Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter October/November

madeleine durbeej hjalt

Dear EMV members,

We have had several reasons to celebrate lately and I would like to warmly congratulate Darcy Wagner for receiving an ERC starting grant and Åsa Petersén for receiving the Fernström prize for younger researchers in Lund. We also very much welcome senior lecturer Pål Stenmark to EMV. He is from Stockholm University and is now setting up a lab here at BMC. Moreover, I would like to convey my belated congratulations to Tomas Deierborg, Lena Uller and Tomas Björklund who were awarded positions as senior lecturers as well as Oxana Klementieva, Andreas Heuer, Daniella Ottosson and Sonja Aits who obtained BUL-positions earlier this spring.

At the administrative office we also welcome a new team member, namely Natasa Olsson, who will replace Pontus while he is on paternity leave.

Earlier this week EMV was interviewed by a study group from The Swedish Research Council. Their aim is to describe and analyze the relation of funds from the Swedish Research Council with funds from other resources (external as well as government allocations) at different departments in Sweden. It was a great opportunity to describe how we are organized at EMV and convey our department’s strengths and weaknesses.

 A board meeting is coming up in about two weeks and issues on the agenda will be the tertiary 2 financial outcome as well as handling of strategic money allotted from the faculty.

Finally, I ask you to save the date for the annual “Glöggfest” December 20 at 14:00!

Warm regards from Madde


Message from EMV Nominating Committee

Hej alla på EMV!

Mandatperioden för nuvarande institutionsstyrelse går ut vid årsskiftet. Valberedningen vid EMV har fått i uppdrag att föreslå kandidater till en ny styrelse. Vi vill gärna få in nomineringar till dessa poster – är du själv intresserad av att sitta i styrelsen eller vet du någon annan som skulle passa? Tala om det för oss! Perioden gäller 3 år (190101-211231). Ett elektronisk val kommer att ske senare i höst och då presenteras även valberedningens förslag. Vi bifogar listor på de som är valbara ur respektive kategori (se mail eller kontakta valberedningen).

Det behövs:  7 representant för lärare samt 3 suppleanter för dessa, 3 representant för övrig personal samt 2 suppleanter för dessa samt 1 representant för Region skåne

Skicka din nominering (det är bra om du har frågat din kandidat innan så vi kan arbeta så effektivt som möjligt) till någon ur valberedningen snarast eller senast fredagen den 12/10.

Mvh, Valberedningen på EMV; Lo Persson, Fredrik Ivars, Germund Hesslow, Henrik Jörntell, Johan Jakobsson, Maria Kempe, Karin Stenkula och Lisette Eklund

English version:

Hi all,

The term for current Departmental Board members is now approaching its end . EMV Nominating Committee has been assigned to propose new candidates for a new board. The Committee would appreciate nominees – are you yourself interested in such assignment or do you know someone who would be fitted? Please let us know! The period is 3 years (Jan 2019 until end of Dec 2021). An electronic election will take place later this autumn and at that time the suggestion of the EMV Nomination Committee will be presented. We need;

7 representatives for teachers and 3 substitutes for those, 3 representatives for other staff and 2 substitutes for those, 1 representative for Region Skåne

Attached (in the e-mail or contact the Nominating Committee) please find a list of whom are eligible for the different categories respectively. Please send us your nominates (if you could ask the person whom you are nominating beforehand we would be very grateful) to someone in the Committee asap, or Friday October 12th at the latest.

Kind regards, The EMV Nominating Committee;  Lo Persson, Fredrik Ivars, Germund Hesslow, Henrik Jörntell, Johan Jakobsson, Maria Kempe, Karin Stenkula and Lisette Eklund


Secure data management for research at the Faculty of Medicine

GDPR and research data containing sensitive personal information demand secure data management.

There is now a new service, LUSEC, for secure and robust storage, handling and analysis of sensitive data, where high standards for technical and legal security, availability, confidentiality and traceability are provided.
The service has a fee. We will gradually accept new users. If you are interested, please let us know as soon as possible! LUSEC is run by B&IKT at the Faculty of Medicine in cooperation with LDC.

/ B&IKT at the Faculty of Medicine


Framstående, unga forskare får möjlighet till forskning vid universiteten NTU, Singapore, och MIT, USA.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har tidigare finansierat postdok-vistelser vid Stanford University och Broad Institute och nu utökas programmen med MIT och Nanyang Technological University (NTU). Stödet omfattar två års vistelse vid MIT eller NTU med möjlighet att erhålla två års lön om man därefter återvänder till ett svenskt universitet. Upp till 30 postdoktorer kommer årligen att beredas möjlighet till forskningstid vid MIT och NTU. Stödet gäller alla discipliner som finns representerat på berört värduniversitet.

Sista ansökningsdag är den 15 november.


Plastdunk för flytande avfall - BMC

5 liters plastdunk för flytande avfall finns nu i BMC D0924.


Working with ionizing radiation at Lund university?

Then there is vital information for you (including courses).

Upphandling hämtning farligt avfall klar

Upphandling är slutförd av entreprenör för hämtning av farligt (kemiskt) avfall. Det blir även fortsättningsvis SYSAV Industri som står för hämtning och, om så önskas, packning av avfallet, liksom tidigare. Ny avtalsperiod löper 2018-10-01-2022-10-01. Nya krav som LU ställer på SYSAV är att de vid behov kan anmodas att delta i eventuella beredskaps-/scenarioövningar.

Kontaktperson: Claes Nilén

Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön

Den centrala processen inom det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka och riskbedöma alla faktorer i arbetsmiljön som påverkar anställda och studenter.

Arbetsmiljöverket har ägnat universitetet större uppmärksamhet under det gångna året och genom-fört att antal inspektioner. En generellt återkommande anmärkning från Arbetsmiljöverket har varit att arbetsplatsernas arbete med undersökning och riskbedömning saknat ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön.

Tänk på att alla förhållanden som kan påverka de anställda eller studenter ska undersökas och risk-bedömas, som till exempel kontorsarbetsmiljö, ergonomiska förhållanden, risker för fall-, skär- eller klämskador, risk för hot och våld, organisatoriska och sociala risker. Som stöd för arbetsplatsernas arbete har LU Byggnad utarbetat stödmaterial för att inventera och bedöma risker i arbetsmiljön.

KontaktpersonJohan Ohlin

Mer om arbetsmiljö på HR-webben

De arbetsmiljörelaterade sidorna på HR-webben har både uppdaterats och utökats. Nu finns ett mer heltäckande material om det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Samtidigt har det tillkommit helt nya sidor om brandskydd, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet och mikrobiologiska risker.


We are seeking students, doctoral students and employees for an interview study about sexual harassment at Lund University

During 2018, Lund University has initiated project Tellus, with the aim of reinforcing preventive efforts regarding sexual harassment. As part of this project, we are now conducting an interview study for which we seek participants.  Do you have experiences from the university that you would like to share? We are seeking employees, doctoral students and students at all levels who would be willing to participate in an interview about experiences of sexual harassment at Lund University. We are interested in interviewing persons who have either witnessed sexual harassment, been exposed to sexual harassment, exposed someone else to sexual harassment or behaved in a manner that felt inappropriate afterwards. The interview will be conducted by a researcher from Lund University. If you would like to participate in an interview, please indicate your interest by sending an email to tellus.intervju@lu.se. Give only your name (voluntary) and an email address where we can reach you, so that we can provide you with further information. You can also indicate your interest via phone. Please call Annabel Merkel on 040-391347.

Responsible for the study: Anette Agardh, Professor at Social Medicine and Global Health, Lund University. Email: anette.agardh@med.lu.se. Tel 040-391338.

EMV Newsletter

If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Defences of doctoral theses

Baoyi Zhu – Biomedicine, Physiology and Urological Research
Title: Transcriptional control mechanisms in the wall of the urinary bladder. Myocardin family coactivators and the transcriptomic impact of denervation.
Main supervisor: professor Karl Swärd
Opponent: professor Per Lindahl, Göteborg
Chairman: docent Lena Uller

Kerstin Wendland – Biomedicin, immunology
Title: Thymic Stroma and T Cell Development. Impacts of Retinoic Acid Signaling
Main supervisor: professor William Agace
Opponent: PI Nuno L. Alves, Porto
Chairman: forskare Katharina Lahl

Bernardo Moreira Soares Oliveira – Biomedicine, Cell and Matrix Biology (Biomedicin med inriktning cell- och matrixbiologi)
Title: Potential therapies and biomarkers for LAMA2-CMD. Does the microRNA hype deliver?
Main supervisor:  professor Madeleine Durbeej-Hjalt
Opponent: professor Kanneboyina Nagaraaju, Binghamton
Chairman: docent Oskar Hallgren

Bengt Ljungquist – Biomedicine, Neuroscience
Title: Bitcoding the brain. Integration and organization of massive parallel neuronal data.
Main supervisor: professor Martin Garwicz
Opponent: associate professor Rune Berg, Köpenhamn
Chairman: docent Christine Ekdahl Clementsson

HALF-TIME SEMINARS EMV

Öppet möte 24 oktober!

Open meeting with the management on 24 October. You will have a chance to meet the faculty’s dean, pro dean and vice deans, and to listen to presentations on our respective areas of responsibility. You will also get information on current matters on our agenda. This time, the presentations will be held in English!
Time and place: 15:00 – 16:00 on 24 October. Coffee/tea will be served after the meeting. Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.

På mötet får du chansen att träffa fakultetens dekan, prodekan samt vicedekaner, och få en presentation av våra respektive ansvarsområden. Du kommer även få information om aktuella ärenden på vår agenda.

Fall

Nyhetsbrev Läkarprogrammet 3/2018

Research funding news

 Newsletter from Research services at Lund University

Debatt i Lund 4 oktober - Vem kan man lita på?

Var: Café Athen, AF-borgen, Lundagård
När: 4 oktober kl 20, insläpp från kl 19.30

Fall

Forum Medicum blog

Check out the Forum Medicum blog to explore a virtual Forum Medicum environment.