Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter September

Annette Jönsson

Hej!

Från den 1 oktober går jag i pension och nu väntar nya utmaningar. Jag vill på detta sätt framföra ett stort tack till alla som jag på olika sätt haft samarbete med under de (43) år som varit. Tack också för den kommande uppvaktningen på min sista arbetsdag! Nu ser jag fram emot avslutningen och det kommer säkert att bli ett fint minne att ta med i nästa fas av livet!

Vänliga hälsningar
 Annette Jönsson


Läkarprogrammets nyhetsbrev


LUCRIS – LU research on display

lucris

The research portal connected to LUCRIS is now available on the LU website, which makes all researchers, who have filled in information about themselves, both visible and searchable to all those who are interested. In the future, our faculty will be using LUCRIS to highlight our faculty’s research and researchers. The system allows us to present our researchers according to their fields – something we already do in the area of cancer research.

Link to the research portal: portal.research.lu.se

LUCRIS log in page for researchers: http://lucris.lu.se (log in using your LUCAT ID)

Further information about LUCRIS and the research portal: www.med.lu.se/intramed/lucris

Please contact me if you have any questions about LUCRIS: katarina.branzen@med.lu.se, +46 727 33 24 22


Maja and Erik Lindqvist’s Research Foundation

If you are interested in being nominated for Maja and Erik Lindqvist’s Research Foundation, please send an email to me, katarina.branzen@med.lu.se, no later then October 3. The management team will then nominate based on: Short description of the research project with associated budget (maximum 2 A4 pages), CV (maximum 2 A4 pages) and Bibliography.


Anmälan av bisysslor

Chefer och lärare*
Samtliga chefer och lärare har en skyldighet att lämna in anmälan om bisysslor när man anställs, när man åtar sig en bisyssla eller ändrar dess omfattning eller art. Föreligger ingen förändring av tidigare anmäld/a bisyssla/or behöver ingen förnyad anmälan göras.
 
Övriga anställda  
Övriga anställda ska lämna in anmälan om bisysslor om det finns anledning till det med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter.
 
Anmäl bisyssla i Primula webb  https://primweb.adm.lu.se/, se bifogad lathund.
 
* med lärare avses professor och gästprofessor, adjungerad professor, seniorprofessor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent, postdoktor, universitetsadjunkt samt adjungerad universitetsadjunkt.  Adjungerade lärare som har en anställning vid Lunds universitet omfattas också av föreskrifterna om bisyssla.
 
Definition av bisyssla:
En bisyssla är i princip varje syssla som tillfälligt eller permanent utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Det ställs inga krav på att den ska utföras i en viss omfattning för att räknas som bisyssla och det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller ej. Även extraarbete för Lunds universitet eller annan myndighet kan vara bisyssla. Otillåtna bisysslor kan delas in i tre kategorier: förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande bisyssla. Därutöver kan det finnas andra omständigheter som gör en bisyssla otillåten. Det är den anställde själv som ansvarar för att bisysslan inte är otillåten. För ytterligare information Läs mer om bisyssla via: http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/att-vara-anstalld/bisyssla 


Arbetsmiljöutbildningar - utbildningar inom området arbetsmiljö som nu finns i Kompetensportalen:

• Vad är en god arbetsmiljö - vad säger lagen? (8 november 13:00-16:30 + 9 november 8:30-12:00) Chefer med personalansvar och skyddsombud är viktiga aktörer för att skapa en god arbets- och studiemiljö. På kursen går vi igenom hur vi på Lunds universitet ska arbeta med att systematiskt förbättra arbetsmiljön utifrån lagstiftning samt våra interna regler. Förutom nya chefer och skyddsombud uppmanar vi också chefer och skyddsombud inom samma skyddsområde att gå tillsammans för att uppdatera kunskaperna. Kontaktperson: Olle Jernberg


Fortsatt support för KLARA-användare under hösten

Lunds universitet erbjuder även under hösten 2016 stöd för de verksamheter som använder KLARA. Inom supporten ingår att lägga upp nya kemikalier i databasen samt tillse att dessa blir granskade, att säkerställa att alla kvarstående institutioner som kan tänkas ha kemikalier kontrolleras och kontaktas, att säkerställa att alla institutioner har utsedda kontaktpersoner, att ge utbildningar och att säkerställa att inventering genomförs, samt att vara nyhetskanal och kontinuerligt informera alla inventerare om förändringar och nyheter.
Kontakta Nordic Port om ni behöver stöd och hjälp, t ex med att komma igång med streckkodshantering. 8 (13) Du kan när som helst mejla frågor på support@port.se. Tisdagar och torsdagar mellan kl 8-12 kan du dessutom ringa till Nordic Port på telefonnummer 031-757 20 35. Saknar du kemikalier i KLARA så mejlar du granskning@port.se eller din administratör. Anmäl alla era ärenden avseende KLARA till Nordic Port på funktionsadressen support@port.se, och inte till LU ServiceDesk. KLARA ingår inte längre som systemgrupp hos LU ServiceDesk och de kommer därför inte att hantera anmälda ärenden. Anledningen är att det är mycket få KLARA-ärenden som anmäls till LU ServiceDesk per år, nästan allt rapporteras redan till supportadressen hos Nordic Port. Kontaktperson: Claes Nilén


Visa hänsyn i trafiken när du passerar korsningen Sölvegatan/Helgonavägen

Sedan en tid tillbaka har korsningen Sölvegatan/Helgonavägen vid LUX och Geocentrum gjorts om till att vara gångfartsområde. Ett gångfartsområde innebär en maximal hastighet för alla trafikanter i förhållande till de gående, vilket i praktiken betyder max 7 km/h. Platsen har inte utformats enligt vad som gäller för gångfartsområden varför den är farlig sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. På platsen gäller även högerregeln. Det är viktigt att alla medarbetare vid Lunds universitet gör sig uppmärksam på detta och visar varandra hänsyn när området passeras för att undvika att olyckor sker.
Kontaktperson: Per Gustafson


EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Welcome!

Jens Nilsson

Jens Nilsson has started his position at EMV office as Financial Administrator. Welcome Jens!

Dissertations

Lina Gällentoft – Biomedicine, Neuroscience
Time: 2016-09-30, 13:00
Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund.
Title: Nanowires and Neural interfaces. Biocompatibility in the brain.
Main supervisor: docent Cecilia Eriksson Linsmeier
Opponent: Dr Andrew Jackson, Newcastle
Chairman: professor Martin Garwicz
Welcome!

Forskningens dag 2016

Vad fyller blodet för funktion i vår kropp? Vad är en blodstamcell? Varför får man blodbrist? Går det att göra blod från hudceller? Detta och mycket annat kommer att tas upp på årets Forskningens dag.
Blodet är vårt största organ om man ser till antalet celler och blodet är en förutsättning för att våra organ och vår kropp ska fungera.

LU:s monter på årets Bokmässa

För femte året i rad hade Lunds universitet en monter på Bokmässan i Göteborg. Montern hade under tre dagar 30 programpunkter och 41 forskare som samtalade om sina nya böcker och avhandlingar. Totalt stannade ca 1000 personer för att lyssna på något av samtalen.

Etikrådet vid Lunds universitet

Det nybildade etikrådet vid Lunds universitet har som uppgift att lyfta etikfrågor inom forskning men även inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi. Rådet består av medlemmar inom akademin med erfarenhet av och intresse för etikfrågor. Det leds av vicerektor Bo Ahrén.

Seminars

Välkommen till CASE 10-årsjubileum!
Time: 2016-10-27, 10:00
Place: Hörsalen på LUX, Helgonavägen 3, Lund
Contact: Ingrid Hilborn, ingrid.hilborn@med.lu.se

Dagen är kostnadsfri och öppen för forskare och alla andra intresserade, men anmälan krävs.

Sandblomdagen 2016
MIN SJÄL, HUR MÅR DU? Om studenters psykiska hälsa. Möte mellan medicinare och humanister.
Time: 2016-10-27, 13:30
Place: Aulan, Skånes universitetssjukhus i Lund
Contact: Nils-Otto Sjöberg, nils-otto.sjoberg@med.lu.se

For PhD students & Postdoc: What then? Career planning
Time: 2016-11-08, 12:15
Place: D15, BMC, Klinikgatan 32, Lund
Contact: Pernilla Carlsson, pernilla.carlsson@med.lu.se

Medicinska fakultetens kalendarium

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Kontaktperson: Katrin Ståhl, kommunikatör. katrin.stahl@med.lu.se

 Autumn view

autumn
Autumn