Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Studiesociala kommittén för läkarutbildning

Uppdrag

(enligt Arbetsordning för läkarprogrammet)

Studiesociala kommittén består av fyra lärare, varav en är ordförande och en är vice ordförande, och två studentledamöter. Normalt adjungeras studievägledarna.

Kommitténs lärarledamöter, ordförande och vice ordförande utses av programnämnden.

Två studentledamöter utses av Medicinska Föreningen.

Studiesociala kommittén:

 • beslutar om anstånd med påbörjande av studier.
 • beslutar om studieuppehåll och återinträde i utbildningen.
 • beslutar om studieortsbyte/antagning till senare del av program.
 • beslutar om fördelning av kursplatser på behöriga studenter.
 • beslutar om dispens från behörighetskrav för uppflyttning till högre kurs.
 • beslutar om parallelläsning inom programmet.
 • beslutar om individuell studiegång/studieplan.
 • beslutar om extra examinationstillfälle för enskild student.
 • beslutar om tillgodoräknande av hel kurs genom tidigare utbildning.
 • bereder förslag till programnämnden om Studiesocialt regelverk.
 • ansvarar för uppföljning av studentantal och beslut av antagningstal.

Ordförande:

Kommitténs ordförande företräder kommittén mellan sammanträdena och hanterar de ärenden inom kommitténs ansvarsområden som inte kan invänta ett sammanträde. Kommitténs ordförande ingår i programnämndberedning. Vid behov kan vice ordförande gå in i ordförandens ställe.

Studiesociala kommittén består av:

Lärarledamöter:

Erik Sturegård, ordförande
Arne Lindgren, vice ordförande
Kari Nielsen
Jenny Lindberg

Studentledamöter:

Martin Macek

Johan Danielsson

Närvaro- och yttranderätt:

Eva Piculell, sekreterare, utbildningskoordinator
Jessica Lindell, utbildningskoordinator
Helena Axelsson, studievägledare
Jenny Arfwedson, studievägledare
Sandra Lindell, studievägledare
Studentstudievägledarna

Kontakt

Eva Piculell, sekreterare, utbildningskoordinator

046-222 75 81 

Helena Axelsson, studievägledare

046-222 72 17

Jenny Arfwedson, studievägledare

046-222 19 66

Sandra Lindell, studievägledare

046-222 04 76