av sex representanter för lärare och tre representanter för övrig personal. Detta ska följa universitetets krav på jämn könsfördelning där endera könet inte får understiga 2/5-delar. Vidare ska förslaget bygga på ett nomineringsförfarande. 

Är du intresserad av att ingå i valberedningen, eller vill du nominera någon person till kategorin ”övrig personal” som uppfyller följande kriterier: 

”Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent anställning av heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda. Doktorander med. doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.” 

De som nomineras bör vara säkra på att inte ha något intresse av att själva nomineras som ledamot i MFS. 

Mejla dina nomineringar eller ditt intresse till Katarina Westrin Sjöberg: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se senast 6 mars.


12 februari: Preliminära resultat från Tellus

#metoo

Preliminära resultat från Tellus forskningsprojekt presenteras 12 februari klockan 10–11 i Genetikhusets aula. Presentationen sker på svenska.Klockan 11–11.30 presenteras resultaten på engelska.Alla anställda är välkomna att lyssna och ställa frågor.

Tellus-projektet är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet.

Professor Anette Agardh är projektledare och håller i presentationen som bygger på de preliminära resultaten från intervjuer, gruppdiskussioner och enkät. På plats finns också Tellus projektgrupp och forskarna i forskningsprojektet.

Rektor Torbjörn von Schantz, förvaltningschef Susanne Kristensson samt HR-direktör Ann Silbersky Isaksson informerar om tidsplan för fortsatt förebyggande arbete samt svarar på frågor. Ingen förhandsanmälan krävs. 

12 February: Preliminary results from Tellus

The preliminary results from the Tellus research project will be presented in English on 12 February at 11:00–11:30 in the auditorium of the Genetics Building. All employees are welcome to attend and ask questions.

The Tellus project is a three-year, research-based project that aims to strengthen preventive work against sexual harassment at Lund University. Professor Anette Agardh, the Tellus project leader, will present the preliminary results from interviews, group discussions and the questionnaire. The Tellus project group and researchers on the research project will also attend.

Vice-Chancellor Torbjörn von Schantz, University Director Susanne Kristensson and HR Director Ann Silbersky Isaksson will provide information on the time plan for continued preventive work as well as answer questions. No pre-registration is required.


Nio fakulteter i stället för åtta

Rektor meddelar att Lunds universitet har nio fakulteter och inte åtta som varit den siffra som använts under senare år. Humanistiska fakulteten och teologiska fakulteten (HT) är administrativt samordnade med ett gemensamt kansli och andra gemensamma stödfunktioner.

När områdesbegreppet ersattes av fakultetsbegreppet i officiella dokument var de två fakulteterna de enda som fortfarande var samordnade och åtta områden blev då åtta fakulteter i dokumenten, vilket därmed gav en felaktig bild internt såväl som externt. 

När årsredovisningen för 2019 är klar kommer sektion kommunikation därför att ändra detta i allt övergripande informationsmaterial om universitetet. Ändringar har redan gjorts i det material som inte är tryckt. 


Bättre kvalitet efter fakultetens webböversyn

ny webbplats medfak

Medicinska fakulteten avslutade i höstas en omfattande översyn av sin externa webbnärvaro. Kvarvarande webbplatser och webbsidor finns nu i Lunds universitets gemensamma webblösning Drupal.

En stor del av arbetet har kretsat kring arbetssätt, organisation och inventering av webbmiljön. Fakultetens arbetsprocesser kring webbnärvaro har synats i sömmarna och en omfattande städning av webbmiljön har genomförts. 

Resultatet är helhetssyn och ökad kvalitet på fakultetens externa webbkommunikation tack vare utökat samarbete inom fakulteten. Bland annat finns en ny webbredaktion där institutionerna och fakultetens övergripande kommunikationsavdelning arbetar tillsammans.

Alla webbplatser vid fakulteten har setts över, och kvarvarande webbplatser har nu uttalade målgrupper och syften. Forskningsportalen Lucris är huvudalternativ för fakultetens forskare såvida det inte finns behov som motiverar egen webbnärvaro. 

Antalet externa webbsidor har minskat med cirka 85 procent och antalet webbplatser från nästan 300 till närmare 55.

Färre webbpublicister skapar förutsättning för fortbildning och ökad kvalitet i det redaktionella arbetet. Överflyttningen till Drupal innebär också minskad sårbarhet samt gemensam utveckling och support. 


Nulägesanalys av fakultetens kommunikationsverksamhet

Medicinska fakulteten har en ny strategisk plan sedan april. Utifrån den görs tematiska handlingsplaner. Även kommunikationsavdelningen ska ta fram en handlingsplan och får nya ansvarsområden med utgångspunkt från den strategiska planen. I november startade en nulägesanalys av kommunikationsverksamheten vid fakulteten enligt beslut av dekanen Erik Renström.

Eva Johannesson, avdelningschef för Kommunikativt verksamhetsstöd, har fått uppdraget som utredare och analysen ska vara klar i slutet av februari 2020. Baserat på nulägesanalysen ska fakultetsledningen kunna ta ställning till om det finns anledning att ta fram förslag på förändringar inom kommunikationsverksamhetens uppdrag, organisation och ledning.

Handlingsplaner baserade på den strategisk planen

Baserade på Strategisk plan för medicinska fakulteten, Lunds universitet, 2019–2024 ska ett antal tematiska handlingsplaner tas fram.

Hittills har en handlingsplan beslutats: En hållbar arbetsmiljö – handlingsplan för Medicinska fakultetens arbete inom arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling 2020–2022 (pdf 240,7 kB)


WHO-rapport: Sjukvården i Sverige mer jämlik än i resten av Europa

anna haeger glenngaard och sixten borg foto louise larsson
Anna Häger Glenngård och Sixten Borg. Foto: Louise Larsson

Risken att få ekonomiska svårigheter när du uppsöker sjukvård i Sverige är relativt liten. Det framkommer i en färsk rapport från WHO där forskare från Lunds universitet har undersökt i vilken utsträckning hushållen i Sverige drabbas ekonomiskt av att använda sjukvården.

– Vårt svenska hälso- och sjukvårdssystem skyddar invånarna väl mot katastrofala utgifter till följd av vårdbehov, och i jämförelse med flera andra länder i Europa har vi en mer jämlik sjukvård, säger Anna Häger Glenngård, docent och universitetslektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och huvudansvarig för studien från Sverige.

Den svenska studien som ingår i den aktuella WHO-rapporten bygger på SCB:s undersökning Hushållens utgifter (HUT) med uppgifter om svenska hushåll och deras utgifter åren 2006–2009 och 2012.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) i syfte att undersöka om människor i 24 olika europeiska länder har råd att betala för hälso- och sjukvård. För att få jämförbara resultat i alla länder användes samma övergripande metod. Däremot har tillgången till data varierat något mellan de olika länderna.

– Endast två procent av de svenska hushållen drabbades varje år ekonomiskt av sjukvårdsutgifter under tidsperioden för undersökningen, säger Sixten Borg, statistiker och forskarstuderande på medicinska fakulteten vid Lunds universitet och medförfattare till rapporten.


Anslag till fortsatt forskning om återhämtning i arbetet

margareta troein toellborn

Forskare vid institutionen har i ett treårigt interventionsprojekt studerat återhämtning inom primärvården. Med nya tilläggsanslag från AFA försäkring fortsätter projektet ytterligare ett år för att utvärdera vårdcentralers arbetsmiljö och hälsa.

Margareta Troein, professor vid Lunds universitet och Iäkare i primärvården Skåne, har från AFA försäkring tilldelats 1 243 000 kronor för fortsatt forskning om arbetsmiljö och hälsa inom sjukvården. I tre år har hon tillsammans med sin forskargrupp i ett interventionsprojekt studerat primärvården och vårdcentralers arbetsmiljö. Bland annat har de undersökt om återhämtning under arbetsdagen är möjlig och om det spelar roll för välbefinnandet.

– Resultaten har varit mycket positiva. Modellen bidrar till en säkrare arbetsmiljö i vården och kan förebygga ohälsa hos personalen. Vi hoppas att en spridning till andra verksamheter kan motverka utmattning och uppgivenhet och förebygga ohälsa hos vårdpersonal, säger Margareta Troein.


CORVOS: A European joint doctorate programme in immunology

anna blom foto tove smeds
Anna Blom, Institutionen för translationell medicin. Foto: Tove Smeds

European complementologists have joined forces and created CORVOS. A highly coordinated and innovative research and training program for early stage researchers in immunology and infectious diseases. Lund University is a part of the initiative.

The major aims of CORVOS are the discovery of therapeutic ways to support or inhibit the action of complement and to interfere with its abuse by pathogens and the training of young scientists for academia and industry.

“We will enrol two PhD students that will work and study towards a double PhD degree from both Lund University and Utrecht University. This initiative will in the long run provide conditions for better research, new collaborations and network, high quality PhD education for the involved student and internalization for Lund University”, says Anna Blom, Professor of Lund University participating in the CORVOS initiative.


Ackreditering av cancervård-, forskning- och utbildning

Vid Lunds universitet bedrivs flervetenskaplig forskning inom cancer i nära samarbete med sjukvården. Under 2019 bildades Lunds universitets cancercentrum (LUCC) som en ny strategisk organisation för cancerforskning. Parallellt söker Skånes universitetssjukhus för att bli ett internationellt ackrediterat Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.


25 februari: Öppet seminarium om farmakologi

Syftet med mötet är att redovisa aspekter på hur man kan höja profilen av ämnet farmakologi för 2020-talet som diskuterats i arbetsgruppen Pharm-Tank med representanter från Medicinska fakulteten, Region Skåne, lokala företag inom Life Science, Köpenhamns universitet och Uppsala universitet.

Kollegor vid Lunds universitet, Region Skåne och övriga intressenter inom LIfe Science är alla varmt välkomna.

Anmäl dig till: Ann Ivarsson, ann.ivarsson@med.lu.se

När: 25 februari 2020, klockan 13–15
Var: Belfragesalen BMC D15, Klinikgatan 32, Lund
Kontakt: ann.ivarsson@med.lu.se


Seminarium 4 mars: Etiska aspekter på forskares kontakter med media

Hur undviker vi att forskningsresultat omformuleras, missförstås eller i värsta fall används i felaktiga sammanhang - samtidigt som vi får möjlighet att kommunicera våra resultat? Vad sker i forskarens kontakter med media? Vad händer i mötet mellan dessa två system; forskningen och journalistiken? Hur kan gränsytorna definieras och hanteras? 4 mars hålls ett lunchseminarium på Palaestra i lund om etiska aspekter på forskares kontakter med media.

Seminariet är till för dig som är forskare, student eller administrativ personal vid Lunds universitet. Syftet  är att medvetandegöra och problematisera etiska aspekter rörande forskares kontakter med media. 

Den så kallade tredje uppgiften innebär att forskare också förväntas kommunicera sin forskning och sina forskningsresultat samt att delta i offentlig debatt. Därför är kontakten med och förståelse för journalistik och media viktig. 

Mötet mellan forskare och journalister är dock inte alltid helt smärtfri eftersom det är två system med delvis olika etiska riktlinjer som möts. 

När: 4 mars 2020, klockan 12–13
Var: Palaestra, Universitetsplatsen
Kontakt: magnus.gudmundsson@rektor.lu.se


Anslag: Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) öppen för ansökan 15 mars–15 april

SSMF:s Stora anslag: Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska sällskapet för medicinsk forskning utlyser ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

 • Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport.
 • Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.
 • Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering.
 • Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. 

Antalet forskartjänster är inte fastställt, men var vid förra ansökningstillfället fyra heltid- och fyra halvtidstjänster. 

SSMF Large Grant: Start-up grants for young researchers

The Swedish Society for Medical Research (Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF) announces 4-year start-up grants to support young researchers working full- or half-time. Half-time grants are intended for clinically active researchers; both grants include a sum to cover running expenses.

 • Start-up support is awarded for 2 years with a 2-year extension after approval of a scientific report.
 • The objective is to offer promising young scientists an opportunity to establish themselves as independent researchers. The support is aimed toward PhDs with post-doctoral qualifications.
 • Full-time positions may be combined with a part-time sideline (maximum 20%), for instance clinical work. 

The number of research positions is not predetermined, but after the most recent call, 4 full-time and 4 half-time positions were awarded. 


Utlysning: Medel för infrastruktursatsningar inom fakulteten

Medlen är främst avsedda att stödja satsningar på forskningsinfrastruktur som:

 • har potential att leda till vetenskap av hög kvalitet
 • utgörs av ny infrastruktur eller ökar tillgängligheten av existerande infrastrukturer för forskare vid Lunds universitet
 • är av relevans för flera brukare och har en transparent tillgänglighetspolicy för fakultetens forskare
 • är strategiskt viktigt för medicinska fakulteten

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 april.


haakan brorson
Håkan Brorson
Grattis till ...

Håkan Brorson, adjungerad professor i plastikkirurgi sedan 1 februari 2020.

Maria Fridh, som är årets mottagare av Barnafridspriset. Hon prisas för sin avhandling hon lade fram 2018 om samband mellan nättrakasserier och psykisk ohälsa hos unga.

Stort stöd till forskning inom hjärt- och lungforskning

Maria Gomez och Daniel Engelbertsen som får anslag från Hjärt-Lungfonden. 


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Linnea Malmgren i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 14 februari, klockan 9
Avhandlingens titel: Kidney Function During Ageing and its Association with Bone Mass, Fracture and Mortality

Disputation: Sara Olofsson i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi
Startar: 28 februari, klockan 13
Avhandlingens titel: The value of reducing health risks based on willingness to pay in Sweden

Disputation: John Berntsson i ämnet klinisk medicin med inriktning epidemiologi
Startar: 13 mars, klockan 9
Avhandlingens titel: Population-based studies of atrial fibrillation and ischemic stroke.

Disputation: Mohammed Abdulrasak i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi
Startar: 18 mars, klockan 9
Avhandlingens titel: EVAR of AAA: Long term outcomes, disease progression and risk stratification.

Disputation: Mikael Rose i ämnet  klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi
Startar: 19 mars, klockan 13
Avhandlingens titel: Oncoplastic Breast Surgery - Surgical Strategy, oncological and Patient-reported Outcome

Disputation: Magnus Lindgren i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 26 mars, klockan 9
Avhandlingens titel: Familial Risks of Heart Failure in Sweden

Halvtidskontroller

24 februari, klockan 13, Jonas Larsson, "Evaluating Swedish soldiers’ physiological demands in combat"

5 mars, klockan 13, Thomas Svensson, "Psychological stress and sleep duration as determinants of health"

17 april, klockan 13, Liana Xhakollari, "The cardiorenal syndrome"


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp