Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

PNL ansvarar för utveckling, planering och ledning av Läkarprogrammet och dess kurser, och för att utbildningen bedrivs ändamålsenligt och effektivt, i enlighet med gällande regelverk. PNL ansvarar också för en ettårig kompletterande utbildning för läkare med examen från utanför EU.

Organisation

organisationsdiagram laekarprogrammets ledningsorganisation

Ledamöter och närvarande

PNL består av åtta lärarledamöter, två ledamöter som representerar yrkeslivet, en ledamot som representerar administrationen, samt fyra studentledamöter. Ledamöterna  utses av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN), förutom studentledamöterna, som utses av studentkåren Medicinska Föreningen.
Övriga med närvaro- och yttranderätt är programdirektör, ordförandena i Examinations-, Studiesociala samt Internationella kommittéerna, representant från Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL), ordförande i studentkåren, samt ekonom och utbildningskoordinatorn.

Ordförande och lärarledamot

Christer Larsson, professor
Translationell Cancerforskning
Hs 90, Medicon Village 404:C3
Tel: 046-2226433
Christer.Larsson@med.lu.se

Lärarledamöter

Mikael Bodelsson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
Anestesiologi och intensivvård
Hs 32, SUS Lund
Tel:046-17 19 49
Mikael.Bodelsson@med.lu.se 

Annika Brorsson, docent
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Allmänmedicin
Hs 33, Jan Waldenströms gata 35, CRC, 
hus 28 plan 11, 205 02, Malmö
Tel: 0703-665415
Annika.Brorsson@med.lu.se 

Elisabet Londos, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Enheten för klinisk minnesforskning
Hs 33, Jan Waldenströms gata 35, CRC, 
Tel: 040-335517, 0707-280483
Elisabet.Londos@skane.se 

Anna Hultgårdh, professor
Inst för experimentell medicinsk vetenskap Lund
Kärlväggsbiologi
Hs 66, BMC C12, Sölvegatan 19, Lund
Tel: 046-222 96 73
anna.hultgardh@med.lu.se

Daniel Nordanstig, med dr
Institutionen för Kliniska vetenskaper
Läkarhuset, Helsingborg
Tel: 042-40 61 857
Daniel.Nordanstig@med.lu.se

Sara Regnér, docent
Institutionen för Kliniska vetenskaper Malmö
Enheten för kirurgi
Inga Marie Nilssons gata 47, plan 3, Malmö
Tel: 040-33 20 52
Sara.Regner@med.lu.se 

Eva Norström, docent
Insitutionen för translationell medicin
Klinisk kemi, Wallenberg Lab
Hs 33, Inga Marie Nilssons gata 53, 205 02 Malmö
Tel: 040-338329, 0737-222066
Eva.Norstrom@med.lu.se 

Yrkeslivsledamöter

Ola Björgell
Regionöverläkare 
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Medicinsk radiologi
Hs 33, Jan Waldenströms gata 35, CRC
Tel: 040-33 88 64, 0708-510200
Ola.Bjorgell@med.lu.se

Stefan Bremberg
Medicinsk chef
Capio Närsjukvård AB
Tel: 046-350531, 0708-458542 
Stefan.Bremberg@capio.se

Administrativ ledamot

Simon Heissler
Utbildningsadministratör, mag. Health Informatics
Insitutionen för Kliniska vetenskaper
Läkarhuset, Helsingborg
Tel: 042-406 5035
Simon.Heissler@med.lu.se 

Studentledamöter

Antonio Fernandez
Medicinska utbildningsrådets ordförande (MUR)
mur@mfskane.se

Johanna Henriksson
johanna.henriksson.296@student.lu.se
Personlig suppleant:
Matilda Johnsson Sjöström, matildajs@outlook.com

Ida Johansson
lak14ijo@student.lu.se

Tiia-Marie Sundberg
tiia-marie.sundberg.343@student.lu.se

Närvaro- och yttranderätt

Peter Svensson, professor 
Programdirektör
Insitutionen för translationell medicin
Chef, Klinisk koagulationsmedicin
Hs 33, Jan Waldenströms gata 14,
plan 3B, 205 02, Malmö
Tel: 040-33 74 92
Peter.Svensson@med.lu.se 

Stefan Lindgren, professor
Ordförande Examinationskommittén
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Gastroenterologisk forskning och undervisning
Hs 33, Inga Marie Nilssons gata 32 plan 2, 205 02, Malmö
Tel: 040-33 23 06
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Margareta Troein, professor
Ordförande Studiesociala kommittén
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Allmänmedicin
Hs 33, Jan Waldenströms gata 35, CRC,
hus 28 plan 11, 205 02, Malmö
Tel: 040-39 13 66
Margareta.Troein@med.lu.se

Jesper Petersson, docent
Ordförande Internationella kommittén
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
Neurologi
Hs 66, Wallenberg Neurocentrum
BMC, Sölvegatan 17, 221 84, Lund
Tel: 040-33 19 17
Jesper.Petersson@med.lu.se

Christina Gummesson, docent
Medicinsk pedagogik
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL)
Hs 65, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund
Tel:046-222 3 784, 076-844 00 79
Christina.Gummesson@med.lu.se

Ordförande i studentkåren
utses av studentkåren Medicinska Föreningen 
Hs 66, I 10, BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel: 046-222 01 08
ordf@mfskane.se

David Ganrot
Ekonom
Hs 66, Medicinska fakultetens kansli
BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel: 046-222 30 67
David.Ganrot@med.lu.se 

Linda Palmqvist
Utbildningskoordinator
Hs 66, Medicinska fakultetens kansli
BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel: 046-222 72 12
Linda.Palmqvist@med.lu.se 

Programnämndsordförande

Christer Larsson, professor
046-222 64 33

Programledning

Programdirektörens uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för att studenterna uppnår målen i Läkarprogrammets utbildningsplan. Till sin hjälp har hen programledningen bestående av de kursansvariga, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Programdirektör
Peter Svensson, professor
040-33 23 92

Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån
Anna Hultgårdh, professor
 046-222 96 73

Examinationskommittén

Examinationskommittén ansvarar för kontrollen av studenternas måluppfyllelse. Kommittén ansvarar även för utvärderingar av kurser och ska ge övergripande sammanställningar och analyser av examinationsresultat och utvärderingar. Examinationskommittén består av examinatorerna, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Ordförande
Stefan Lindgren, professor
040-33 23 06

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén handlägger och fattar beslut i ärenden av studiesocial karaktär samt om kursdimensionering. Studiesociala kommittén består av fyra lärarledamöter och två studentledamöter.

Ordförande
Margareta Troein, professor
040-39 13 66

Internationella kommittén

Internationella kommittén arbetar för att stimulera internationaliseringen och handlägger ärenden inom detta område. Kommittén har som särskilt uppdrag att säkerställa att studenter inom programmet har möjlighet att erhålla ett Certificate of International Merits (CIM).

Ordförande
Jesper Petersson, överläkare
040-33 19 17


Läkarprogrammet har tidigare tillhört nämnderna NBMFU, www.med.lu.se/nbmfu (2006-2015) och NLU (t.o.m. 2006).
Dessa nämnder tog flera beslut som påverkar Läkarprogrammet idag.

Nämnden har delegerat vissa frågor till Examinationskommittén, Studiesociala kommittén och Internationella kommittén, samt till temporära Arbetsgrupper. Se högerspalten här intill för mer information.

Sammanträden PNL

Sammanträden hålls tre gånger per termin, på onsdagar 13.15 - 16.00.

Beredningen möts två veckor innan varje nämndsammanträde. Nämndärenden emailas till Linda.Palmqvist@med.lu.se senast fyra veckor innan sammanträde.

Datum för sammanträden:

12 december 2018, BMC Lund
13 februari 2019, BMC Lund
3 april 2019, Helsingborgs lasarett
22 maj 2019, Lund

Beslut

Senaste protokoll och beslutsunderlag finns i LU Box här.

Särskilt aktuella beslut finns här.

Utbildningsplan och kursplaner finns här.

Beslut i PNL 2016-2017 finns här.

Beslut i NBMFU 2006-2016 finns här.

Examinationskommittén

Nämnden har delegerat till Examinationskommittén att utveckla frågor som rör examination, såsom kvalitetssäkring av validitet och måluppfyllelse, och programövergripande principer. 

Studiesociala kommittén

Nämnden har delegerat till Studiesociala kommittén att handlägga och fatta beslut i ärenden av studiesocial karaktär.

Internationella kommittén

Nämnden har delegerat till Internationella kommittén att handlägga och fatta beslut i frågor av internationell karaktär:

Organisation

Presentation

Ska du hålla en presentation som anknyter till Läkarprogrammet? Använd gärna följande PPP som bas: