Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2019

2019-02-14

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Året började med det mycket sorgliga beskedet att vår arbetskamrat, professor Gunilla Nordin Fredrikson, har gått bort. Saknaden är mycket stor.

Arbetet på IKVM är som livet en blandning av sorgeämne och glädjeämne. Till det senare hör möjligheten att få glädjas över de utmärkelser som föräras våra medarbetare.

J.W.Runebergs pris år 2019 tilldelas professor Leif Groop för hans banbrytande forskning i diabetes. Leif Groop har satt IKVM och hela Lunds Universitet på den stora forskningskartan. Stort grattis!

Vid universitetets årshögtid förärades Johan Lind universitetets administrativa pris. Stort grattis!

Vår nya institutionsstyrelse på IKVM (från årsskiftet) sammanträder för första gången den 14 februari, och på Intramed – fakultetens interna webbplats – ser du vilka som sitter i styrelsen, datum för styrelsesammanträden och kan ta del av tidigare protokoll.

Jag hoppas att alla som arbetar vid IKVM ska känna att man kan påverka utvecklingen. Ett sätt att göra detta kan vara via institutionsstyrelsen. Om du inte själv sitter i styrelsen så ta chansen och förmedla till styrelseledamöter vad du tycker. Du kan naturligtvis även alltid kontakta mig eller övriga i IKVMs ledningsgrupp med synpunkter eller förslag för att göra vår arbetsplats ännu bättre.

En viktig faktor för hur vi upplever vår arbetsplats är den psykosociala arbetsmiljön. Vi kommer under våren att skicka ut enkät till alla medarbetare med frågor om den psykosociala arbetsmiljön, och jag är mån om att så många som möjligt besvarar denna enkät. Genom att identifiera potentiella brister och problem kan vi åtgärda dem.

Vårterminen är nu i full gång och titta gärna i fakultetens kalendarium så att du inte missar intressanta seminarier, workshoppar eller andra aktiviteter på IKVM. Glöm inte heller bort att utnyttja det faktum att du arbetar på Sveriges bredaste universitet. Titta in på LUs webbplats och ta del av vad som händer på övriga delar av vårt universitet. Här kan finnas många samarbetsmöjligheter inom såväl forskning som utbildning.

Varma hälsningar

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


Nytt om läkarutbildningen

Tutoruppdrag termin 1–5

Information om intresseanmälan för tutoruppdrag på termin 1–5 på läkarprogrammet har tidigare skickats ut till institutionens forskargruppchefer och -ledare. Viktigt att samtliga lärare/forskare som önskar/behöver undervisningsuppdrag anmäler sitt intresse. 

Är du intresserad av uppdraget som PBL-tutor på läkarprogrammets termin 1–5 hösten 2019?

Du får en bekräftelse i retur på din mejl när din anmälan är skickad.

pulsen pixabay
Ändringar i läkarprogrammet

Flera projekt och insatser har startats som förberedelse inför att läkarprogrammet kommer att utökas med en tolfte termin och bli legitimationsgrundande. Läkarprogrammet har startat flera arbetsgrupper för att se till att undervisningen ökar och förbättrar kunskaper, förståelse, färdigheter och förhållningssätt, vilket krävs för läkarlegitimation efter sex års studier. 

MedCUL ger under vår- och höstterminen 2019 kursen "Specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter". Kursen ges i samverkan med Läkarprogrammet, Region Skåne och Södra regionvårdsnämnden. Det är angeläget att så många läkare som möjligt vid samtliga de sjukhus som ger ViL (verksamhetsintegrerat lärande) deltar i denna utbildning. 

Läkarprogrammet har tagit fram en hanteringsplan vid brister i basalt professionellt förhållningssätt. Denna ska följas i de fall då läkarstudenter uppvisar påtagliga eller allvarliga brister i professionellt förhållningssätt. Hanteringsplan vid brister i basalt och professionellt förhållningssätt finns på lärplattformen Moodle för läkarprogrammet > se under avsnittet "Allmänt". Du kan även ta del av den som pdf nedan.

Hälsningar

Mats Lindström, biträdande prefekt, utbildning grund- och avancerad nivå, IKVM


Kommande möten för styrelsen och forskargruppsledare

Årets första institutionsstyrelsemöte med den nya styrelsen vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö äger rum den 14 februari 2019

Forskargruppsledarmöte med frukost är den 27 februari klockan 7.30–9. Datum för höstens forskargruppsledarmöten är ännu ej fastställda – information om mötestider kommer längre fram.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


framtidens forskare ssf

Stiftelsen för strategisk forskning: Sök till Framtidens Forskningsledare 7 

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, utlyser nu sjunde generationens Framtidens Forskningsledare (FFL).  Programmet är riktat till unga forskare som bedriver forskning på högsta internationella nivå vid svenska lärosäten. Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår ett omfattande ledarskapsprogram. 

Programmet är öppet för unga forskare, även utländska. Forskningsprojektet ska utföras vid svenskt lärosäte.

Sista ansökningsdag är klockan 14 onsdag den 24 april 2019.

Beslut om tilldelning tas i februari 2020, med tidigaste projektstart i mars 2020.


Information från kansliet

Årsbokslut 2018

Årsbokslutet för 2018 är klart. Forskargruppsledare får en mer ingående presentation av resultatet på nästa frukostmöte för forskargruppsledare i slutet av februari.

Reseräkningar

megafon pixabay

Resegranskaren vid kansliet granskar alla underlag och kvitton i samband med reseräkning. Originalhandlingar arkiveras på kansliet. Om en slutattestant önskar se kvittona mejlas dessa över vid förfrågan.

Sjukanmälan i SSC Primula

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till din chef med personalansvar eller till den kontaktperson som din chef utsett. Dessutom ska du anmäla din sjukfrånvaro i SSC Primula. När du är frisk igen registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i SSC Primula. 

Om du är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du ge en kopia av ditt läkarintyg till din chef. Statens servicecenter anmäler från och med den 15e dagen att du är sjuk till Försäkringskassan.

Försäkringar när du reser i tjänsten

Du som ska ut och resa under året och inte har något försäkringskort, vänligen kontakta IKVM:s medarbetare på HR. Detta är viktigt eftersom det handlar om din säkerhet under resorna. Försäkringen gäller när du reser på uppdrag av Lunds universitet. På baksidan står det vart du ska vända dig om det skulle hända något. 

Nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter

Från 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter. Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ varje månad.

I och med att redovisningen sker månadsvis utgår den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket. När den avdragna skatten för en arbetstagare har redovisats till Skatteverket kan den inte betalas tillbaka till arbetsgivaren.

 Detta innebär att vid uppkomna löneskulder kommer bruttobeloppet att faktureras medarbetaren. Därför är det viktigt att registrera frånvaro i god tid, så att det så långt som möjligt hamnar i rätt period.

De uppgifter som arbetsgivaren redovisat till Skatteverket från och med januari 2019 kommer medarbetaren att kunna se på Skatteverkets nya e-tjänst på ”Mina sidor”.


Nytt rektorsbeslut om föreskrifter för tjänsteresor 2019

tjanstersor

Universitetet är en statlig myndighet som i all verksamhet har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan och agera föredömligt. Lika viktigt är att värna om medarbetaren under resor och säkra en god och säker arbetsmiljö. Universitetet ska även hushålla med statens resurser.

Från den 31 januari 2019 gäller de av rektor nya fastställda föreskrifterna. De omfattar samtliga anställda vid Lunds universitet vid resor inom ramen för anställningen. Föreskrifterna omfattar också resor som betalas av universitetet men som genomförs av student eller annan som inte är anställd vid Lunds universitet.

Föreskrifterna för tjänsteresor tar hänsyn till

Tidigare huvudfokus på kostnadseffektivitet har nu ersatts av tre fokusområden:

  • arbetsmiljö och säkerhet
  • miljöhänsyn
  • kostnadseffektivitet

Välja tåg eller flyg?

Inrikesresor bör du normalt göra med tåg men du kan överväga flyg om tidsvinsten, i förhållande till tågresan, blir minst två timmar vardera på utresan och hemresan. Du ska jämföra den totala restiden inklusive anslutningstransporter och väntetider för de olika färdsätten.

Chefens ansvar

Du som är forskargruppschef och godkänner medarbetares tjänsteresor har även ansvar för att föreskrifterna vid Lunds universitet efterlevs. 

Du som är chef ansvarar för att:

  • alla medarbetare känner till innehållet i denna föreskrift
  • verka som det goda föredömet
  • säkerställa att dessa föreskrifter efterlevs.

Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet 2019 finns på Medarbetarwebben, Regelverket, Regler – personal

Allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet 

Medarbetarwebben – beslut och regler för anställda


Psykisk ohälsa tema för Forskningens dag 2019

psykisk ohaelsa
psykisk ohälsa

Forskningens dag 2019 äger rum på kvällen tisdagen den 5 november i Malmö och på eftermiddagen onsdagen den 6 november i Lund. Fakultetsstyrelsen har beslutat att årets tema blir psykisk ohälsa. Mer information om Forskningens dag kommer framöver. 


Disputation om muffins och rymdresor

disputation alexander perfilyev

Vad har muffins och rymdresor gemensamt? Svar: De förändrar våra DNA-metyleringsmönster som i sin tur påverkar funktionen av våra gener. Två forskare som studerat detta närmare möttes nyligen vid en disputation vid Lunds universitet.

Alexander Perfilyev disputerade den 20 november 2018. Opponent var Andrew Feinberg från Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore. 


elekrocardio

Forskning för hjärtats bästa

alexandru schiopu

ALLA HJÄRTANS DAG 2019. Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi, vet hur man tar hand om hjärtan. Han arbetar för att förbättra hjärtfunktionen för de som drabbas av akut hjärtinfarkt och är i sin forskning framförallt intresserad av ett protein som är involverat både i inflammation vid hjärtinfarkt och i läkningen efteråt.

Alexandru Schiopu, hjärtforskare vid Lunds universitet och specialistläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus, tvekar inte en sekund när man frågar om hur vi bäst tar hand om vårt hjärta.

– Rök inte. Träna. Gå ner i vikt om du är överviktig. Ha även koll på blodtrycket, säger han.


Inbjudan att söka Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram

Sedan den 23 januari 2019 och fram till och med den 26 februari 2019 är det möjligt att söka Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Viktig information till enskilda sökanden vid LU - ansökan måste styrkas av rektor

En ansökan till rådsprofessorprogrammet måste styrkas av ett stödjebrev signerat av rektor. VR kräver ett stödbrev och att det är rektor som ska skriva det beror på att det överstiger 8 miljoner. Detta styrs av Lunds universitets Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal 2018 

Forskningsservice hjälper till

Du som är forskare får gärna kontakta forskningsservice direkt för hjälp med till exempel budget och andra frågor.

Färdigställd och signerad kalkyl och ifyllt rektorsbrev skickar den sökande till johanna.mellgren@fs.lu.se med kopia till brita.larsson@fs.lu.se  och kjell.josefsson@fs.lu.se för godkännande respektive signering senast den 20 februari 2019 klockan 9. 


Etikprövning – ny myndighet och nya rutiner

etikprovningsmyndigheten logga

Från den 1 januari 2019 vänder du dig till Etikprövningsmyndigheten när du ska göra en etikprövning. Den nya myndigheten ersätter de regionala nämnderna och pappersblanketter skrotas till fördel för ett digitalt ansökningsformulär i Prisma.

Det innebär att fakturan (som pdf) ska skannas och skickas till lev@eken.lu.se.


Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

at sign pixabay

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Det betyder att alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting, inklusive de flesta kommunala och landstingsägda bolag och även en del statliga bolag.


Vårens utbildningar i HLR och första hjälpen

hlr

Nu är vårens utbildningstillfällen i HLR (hjärt- och lungräddning) första hjälpen öppna för anmälan i Kompetensportalen. Enligt rektorsbeslut ska var femtonde anställd, men minst två personer per institution/motsvarande, gå utbildning i första hjälpen där HLR ingår. 

Chefens ansvar

Det är viktigt att du som är chef ser till att medarbetare som går utbildningen blir lämpligt fördelade över arbetsplatsen. Tänk på att få återkoppling på vilka som deltagit i utbildningen för din dokumentation. 

Grundutbildning

Grundutbildningen består av en teoretisk del: Första hjälpen och en praktisk del: Hjärt- och lungräddning (HLR). Det ingår en hemuppgift inför kurstillfället som tar cirka 30 minuter att göra.

Vårens grundutbildningstillfällen: 

Måndag 18/2   13–16.30

Torsdag 21/2   13–16.30

Måndag 25/2   13–16.30

Torsdag 28/2   13–16.30

Måndag 4/3   8.30–12

Torsdag 7/3   8.30–12

Repetitionsutbildning i HLR

Vi rekommenderar den som gått utbildning i HLR under de senaste tre åren att göra en årlig repetition.

Vårens repetitionstillfällen:

Måndag 11/3   10.30–12

Torsdag 14/3   10.30–12

Måndag 18/3  08.30–10

Torsdag 21/3     10.30–12

Måndag 25/3   10.30–12

Torsdag 28/3   10.30–12

Ingen drop-in! All anmälan ska göras via Kompetensportalen. Observera att dessa utbildningar för närvarande endast ges på svenska.

Kursledare: Iréne Sassarsson och Ingrid Ekelund, företagssköterskor vid Företagshälsovården.

Plats: Företagshälsovården, Gerdagatan 9.

Om kursdeltagare uteblir eller meddelar återbud senare än 24 timmar före kursstart debiterar vi arbetsgivaren 600 kr.

För mer information, kontakta Iréne Sassarsson, 23283 Irene.Sassarsson@fhv.lu.se eller Ingrid Ekelund, 23282 Ingrid.Ekelund@fhv.lu.se.


Sök till Pedagogiska akademin senast 31 maj

pedagogisk akademi

Du som är lärare med hög grad av pedagogisk skicklighet, bred erfarenhet inom utbildning och stort intresse för pedagogisk utveckling kan ansöka om medlemskap i den Pedagogiska akademin.

Vad innebär det?

Om du antas till den Pedagogiska akademin får du titeln ETP - Excellent Teaching Practitioner (Excellent lärare) och en löneförhöjning motsvarande den som fås för docentur. ETP-titeln är en kvalitetsstämpel på din skicklighet som lärare vid Medicinska fakulteten. Som ETP bidrar du dessutom till den pedagogiska utvecklingen inom fakulteten för att uppfylla dess strategier och mål.

När kan jag söka?

Ansökningar till Pedagogisk akademi tas emot löpande. Granskning av inkomna ansökningar sker en gång per år under sommar och tidig höst. För att vara med i årets granskningsomgång ansök senast 31 maj.


Rundtur på CRC 8 mars för dig som är nyanställd

CRC
Photo: Kennet Ruona

Du som jobbar vid fakulteten och är anställd efter 1 september 2018 har möjlighet att gå en guidad tur på CRC med Hugh Conell, föreståndare för CRC. 

När: 8 mars 2019 klockan 13.30–15.30.

Anmälan: Du anmäler dig på mejl till Hugh Conell, hugh.connell@med.lu.se 

Samling på balkongen utanför kansliernas entrédörr på plan 11, hus 92.


Sök forskningsmedel från SUS stiftelser och donationer 2019

Medel kan bara tilldelas klinisk forskning. Huvudsökande måste vara disputerad samt vid ansökningstidens utgång ha anställning/stadigvarande arvodering inom Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund, Laboratoriemedicin i Malmö/Lund eller Psykiatri Skåne i Malmö/Lund.

Sista ansökningsdag är 10 mars 2019.


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons Stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen till handa senast 30 april 2019. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Ansökan ska du göra på särskilt formulär som finns på Medarbetarewebben och sidan för externa utlysningar av stipendier och bidrag.

Elsa Lundberg och Greta Flerons fond för studier av läkemedelsbiverkan

Stöder genom stipendier studier samt klinisk och experimentell forskning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Sökande skall vara ledamot av Läkaresällskapet i Lund. 

Ämnesområde: Farmakologi
Ändamål: Forskning läkemedelsbiverkan
Utdelning: 95 000

Ifylld ansökan skickar du senast 10 mars till patrik.midlov@med.lu.se. (Det går bra med en skannad pdf-fil.) 


CALL for applications – Lund University graduate school for Agenda 2030

CALL for applications for doctoral student project funding within the framework of the Lund University graduate school for Agenda 2030. The Faculty of Medicine hereby invites principle investigators to submit project proposals.

As part of Lund University’s commitment towards Agenda 2030 and its sustainable development goals, the graduate school for Agenda 2030 has been launched . Within the framework of this graduate school, two research projects will be funded (50 % costs for salary of a PhD student) at the Faculty of Medicine.

The application should be submitted in the project database no later than 6 March, 2019.


Välkomstdag för nya medarbetare – 6 mars

Nu är det dags att anmäla sig till vårens välkomstdag för nya medarbetare. En halvdag den 6 mars där vi presenterar vårt universitet – vision, organisation och verksamhet för dig som är nyanställd vid Lunds universitet. Dagen avslutas med en gemensam lunch. Sista anmälningsdag är den 20 februari.

Reminder: Welcome day for new employees – March 19TH

Have you just started your work here at Lund University? Then we would like to see you at our Welcome Day for new employees on March 19th, 2019. We will present our university – vision, organization and activities. The last day to register is March 5th.


Studenternas pris till bästa kliniska handledare 2018

dan bergkvist foto tove gilvad

Dan Bergkvist, specialistläkare i ortopedi, har utsetts till bästa kliniska handledare höstterminen 2018 av läkarstudenterna vid Lunds universitet i Malmö. Studenternas pris för bästa kliniska placering går till ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Dan Bergkvist får priset ”För sitt engagemang, sin ödmjukhet och förmåga att föra vidare kunskap på ett effektivt och lättförståeligt sätt. Han tar varje tillfälle i akt att lära oss något nytt och gör det alltid på ett stimulerande och underhållande vis”.

Ortopediska kliniken i Malmö utsågs dessutom till bästa kliniska placering. 


Socialmedicin och global hälsa får utbildningsprogram kopplat till Agenda 2030

Anette Agardh, docent i global hälsa vid Lunds universitet. Fotograf: Mattias Löfgren
Anette Agardh, docent i global hälsa vid Lunds universitet. Fotograf: Mattias Löfgren

I somras utlyste Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för anordnande av kapacitetshöjande utbildningsprogram riktade till yrkesverksamma. Fokus skulle vara Agenda 2030 och totalt fem program beviljades medel inom ramen för satsningen. Många var de som lämnade in förslag och i tuff konkurrens fick Lunds universitet kontrakt på tre utbildningsprogram, som kommer att utvecklas och genomföras under 2019.

Sexual gender-based violence and human rights in Uganda ska bidra till att skapa bättre levnadsvillkor för personer som lever i fattigdom och förtryck genom att arbeta mot könsrelaterat våld.

– Sexuellt och genusbaserat våld är utbrett och bygger på politisk, ekonomisk och social ojämlikhet mellan kvinnor och män. Under åren har det institutionaliserats genom policies, lagar och sociala normer, vilka nekar kvinnor och marginaliserade grupper deras mänskliga rättigheter. Därför behövs robusta utbildningar som belyser denna komplexa problematik och ger kunskap kring hur jämlikhet och jämställdhet kan uppnås, och därmed förebygga det sexuella och genusbaserade våldet i Uganda, säger Anette Agardh, professor vid Lunds universitet.


The Smooth Muscle Conference July 14–19

muscle conference

Join a community of science professionals to explore emerging research and expand your expertise at The Smooth Muscle Conference, taking place July 14-19, 2019, in West Palm Beach, Florida. 

Organized by Chairs Jonathan Jaggar, PhD, University of Tennessee; and Maria Gomez, PhD, Lund University, with support from the Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), this conference is highly interactive and brings together an interdisciplinary group of scientists from academic and clinical backgrounds who study and conduct research on smooth muscle.

As a part of FASEB’s Science Research Conference Series, it is designed as a multi-day learning experience to foster engagement between biomedical researchers at every level of their career. Featured conference events include networking opportunities, a career development workshop, selected abstract presentations, and more. 

Learn more and register early to save $150 by visiting the Smooth Muscle Conference’s web page.

Please note that advance registration ends May 30, 2019.

Contact: Maria Gomez, maria.gomez@med.lu.se


Metabolic research today and beyond

How far has precision medicine come? What challenges are we facing within clinical and translational research?


Research Symposium – Developments in epidemiology and biomarker research: A life-course perspective

The Strategic Research Area Epidemiology for Health (EpiHealth) at Lund/Malmö and Uppsala Universities in collaboration with Olink Proteomics AB, Uppsala, Sweden would like to invite you to attend a free Programme for Research Symposium – “Developments in epidemiology and biomarker research: A life-course perspective“. 

When: Thursday/Friday March 21–22, 2019 (Starts 10.00 March 21, ends 12.00 March 22. There will be a free conference dinner on the Thursday evening, but you will have to register.)

Where: Jan Waldenströms gata 2–5, Skåne University Hospital (SUS), Malmö, Sweden

Venue: “Lilla Aulan” Lecture Hall

Costs: Free registration with no fee. 

Transport communications: Train station “Triangeln” is close to SUS, Airport buses from Sturup stop at “Södervärn”. 

Contact & enquiries: Ms. Camilla Key (+46 (0)40-33 23 01), mail: camilla.key@med.lu.se


Daniel Agardh om kopplingen diabetes typ 1 och celiaki

Daniel Agardh
Daniel Agardh

Daniel Agardh överläkare på barnkliniken i Malmö och Lund har sedan 2006 varit med i TEDDY-studien som är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. TEDDY-studien har nu breddats till att också omfatta celiaki (glutenintolerans), där Daniel tittar på kopplingen mellan diabetes typ 1 och celiaki samt vad som triggar igång sjukdomarna.


Välkomstdag för nya medarbetare – 6 mars

Nu är det dags att anmäla sig till vårens välkomstdag för nya medarbetare. En halvdag den 6 mars där vi presenterar vårt universitet – vision, organisation och verksamhet för dig som är nyanställd vid Lunds universitet. Dagen avslutas med en gemensam lunch. Sista anmälningsdag är den 20 februari.

Reminder: Welcome day for new employees – March 19TH

Have you just started your work here at Lund University? Then we would like to see you at our Welcome Day for new employees on March 19th, 2019. We will present our university – vision, organization and activities. The last day to register is March 5th.


Future Faculty: Information session with the Academic Appointment Board

future faculty logo

Have you ever considered applying for a Senior Lecturer (universitetslektor) or an Associate Senior Lecturer (biträdande universitetslektor) position? 

Future Faculty invites to: Information session with the Academic Appointment Board

An open information session with professor Måns Magnusson, chair of the Academic Appointments Board (Lärarförslagsnämnden), and Kajsa Johnsson, head of recruitment at the Faculty of Medicine. During the seminar you will get information about the recruitment process for teacher positions and the Faculty strategy on future positions. There will also be time for questions. 

Kontakt: Helena Persson, helena.persson@med.lu.se

The session is open to all, but seats will be reserved for registered participants.

Career paths and independence: Lunch Seminar with Young Group Leaders

Join the Future Faculty for a lunch seminar with three talented young group leaders from the Faculty of Medicine on career paths and independence.

When: February 26th 2019, 11-1 pm
Where: Belfrage hall, BMC D15 or video streaming to CRC Malmö room 28-11-26

The speakers will talk about their personal experiences, the challenges and opportunities a young investigator can be faced with and offer their best advice for young researchers.

The speakers are:

  • Filipe Pereira, PhD, Division of Molecular Medicine and Gene Therapy
  • Emma Niméus, MD PhD, Surgery and Division of Oncology and Pathology
  • Sonja Aits, PhD, Cell Death and Lysosomes Group, Dept. of Experimental Medical Science

The seminar ends with a mingle session with a lunch buffet that is included for all registered participants. Sandwiches will be provided in Malmö.


Grattis till …

Niklas Mattsson, klinisk minnesforskning som tillträdde som biträdande universitetslektor 1 januari 2019.

Martin Stjernquist som avslutade sin tjänst som professor och frå 1 februari 2019 är seniorprofessor från i urogynekologi och reproduktionsfarmakologi.

Outstanding Reviewer for Circulation 2017–2018

Dr. Martin Söderholm, MD, PhD at the Department of Clinical Sciences got an award from the American Heart Association for an Outstanding Reviewer for the journal Circulation 2017–2018.

"Advances in biomedicine hinge critically on the vital, and often unrecognized, efforts of professionals such as Dr. Söderholm who devote time, energy, and expertise to the evaluation of emerging science.  We cannot publish outstanding – and reliable – content in Circulation were it not for these efforts.  As this important work occurs largely behind the scenes, we are notifying you of our recognition of Dr. Söderholm’s outstanding contribution to the fields of cardiovascular science and medicine."

Anslag från Hjärt-Lung-fonden

olle melander
Olle Melander. Photo: Apelöga

Det största projektbidraget får professor Olle Melander på totalt 4,2 miljoner kronor under tre år. Hans forskargrupp undersöker bland annat tarmhormonet neurotensin som är en riskfaktor för utveckling av exempelvis hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Forskargruppen testar dels att blockera neurotensin med hjälp av en antikropp. Dessutom utvärderar de en etablerad läkemedelssubstans mot fetma, orlistat, som minskar sekretionen av neurotensin. Förhoppningen är att via dessa behandlingsstrategier kunna minska sjukdomsrisken. 

Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi verksam vid Skånes universitetssjukhus, som får treårig forskartjänst genom anslag från Hjärt-Lungfonden. Schiopu undersöker molekyler som driver inflammation och reparation i hjärtat i samband med hjärtinfarkt, i syfte att utveckla en ny behandling för hjärtinfarktpatienter.

Läs mer om anslagen från Hjärt-Lungfonden:


Aktuella disputationer

Disputation: Israa Mohammed Al-Amily i ämnet biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning
Startar: 22 februari 2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Prevention of pancreatic β–cell dysfunction

Disputation: Felix Cronholm i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 8 mars  2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Physical Activity, Musculoskeletal Traits and Fractures in Childhood and in Old Men

Disputation: Artur Németh i ämnet klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi
Startar: 29 mars 2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Role of capsule endoscopy in small bowel management

Disputation: Filip Ottosson i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell medicin
Startar: 29 mars 2019, klockan 9
Avhandlingens titel: Metabolomics in Cardiometabolic Disease - A population-based perspective

Disputation: Anna-Märta Gustavsson i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap
Startar: 12 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Risk factors for development of neurocognitive disorders

Halvtidskontroller

Fredag 22 februari klockan 12.30, Maurits Johansson, "Neuropsychiatric symptoms in neurodegenerative disease"

Måndag 4 mars klockan 10, Sten Axelsson Fisk, "Society inhaled? Social epidemiological perspectives on Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Sweden"


Följ institutionens omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp