Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

PNL ansvarar för utveckling, planering och ledning av Läkarprogrammet och dess kurser, och för att utbildningen bedrivs ändamålsenligt och effektivt, i enlighet med gällande regelverk. PNL ansvarar också för en ettårig kompletterande utbildning för läkare med examen från utanför EU.

Organisation

organisationsdiagram laekarprogrammets ledningsorganisation

Ledamöter och närvarande

PNL består av åtta lärarledamöter, två ledamöter som representerar yrkeslivet, en ledamot som representerar administrationen, samt fyra studentledamöter. Ledamöterna  utses av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN), förutom studentledamöterna, som utses av studentkåren Medicinska Föreningen.
Övriga med närvaro- och yttranderätt är programdirektör, ordförandena i Examinations-, Studiesociala samt Internationella kommittéerna, representant från Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL), ordförande i studentkåren, samt ekonom och utbildningskoordinatorn.

Ordförande

Christer Larsson, professor
Inst för laboratoriemedicin
Translationell cancerforskning
Tel: 046-2226433
Christer.Larsson@med.lu.se

Lärarledamöter

Annika Brorsson, docent
Inst för kliniska vetenskaper Malmö
Allmänmedicin
Tel: 0703-665415
Annika.Brorsson@med.lu.se 

Tobias Cronberg, adj professor
Inst för klniska vetenskaper Lund
Neurologi
Tel: 046-177616
Tobias.Cronberg@med.lu.se 

Anna Hultgårdh, professor
Inst för experimentell medicinsk vetenskap
Kärlväggsbiologi
Tel: 046-2229673
Anna.Hultgardh@med.lu.se

Elisabet Londos, professor
Inst för kliniska vetenskaper Malmö
Enheten för klinisk minnesforskning
Tel: 040-335517
Elisabet.Londos@skane.se 

Charlotta Nilsson, dr med vet
Inst för kliniska vetenskaper Lund
Avd för kliniska vetenskaper Helsingborg (pediatrik)
Tel: 042-4063024
Charlotta.Nilsson@med.lu.se

Eva Norström, docent
Inst för translationell medicin
Klinisk kemi, Wallenberg Lab
Tel: 040-338329, 0737-222066
Eva.Norstrom@med.lu.se 

Sara Regnér, docent
Inst för kliniska vetenskaper Malmö
Enheten för kirurgi
Tel: 040-332052
Sara.Regner@med.lu.se 

Yrkeslivsledamöter

Ola Björgell, docent
Regionöverläkare AT/ST
Region Skåne
Tel: 040-338864
Ola.Bjorgell@med.lu.se

Pelle Gustafson, docent
Chefläkare
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Tel: 08-55101094
Pelle.Gustafson@lof.se

Administrativ ledamot

Simon Heissler
Utbildningsadministratör
Inst för kliniska vetenskaper Lund
Avd för kliniska vetenskaper Helsingborg
Tel: 042-356615
Simon.Heissler@med.lu.se 

Studentledamöter

Antonio Fernandez
Medicinska utbildningsrådets ordförande (MUR)
mur@mfskane.se

Johanna Henriksson
johanna.henriksson.296@student.lu.se
Personlig suppleant:
Matilda Johnsson Sjöström, matildajs@outlook.com

Ida Johansson
lak14ijo@student.lu.se

Tiia-Marie Sundberg
tiia-marie.sundberg.343@student.lu.se

Närvaro- och yttranderätt

Peter Svensson, professor 
Programdirektör
Insitutionen för translationell medicin
Chef, Klinisk koagulationsmedicin
Tel: 040-337492
Peter.Svensson@med.lu.se 

Stefan Lindgren, professor
Ordförande Examinationskommittén
Inst för kliniska vetenskaper Malmö
Gastroenterologisk forskning och undervisning
Tel: 040-332306
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Erik Sturegård, docent
Ordförande Studiesociala kommittén
Inst för translationell medicin
Klinisk infektionsmedicin
Tel: 040-331413
Erik.Sturegard@skane.se

Jesper Petersson, docent
Ordförande Internationella kommittén
Inst för kliniska vetenskaper Lund
Neurologi
Tel: 040-331917
Jesper.Petersson@med.lu.se

Christina Gummesson, docent
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL)
Tel:046-2223784
Christina.Gummesson@med.lu.se

Ordförande i studentkåren
utses av studentkåren Medicinska Föreningen 
Hs 66, I 10, BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel: 046-2220108
ordf@mfskane.se

David Ganrot
Ekonom
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-2223067
David.Ganrot@med.lu.se 

Linda Palmqvist
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-2227212
Linda.Palmqvist@med.lu.se 

Programledning

Programdirektörens uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för att studenterna uppnår målen i Läkarprogrammets utbildningsplan. Till sin hjälp har hen programledningen bestående av de kursansvariga, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Programdirektör
Peter Svensson, professor
040-33 23 92

Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån
Anna Hultgårdh, professor
 046-222 96 73

Examinationskommittén

Examinationskommittén ansvarar för kontrollen av studenternas måluppfyllelse. Kommittén ansvarar även för utvärderingar av kurser och ska ge övergripande sammanställningar och analyser av examinationsresultat och utvärderingar. Examinationskommittén består av examinatorerna, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Ordförande
Stefan Lindgren, professor
040-33 23 06

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén handlägger och fattar beslut i ärenden av studiesocial karaktär samt om kursdimensionering. Studiesociala kommittén består av fyra lärarledamöter och två studentledamöter.

Ordförande
Erik Sturegård, docent
040-33 14 13

Internationella kommittén

Internationella kommittén arbetar för att stimulera internationaliseringen och handlägger ärenden inom detta område. Kommittén har som särskilt uppdrag att säkerställa att studenter inom programmet har möjlighet att erhålla ett Certificate of International Merits (CIM).

Ordförande
Jesper Petersson, överläkare
040-33 19 17


Läkarprogrammet har tidigare tillhört nämnderna NBMFU, www.med.lu.se/nbmfu (2006-2015) och NLU (t.o.m. 2006).
Dessa nämnder tog flera beslut som påverkar Läkarprogrammet idag.

Nämnden har delegerat vissa frågor till Examinationskommittén, Studiesociala kommittén och Internationella kommittén, samt till temporära Arbetsgrupper. Se högerspalten här intill för mer information.

Sammanträden PNL

Sammanträden hålls tre gånger per termin, på onsdagar 13.00 - 16.00.

Beredningen möts två veckor innan varje nämndsammanträde. Nämndärenden emailas till Linda.Palmqvist@med.lu.se senast fyra veckor innan sammanträde.

Datum för sammanträden:

HT2019:
18 september, BMC Lund
23 oktober, MFC Malmö
4 december, BMC Lund

Förslag VT2020:
12 februari 2019, BMC Lund
1 april 2019, Helsingborgs lasarett
27 maj 2019, Lund

Beslut

Senaste protokoll och beslutsunderlag finns i LU Box här.

Särskilt aktuella beslut finns här.

Utbildningsplan och kursplaner finns här.

Beslut i PNL 2016-2017 finns här.

Beslut i NBMFU 2006-2016 finns här.

Examinationskommittén

Nämnden har delegerat till Examinationskommittén att utveckla frågor som rör examination, såsom kvalitetssäkring av validitet och måluppfyllelse, och programövergripande principer. 

Studiesociala kommittén

Nämnden har delegerat till Studiesociala kommittén att handlägga och fatta beslut i ärenden av studiesocial karaktär.

Internationella kommittén

Nämnden har delegerat till Internationella kommittén att handlägga och fatta beslut i frågor av internationell karaktär:

Organisation

Presentation

Ska du hålla en presentation som anknyter till Läkarprogrammet? Använd gärna följande PPP som bas: