Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

PNL ansvarar för utveckling, planering och ledning av Läkarprogrammet och dess kurser, och för att utbildningen bedrivs ändamålsenligt och effektivt, i enlighet med gällande regelverk. PNL ansvarar också för en ettårig kompletterande utbildning för läkare med examen från utanför EU.

Organisation

organisationsdiagram laekarprogrammets ledningsorganisation

Ledamöter och närvarande

PNL består av åtta lärarledamöter, två ledamöter som representerar yrkeslivet, en ledamot som representerar administrationen, samt fyra studentledamöter. Ledamöterna  utses av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN), förutom studentledamöterna, som utses av studentkåren Medicinska Föreningen.
Övriga med närvaro- och yttranderätt är programdirektör, ordförandena i Examinations-, Studiesociala samt Internationella kommittéerna, representant från Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL), ordförande i studentkåren, samt ekonom och utbildningskoordinator.

Ordförande

Christer Larsson, professor
Institutionen för laboratoriemedicin
Translationell cancerforskning
Tel: 046-222 64 33
Christer.Larsson@med.lu.se

Sara Regnér, vice ordförande, docent 
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Enheten för kirurgi
Tel: 040-33 20 52
Sara.Regner@med.lu.se

Lärarledamöter

Annika Brorsson, docent
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Allmänmedicin
Tel: 0703-66 54 15
Annika.Brorsson@med.lu.se

Anna Hultgårdh, professor
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Kärlväggsbiologi
Tel: 046-222 96 73
Anna.Hultgardh@med.lu.se

Daniel Lindqvist, docent
Institutionen för klniska vetenskaper Lund
Psykiatri
Daniel.Lindqvist@med.lu.se 

Elisabet Londos, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö
Enheten för klinisk minnesforskning
Tel: 040-33 55 17
Elisabet.Londos@skane.se 

Charlotta Nilsson, doctor medicinsk vetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund
Avd för kliniska vetenskaper Helsingborg (pediatrik)
Tel: 042-406 30 24
Charlotta.Nilsson@med.lu.se

Kristina Persson, överläkare 
Avd. för klinisk kemi och farmakologi   
Institutionen för laboratoriemedicin, 
Tel: 046-17 34 71, 070-090 20 51 
Kristina.Persson@med.lu.se

Yrkeslivsledamöter

Ola Björgell, docent
Regionöverläkare AT/ST
Region Skåne
Tel: 040-33 88 64
Ola.Bjorgell@med.lu.se

Pelle Gustafson, docent
Chefläkare
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Tel: 08-551 010 94
Pelle.Gustafson@lof.se

Administrativ ledamot

Simon Heissler
Utbildningssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
Studieadministrativa avdelningen
Tel: 042-35 66 15
Simon.Heissler@med.lu.se 

Studentledamöter

Antonio Fernandez
Antonio.Jose.Fernandez@hotmail.com

Kristina Bergsten
Kristina.Bergsten.4614@student.lu.se

Kristoffer Larsson
Kristoffer.Larsson.6381@student.lu.se

Elin Norén
Elin.Noren.5504@student.lu.se

Suppleanter:
Henrik Davidsson
Henrik.Davidsson.1022@student.lu.se

Ludwig Svensson
Ludwig.Svensson.1047@student.lu.se

Olle Nordström
Olle.Nordstrom.7840@student.lu.se

Närvaro- och yttranderätt

Peter Svensson, professor
Programdirektör
Institutionen för translationell medicin
Chef, Klinisk koagulationsmedicin
Tel: 040-33 74 92
Peter.Svensson@med.lu.se 

Björn Rosengren, professor
Ordförande Examinationskommittén
Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning
Lektor vid EpiHealth: Epidemiology for Health 
Bjorn.Rosengren@med.lu.se

Erik Sturegård, docent
Ordförande Studiesociala kommittén
Insitutionen för translationell medicin
Klinisk infektionsmedicin
Tel: 040-33 14 13
Erik.Sturegard@skane.se

Jesper Petersson, docent
Ordförande Internationella kommittén
Insitutionen för kliniska vetenskaper Lund
Neurologi
Tel: 040-33 19 17
Jesper.Petersson@med.lu.se

Pia Strand, universitetsadjunkt
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande MedCUL
Telefon: 046 - 222 39 39 
Pia.Strand@med.lu.se

Ordförande i studentkåren
Utses av studentkåren Medicinska Föreningen 
Hs 66, I 10, BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel: 046-222 01 08
ordf@mfskane.se

David Ganrot
Ekonom
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 30 67
David.Ganrot@med.lu.se 

Anna Olsson
Utbildningskoordinator och nämndsekreterare
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 94 18
Anna_m.Olsson@med.lu.se

Programledning

Programdirektörens uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för att studenterna uppnår målen i Läkarprogrammets utbildningsplan. Till sin hjälp har hen programledningen bestående av de kursansvariga, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Programdirektör
Peter Svensson, professor
040-33 23 92

Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån
Anna Hultgårdh, professor
 046-222 96 73

Examinationskommittén

Examinationskommittén ansvarar för kontrollen av studenternas måluppfyllelse. Kommittén ansvarar även för utvärderingar av kurser och ska ge övergripande sammanställningar och analyser av examinationsresultat och utvärderingar. Examinationskommittén består av examinatorerna, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Ordförande
Björn Rosengren, professor

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén handlägger och fattar beslut i ärenden av studiesocial karaktär samt om kursdimensionering. Studiesociala kommittén består av fyra lärarledamöter och två studentledamöter.

Ordförande
Erik Sturegård, docent
040-33 14 13

Internationella kommittén

Internationella kommittén arbetar för att stimulera internationaliseringen och handlägger ärenden inom detta område. Kommittén har som särskilt uppdrag att säkerställa att studenter inom programmet har möjlighet att erhålla ett Certificate of International Merits (CIM).

Ordförande
Jesper Petersson, överläkare
040-33 19 17


Läkarprogrammet har tidigare tillhört nämnderna NBMFU, www.med.lu.se/nbmfu (2006-2015) och NLU (t.o.m. 2006).
Dessa nämnder tog flera beslut som påverkar Läkarprogrammet idag.

Nämnden har delegerat vissa frågor till Examinationskommittén, Studiesociala kommittén och Internationella kommittén, samt till temporära Arbetsgrupper. Se högerspalten här intill för mer information.

Sammanträden PNL

Sammanträden hålls tre gånger per termin, kl 13.15-16.00.

Sammanträden HT21:

15 september
27 oktober
8 december

Sammanträden VT22:

9 februari 
6 april
1 juni

Beredningen möts två veckor innan varje nämndsammanträde.

Ärenden till nämnden skickas till anna_m.olsson@med.lu.se senast fyra veckor innan sammanträdet.

Kursplaner

Utbildningsplan och kursplaner finns här.

Tidigare beslut 

Protokoll PNL 2016-2021 via länk

Beslut i NBMFU 2006-2016 via länk     

Organisation

Examinationskommittén

Nämnden har delegerat till Examinationskommittén att utveckla frågor som rör examination, såsom kvalitetssäkring av validitet och måluppfyllelse, och programövergripande principer. 

Studiesociala kommittén

Nämnden har delegerat till Studiesociala kommittén att handlägga och fatta beslut i ärenden av studiesocial karaktär.

Uppdrag & ledamöter

Internationella kommittén

Nämnden har delegerat till Internationella kommittén att handlägga och fatta beslut i frågor av internationell karaktär:

Presentation

Ska du hålla en presentation som anknyter till Läkarprogrammet? Använd gärna följande PPP som bas: