Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stimulansbidrag för juniora forskare

Institutionen för hälsovetenskaper utlyser:

stimulansbidrag för juniora forskare

Under 2019 fortsätter Institutionen för hälsovetenskaper (IHV) den särskilda satsningen riktad till juniora forskare i form av ett stimulansbidrag. Institutionen avdelar maximalt 500 000 för ändamålet. Från och med 2019 införs två ansökningsperioder för stimulansbidragen. 

Senast den 15 augusti ska ansökningar som avser beslut givna 2019-01-01–2019-06-30 ha inkommit till kansliet och senast den 15 januari för beslut givna 2019-07-01–2019-12-30 (se ansökningsblankett).

Efter varje ansökningsperiod beslutar ledningsgruppen om tilldelning av medel under förutsättning att ställda krav uppfylls.

Disputerade medarbetare (ej docenter och professorer) med förordnande/avtal/adjungering vid IHV som varit huvudsökande och erhållit externa forskningsanslag i konkurrens, kommer att från institutionen ha möjlighet att erhålla samma belopp - dock max 75 000 kronor per sökande och år.

Utöver krav på tillhörighet till IHV, förutsätts att de externa medel som erhållits för sökt projekt placeras vid institutionen och att IHV och Lunds universitet anges som affiliering vid publicering.

Rese- och konferensbidrag omfattas inte av satsningen.

Redovisning av beviljat stimulansbidrag skall ske senast ett år efter att stimulansbidraget beviljades (se redovisningsblankett)