Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR) ansvarar för 11 utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå.

Ledamöterna består av ordförande, 6 lärarrepresentanter varav en är vice ordförande, 2 yrkeslivsrepresentanter och 3-4 studentrepresentanter. Dessutom har två yrkeslivsrepresentanter, programdirektörer, representant från MedCUL och studentföreningens ordförande närvaro- och yttranderätt.

Programnämnden sammanträder 3 gånger per termin. Ärenden till programnämnden behandlas vid ett beredningsmöte 2-3 veckor före varje sammanträde. Vid beredningsmötet deltar ordförande, representant från MedCUL, programdirektörer, studentrepresentanter och sekreterare.

Ärenden till programnämnden ska vara sekreteraren tillhanda minst 1 månad före sammanträdet.

Kursplan (inkl litteraturlista och checklista) ska vara sekreteraren tillhanda cirka 6 - 8 veckor före programnämndssammanträdet. Nya kursplaner och större revideringar ska, förutom beredning och programnämnd, även granskas av examinationskommitté. För detaljerad tidplan, mall för kursplan, guide och checklista, se Att skapa och revidera en kursplan

Utbildningsplan bör vara sekreteraren tillhanda cirka 10 månader före programstart. Läs mer om att arbetsgången vid revidering/ny utbildningsplan.

Sammanträdeshandlingar finns under Sammanträden till höger.

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2024-12-31

Ordförande

Universitetsadjunkt Irén Tiberg
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 71
iren.tiberg@med.lu.se 

Lärare 

Universitetslektor Marie Cedereke
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 83
marie.cedereke@med.lu.se 

Universitetsadjunkt Maria Ekstrand Ragnar
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 46
maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se

Universitetsadjunkt Angelika Fex
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 29
angelika.fex@med.lu.se

Universitetsadjunkt Rebecca Gagnemo Persson
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 63
rebecca.gagnemo_persson@med.lu.se

Professor Berit Lindahl

Inst för hälsovetenskaper

+46 70 329 49 64
berit.lindahl@med.lu.se

Universitetsadjunkt Annette Holst-Hansson
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 27
annette.holst-hansson@med.lu.se

Företrädare för yrkeslivet 

Angelika Looft
HR-koncern, Region Skåne
angelika.looft@skane.se 

Utbildningsstrateg Ulrika Persson
Sjukhusledningen, SUS
040-33 13 11
ulrika_M.persson@skane.se 

Studentrepresentanter

Agnes Karonen
orur@vavslund.se

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt

Agnes Karonen
Ordförande, Vårdvetenskapliga studentföreningen
ordf@vavslund.se 

Universitetslektor Maria Ekelin
Programdirektör, Barnmorskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 90
maria.ekelin@med.lu.se

Universitetslektor Pernilla Ny
Programdirektör, Specialistsjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper
anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Universitetsadjunkt Jenny Gårdling
Programdirektör, Röntgensjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 03
jenny.gardling@med.lu.se 

Controller, Jonas Olsson
Kansli M, Ekonomiavdelningen
jonas_t.olsson@med.lu.se

Universitetsadjunkt Magnus Sandberg
Programdirektör, Sjuksköterskeprogrammet
Inst för hälsovetenskaper
magnus.sandberg@med.lu.se

Pia Strand
MedCUL
pia.strand@med.lu.se 
046 - 222 39 39

Kontakt

Sekreterare 

Amir Majidzadeh Heravi
046 - 222 77 53
amir.majidzadeh_heravi@med.lu.se
Medicinska fakultetens kansli
BMC F11, 221 84 Lund

Ordförande

Universitetsadjunkt Irén Tiberg 
Inst för hälsovetenskaper
046 - 222 18 71
iren.tiberg@med.lu.se 
HSC, Box 157, 221 00 Lund

Protokoll

Protokoll (LU-box) 

Sammanträden

Beredningsmöten
27/1, 10/3, 26/4 kl 13.15 - 16.15

Sammanträden
17/2, 31/3, 12/5 kl 13.15 – 16.15

Sammanträdshandlingar (LU-box)

Examinationskommitté

Utbildningar 

Röntgensjuksköterska

Sjuksköterska 

Utbildningar på avancerad nivå

Fristående kurser 

Kommittéer

Internationella kommittén

Studiesociala kommittén

Arbetsordning och kvalitetsarbete

Kvalitetsplaner, programbokslut