Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2018

2018-02-02

Bästa kolleger,

 

Välkomna till ett nytt år på IKVM. Som de flesta av er redan känner till har det skett en del ändringar i institutionsledningen.

Förutom att jag är prefekt, har vi två nya namn i  institutionsledningen: Holger Luthman är ny som ställföreträdande prefekt och Mats Lindström är ny biträdande prefekt med ansvar för grund- och avancerad utbildning. Den nya ledningen och ledningsgruppen presenteras nedan.

Även om ett par personer har bytts ut blir det inga dramatiska förändringar på IKVM. Det går bra att kontakta mig direkt om det gäller andra saker än underskrifter (då ska ni kontakta Kerstin Troein – se nedan).

Jag vill i dessa tider passa på att slå ett slag för utvecklingssamtal. Ta vara på denna möjlighet. De är viktigt för att få och ge återkoppling men det är också ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen av verksamheten.

Nu har också 2018 års hedersdoktorer utsetts. Två av dessa har nominerats av medarbetare vid IKVM: Jeffrey P Krischer, professor vid University of South Florida, USA, och John Chalmers, professor vid The George Institute for Global Health, Sydney, och University of New South Wales, Sydney.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Jeffrey P Krischer är en av världens främsta experter på mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar som diabetes och celiaki medan John Chalmers är världsledande forskare inom högt blodtryck och stroke.

Dessa båda synnerligen framstående forskare kommer att hålla öppen föreläsning här i Malmö när de kommer hit i maj. Datum och tid för föreläsningarna är inte helt klart men detta är en möjlighet ni inte bör missa!

Varma hälsningar

Patrik Midlöv
prefekt IKVM

 

Nya institutionsledningen vid IKVM

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Patrik Midlöv, professor i forskargruppen
för allmänmedicin och samhällsmedicin är
ny prefekt vid IKVM.

 

Porträttfoto av Holger Luthman. Fotograf: Björn Martinsson

Holger Luthman, professor i forskar-
gruppen för medicinsk genetik är ny
ställföreträdande prefekt.

 

Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona

Lena Eliasson, professor i forskar-
gruppen för öcells-exocytos är biträdande
prefekt med ansvar för forskarutbildning.

 

Porträttfoto av Mats Lindström. Foto: Björn Martinsson

Mats Lindström, universitetslektor och
docent vid forskargruppen för psykiatri är
ny biträdande prefekt med ansvar för
grund- och avancerad utbildning.

 

I institutionens ledningsgrupp ingår dessutom liksom tidigare Mats Roxendal, administrativ chef, samt Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef vid Skånes universitetssjukhus.


Styrelsemöte och forskargruppsledarfrukost

Planeringen av vårens möteskalender är ännu inte helt klar. Ett första frukostmöte för forskargruppsledare äger rum den 14 februari och årets första styrelsemöte hålls den 28 februari.

Konatakt: kerstin.troein@med.lu.se


Viktig info om prefektsignaturer

bild av en penna och en bok

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.

Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se 

Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Utomeuropeiska läkare utbildas av oss

En nyhet för 2018 är att utbildningsprojektet KUL (Kompetensutveckling för utomeuropeiska läkare) nyligen har startat. KUL kommer på olika sätt att involvera lärare på IKVM samt läkare och personal på kliniker och vårdcentraler med koppling till IKVM. Ledningen för läkarprogrammet vid Lunds universitet har tillsammans med Region Skåne åtagit sig att genomföra KUL för 20 deltagare under ett år.

Deltagarna har utomeuropeisk läkarutbildning och syftet med KUL är att de efter genomförd kurs ska kunna söka AT i Sverige.

Huvudansvarig för KUL är överläkare och universitetslektor Ulla Westin vid öronkliniken, SUS Malmö.

Mats Lindström, bitr GA-prefekt, IKVM


Nytt om våra utbildningar

Läkarprogrammet och den internationella masterutbildningen i folkhälsa är liksom tidigare de dominerande utbildningarna på grund- och avancerad nivå, vilka engagerar IKVM:s lärare.

Läkarutbildning i akutvård på Practicum. Foto: Björn Martinsson

På läkarprogrammet har de senaste åren genomförts ett omfattande förändringsarbete. Förändringarna träder i kraft från och med innevarande vårtermin, och institutionens lärare har nyligen påbörjat detta arbete.

Bland förändringarna kan nämnas att Case-övningar ska utgöra grunden i undervisningen, att nivåexamen på termin 9 har avskaffats och ersatts av bl.a. strukturerade Sit-In vid upprepade tillfällen under de kliniska terminerna.

Det finns anledning för lärarna på IKVM att framöver gemensamt utvärdera och diskutera de nya undervisningsinslagen på läkarprogrammet. Huvudsyftet är att stärka progressionen samt att länka kursmål till lärande och examination för att därigenom förbättra läkarutbildningen. Samtidigt förbereds det för en eventuell tolfte termin som kan bli legitimationsgrundande. För ytterligare information hänvisas till läkarprogrammets nyhetsbrev.

Mats Lindström, bitr GA-prefekt, IKVM


Institutionens overhead-uttag har höjts

pengar ingress

Institutionens overhead-sats höjdes vid årsskiftet från 19 till 20 procent, i enlighet med beslut i institutionsstyrelsen. Höjningen ska täcka institutionens ökade indirekta kostnader. Ökningen beror på uttag från fakulteten och den centrala administrationen samt att kostnadsmassan på institutionen för närvarande ligger i underkant.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Överflyttning av lönehantering till SSC dröjer

Under våren skulle två större, tekniktunga projekt genomföras, övergången av lönetjänster till Statens servicecenter, SSC, och Ladok3. I takt med att projekten har fortlöpt har det blivit tydligt att det finns stora tekniska risker med att genomföra båda projekt samtidigt. Förvaltningschefen har därför beslutat att den tekniska övergången till SSC flyttas fram till början på oktober 2018.

Det innebär att lönehanteringen under våren och sommaren fortgår som tidigare. I vanlig ordning underlättar det också om du hör av dig till kansliet i god tid med dina HR-ärenden.

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se


LUCRIS förstasida

Forskargruppers hemsidor ses över

Som en följd av införandet av forskningsportalen LUCRIS, kommer det att ske en översyn av webbplatser som tillhör enskilda forskargrupper. Hemsidor som inte är uppdaterade, samt hemsidor som endast innehåller information likvärdig med den i LUCRIS, kommer att stängas.

Ett antal äldre och ofullständiga webbar på IKVM har redan avslutats. Forskargrupper med webbplatser som används och uppdateras kontaktas under februari och mars för dialog om framtida behov av webbnärvaro.

För mer info, kontakta Björn Martinsson, kommunikatör, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Lönesättande samtal - utbildningstillfällen

En större förändring under 2018 är att samtliga Saco-anslutna medarbetare ska få sin lön fastställd genom lönesättande samtal.

Det lönesättande samtalet innebär att forskargruppschefen eller motsvarande fattar beslut om, och har en dialog om ny lön direkt med den anställde. Alla chefer som ska genomföra lönesättande samtal ska ha genomgått en särskild utbildning i lönesättande samtal som kommer att erbjudas vid olika tillfällen under våren och ev. även webbaserat. Kurstillfälle på engelska är inplanerat den 22 mars.

Kortfattat innebär lönesättande samtal att den anställda ska få tydligare kännedom om på vilka grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin lön.

Icke-anslutna kommer att kunna välja huruvida de vill ha lönesättande samtal. För OFR-anslutna fortgår lönrevisonen som tidigare.

Mer information: sara.tvermoes@med.lu.se


Utlysningar

Aktuella ERC-anslag

  • ERC 2018 Consolidator Grant – deadline 15 februari 2018
  • ERC 2018 Proof of Concept Grant - 18 april 2018 (tredje omgången öppen till 11 September 2018)

Mer information på ERC:s hemsida

Informationsmöte om ERC:s utlysningar

Ett informationsmöte om ERC:s utlysningar arrangeras i Lund den 23 mars, kl 10:00-12:00. Vid mötet informerar enheten för forskningsservice om olika typer av ERC-anslag samt vilket stöd som Lunds universitet erbjuder sökanden.

Mötet är öppet för alla forskare som är intresserade av ERC-anslag (Starting, Consolidator, Advanced, Synergy). Mötet hålls på engelska och utgör ett komplement till de mer ansökningsinriktade workshops om äger rum senare i vår: ERC AdG workshop den 26 april och ERC StG/CoG workshop 11 juni.

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar

För 2018 har Medicinska fakulteten avsatt sju miljoner kronor för infrastruktursatsningar. Medlen är främst avsedda att stödja infrastruktursatsningar som bidrar till vetenskap med hög kvalitet, som ökar tillgängligheten av existerande infrastrukturer, är av relevans för flera brukare eller som är strategiskt viktiga för Medicinska fakulteten.
Minsta totalbelopp som kan sökas är 200 000 kr. Ansökan ska vara inkommen senast 1 mars 2018.

Första VR-utlysningarna 2018 har öppnat

Årets första utlysningar från Vetenskapsrådet (VR) har nu öppnat. Utlysningarna stänger 27 februari 2018 (förutom Grants for NOS-HS workshops, som stänger den 20 mars). Bland de öppnade utlysningarna återfinns bl.a. konferensbidrag, konsolideringsbidrag och internationell postdok.

Möte om utlysningar inom hälsa i EU:s ramprogram Horisont 2020

eu flag 1422349009

De strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife bjuder tillsammans med Lunds universitet och Medicon Village in aktörer från industri och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om EU:s kommande utlysningar inom området hälsa.

Deltagarna får även konkreta råd i hur man gör för att söka och vilket stöd som finns i ansökningsprocessen.


Berzelius-symposium om hjärta-kärl och diabetes – registrera dig nu

”Diabetes and the cardiovascular risk challenge – mechanisms, epidemiology and treatment aspects” är ett kommande Berzelius-symposium i Malmö, den 23-25 maj 2018.
Det är möjligt att registrera sig redan nu via Svenska Läkaresällskapets hemsida där också programmet finns.

Symposiet arrangeras av Svenska Läkaresällskapet i samverkan med professor Peter M Nilsson och det strategiska forskningsprogrammet EpiHealth.


Grattis till…

Porträttfoto av Tanja Stocks. Foto: Privat

Tanja Stocks Charles, oavlönad docent i ämnet epidemiologi fr.o.m. den 8 januari 2018.

…. masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet/CRC i Malmö som återigen är populärast. Ny statistik från Universitets- och högskolerådet visar att utbildningen även denna gång hade flest sökande bland de internationella masterprogrammen vid svenska universitet och högskolor.


Aktuella disputationer

16 feb Elzbieta Kaszuba (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) “Heart failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease with special reference to primary care diagnostic and epidemiological aspects” Handledare: Anders Halling

6 april Miriam Pikkemaat (klinisk medicin med inriktning allmänmedicin) ”Complications in type 2 diabetes – biomarkers versus patients’ thoughts and experiences” Handledare: Kristina Bengtsson Boström

Halvtidskontroller

9 feb John Molvin (hypertoni och hjärt-kärlsjukdom) "Integrating Proteomics and Genomics for the Prediction of Cardiometabolic Disease" Huvudhandledare docent Martin Magnusson, bihandledare prof Olle Melander.

13 feb Nils Hamnerius (yrkes- och miljödermatologi) "Handeksem och kontaktallergi inom sjukvården". Huvudhandledare doc Ann Pontén YMDA

23 mars Sixten Borg (hälsoekonomi) "Diabetes: Individual perspectives on outcomes, evaluation and improvement" Handledare: Ulf Gerdtham och Sofia Gudbjörnsdottir (professor vid Göteborgs universitet)


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60 Erbjudandet gäller dig som har e-postadress vid Lunds universitet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Patrik Midlöv eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp