Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stimulansbidrag för juniora forskare

Institutionen för hälsovetenskaper utlyser:

stimulansbidrag för juniora forskare

Under perioden mars 2018 - februari 2019 fortsätter Institutionen för hälsovetenskaper den särskilda satsningen riktad till juniora forskare i form av ett stimulansbidrag. Institutionen avdelar maximalt 500 000 kr för ändamålet.

Prefekten beslutar om tilldelning efterhand som ansökningar inkommer (datum för diarieföring vid institutionskansliet gäller), under förutsättning att ställda krav uppfylls och så länge medel finns att tillgå.

Disputerade medarbetare (ej docenter och professorer) med förordnande/avtal/adjungering vid IHV som sträcker sig till och med december 2019 eller längre och som huvudsökande, som erhållit externa forskningsanslag i konkurrens, kommer att från institutionen kunna erhålla samma belopp - dock max 75 000 kronor/ansökan.

Utöver krav på tillhörighet till IHV, förutsätts att erhållna medel placeras vid institutionen och att IHV och Lunds universitet anges som affiliering vid publicering.

Rese-och konferensbidrag omfattas inte av satsningen.