Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR) ansvarar för 13 utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå.:

Ledamöterna består av ordförande, 6 lärarrepresentanter varav en är vice ordförande, 2 yrkeslivsrepresentanter och 3-4 studentrepresentanter. Dessutom har två yrkeslivsrepresentanter, programdirektörer, representant från MedCUL och studentföreningens ordförande närvaro- och yttranderätt.

Programnämnden sammanträder 3 gånger per termin. Ärenden till programnämnden behandlas vid ett beredningsmöte 2-3 veckor före varje sammanträde. Vid beredningsmötet deltar ordförande, representant från MedCUL, programansvariga, studentrepresentanter och sekreterare.

Ärenden till programämnden ska vara sekreteraren tillhanda minst 1 månad före sammanträdet.

Kursplaner ska vara sekreteraren tillhanda cirka 4-10 veckor* före programnämndssammanträdet. Nya kursplaner och större revideringar ska, förutom beredning och programnämnd, även granskas av examinationskommitté.Guide och checklista ska användas, se

Kursplaner, litteraturlistor och utbildningsplaner - information och guide

*Revideringar 10 dagar före beredningsmöte, större revideringar och nya kursplaner 3 veckor före examinationskommittémöte.

Sammanträdeshandlingar finns under Sammanträden till höger.

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2021-12-31

Ordförande

Universitetsadjunkt Irén Tiberg
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 71
iren.tiberg@med.lu.se 

Lärare 

Universitetslektor Marie Cedereke
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 83
marie.cedereke@med.lu.se 

Universitetsadjunkt Angelika Fex
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 29
angelika.fex@med.lu.se

Universitetsadjunkt Rebecca Gagnemo Persson
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 63
rebecca.gagnemo_persson@med.lu.se

Universitetsadjunkt Annette Holst-Hansson
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 27
annette.holst-hansson@med.lu.se

Universitetsadjunkt Lisbeth Jönsson
Inst för hälsovetenskaper
046 - 222 19 70 
lisbeth.jonsson@med.lu.se 

Universitetsadjunkt Elin Taube
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 01
elin.taube@med.lu.se 

Företrädare för yrkeslivet 

HR-strateg Marie Karlsson 
HR-koncern, Region Skåne
marie.mk.karlsson@skane.se

Utbildningsstrateg Ulrika Persson
Sjukhusledningen, SUS
040-33 13 11
ulrika_M.persson@skane.se 

Studentrepresentanter

Rebecka Bröme
Vårdvetenskapliga studentföreningen
orur@vavslund.se 

Victor Börjesson
Vårdvetenskapliga studentföreningen
vi6626bo-s@student.lu.se

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt

Matilda Byström
Ordförande, Vårdvetenskapliga studentföreningen
ordf@vavslund.se 

Universitetslektor Maria Ekelin
Programansvarig, Barnmorskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 39
maria.ekelin@med.lu.se

Universitetslektor Anna Kristensson Ekwall
Programansvarig, Specialistsjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper

anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Universitetsadjunkt Jenny Gårdling
Programansvarig, Röntgensjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 03
jenny.gardling@med.lu.se 

Controller, Laila Persson
Kansli M, Ekonomiavdelningen
laila.persson@med.lu.se

Universitetslektor Karin Samuelson
Programansvarig, Specialistsjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper
046 - 222 18 53
karin.samuelson@med.lu.se

Universitetsadjunkt Magnus Sandberg
Programansvarig, Sjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper
magnus.sandberg@med.lu.se

Pia Strand
MedCUL
pia.strand@med.lu.se 
046 - 222 39 39

Kontakt

Sekreterare 

Barbro Soliman
Tel: 046 - 222 72 89
barbro.soliman@med.lu.se 
Medicinska fakultetens kansli
BMC F11, 221 84 Lund

Ordförande

Universitetsadjunkt Irén Tiberg 
Inst för hälsovetenskaper
046 - 222 18 71
iren.tiberg@med.lu.se 
HSC, Box 157, 221 00 Lund

Protokoll

Protokoll 

Sammanträden

Hösten 2019:

To 19 sep (beredning ti 27aug)

To 24 okt (beredning to 10 okt)

To 5 dec (beredning to 14 nov)

Sammanträdshandlingar 

Examinationskommitté

Mötestider:
29 aug kl 13-15

26 sep kl 13.15 - 15.15

24 okt kl 9.15-11.15

17 dec kl 13.15 - 15.15

Social och organisatorisk skyddsrond

Möte 21 okt kl 14-16

Utbildningar 

Röntgensjuksköterska

Sjuksköterska 

Utbildningar på avancerad nivå

Fristående kurser 

Kommittéer

Internationella kommittén

Studiesociala kommittén

Arbetsordning och kvalitetsarbete

Kvalitetsplaner, programbokslut