Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hallå där...

mattias collin
Mattias Collin.

Mattias Collin, docent och universitetslektor och från den 1 november ny avdelningschef för Infektionsmedicin vid institutionen. Har du funnit dig till rätta i din nya roll som chef?

– Nja, jag har ju precis börjat, så det är många nya arbetsuppgifter att sätta sig in i! Jag känner dock att jag har stort stöd av vår administratör Anita Berglund och min ställföreträdare Magnus Rasmussen, så jag kommer nog snart att bli varm i kläderna.

Vad fick dig att tacka ja till uppdraget som avdelningschef?

– Framförallt att de andra forskargruppsledarna uttryckte tydligt att de ville att jag skulle axla rollen. Jag ser det som en förmån att ett tag få möjlighet att leda den verksamhet som jag känner starkt för. Det var också helt avgörande att jag, Magnus och Anita bildar ett team som gör detta tillsammans! Jag upplever också att IKVL är en välfungerande institution där det är korta kommunikationsvägar till ledning och kansli.

Vad ser du som dina viktigaste uppgifter som chef?

– Att möjliggöra för alla medarbetare att utvecklas, så att vi fortsätter att vara starka inom forskning, utbildning och tredje uppgiften. För mig är också den fysiska och psykosociala arbetsmiljön mycket viktigt. Medarbetare som känner sig trygga, trivs och känner sig delaktiga är en förutsättning för den kreativa och produktiva miljön vi har.

Hur forskningsintensiva är ni och hur ser ert utbildningsansvar ut?

– Vi är mycket forskningsaktiva vilket t.ex. avspeglar sig i att vi har över 40 antagna doktorander och bara i år har publicerat mer än 70 artiklar. Vi är djupt engagerade i kurser inom bl.a. mikrobiologi, immunologi och infektionsmedicin på framförallt biomedicinprogrammen och läkarprogrammen. Vi tar också emot ett stort antal uppsats- och projektstudenter på grund- och avancerad nivå varje år.

Hur stor del av forskningen är klinisk respektive preklinisk?

– Ett mått på detta kan kanske vara att över hälften av doktoranderna har kliniska doktorandtjänster. Å andra sidan har en av avdelningens styrkor varit att vi inte har vattentäta skott mellan det som traditionellt har beskrivits som preklinisk och klinisk forskning. Många av våra framgångsrika projekt är verkligt translationella med en blandning av kompetenser hos läkare, biomedicinare, kemister, biologer, bioteknologer, bioinformatiker, statistiker och biomedicinska analytiker. Jag känner mig dock ödmjuk inför utmaningen att få både de experimentella och kliniska forskarna att känna sig delaktiga i avdelningen. Det var bl.a. därför det är så viktigt att Magnus, som är infektionsläkare och professor i infektionsmedicin, är en del av ledningen.

Har du fått några goda råd om ledarskap från den tidigare chefen, professor Bo Åkerström?

– ”Försök skydda medarbetarna från alltför mycket byråkrati!”.

Driver du några egna forskningsprojekt?

– Min forskargrupp har sedan länge studerat immunmodulerande enzymer från sjukdomsframkallande bakterier. Vi undersöker hur de bidrar till infektionsprocessen genom att analysera patientprover, göra provrörsförsök och i viss mån djurförsök. Flera av enzymerna har också kommit till bioteknologisk användning och potentiellt också som läkemedel mot autoimmuna sjukdomar.

Vad blir nästa stora forskningsframsteg inom infektionsmedicin?

– Det vore förmätet av mig att ens försöka svara på den frågan, men jag är däremot helt övertygad om vår avdelning även fortsättningsvis kommer att presentera forskningsframsteg i världsklass!

OLLE DAHLBÄCK