Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor har under Medicinska fakultetsstyrelsen ansvar för att Lunds universitets centrala policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald efterlevs. Vidare ansvarar nämnden för att fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald implementeras i verksamheten. Beslut tas i Medicinska fakultetsstyrelsen.

Vad vi planerar att göra 2020-2022:

Utveckla och genomföra:

ett ledarskapsprogram för seniora forskare med målet att på sikt stimulera en jämnare könsbalans bland professorer.

en chefsutbildning med fokus på likabehandling.

en kurs för forskarstuderande med fokus på likabehandling.

Införa och implementera:

ett systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering på samtliga institutioner eller motsvarande samt inom alla utbildningsprogram.

en fakultetsgemensam handlingsplan vid misstänkta trakasserier.

en fakultetsgemensam handlingsplan för medarbetare som anmäls för eller anmäler trakasserier för att säkerställa ett gott omhändertagande och förhindra repressalier.

Anordna:

regelbundna seminarier och workshops för medarbetare, studenter och allmänhet.

en fakultetsgemensam introduktion för nya medarbetare med fokus på likabehandling.

Uppmuntra:

samtliga medarbetare att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på alla nivåer i organisationen.

verksamheten att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling genom information och vägledning.

Vad vi har gjort

Ta del av 2019 års arbete och statistik kring jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Ordförande

Vicedekan Jimmie Kristensson
Telefon: 046-222 19 74
E-post: jimmie.kristensson@med.lu.se

Ledamöter

Arbetsmiljösamordnare Lisette Eklund
Representant T/A-personal, vice ordförande
E-post: lisette.eklund@med.lu.se

Universitetslektor Maria Alvarado-Kristensson
Institutionen för translationell medicin
E-post: maria.alvarado-kristensson@med.lu.se

Universitetslektor Anna Kristensson Ekwall
Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Professor Björn Rosengren
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: bjorn.rosengren@med.lu.se

Personalsamordnare Ulrika af Sillén
Institutionen för laboratoriemedicin
E-post: ulrika.af_sillen@med.lu.se

Biträdande universitetslektor Cecilia Andersson
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
E-post: cecilia.andersson@med.lu.se

Vakant
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Adjungerade ledamöter

Universitetslektor Maria Wemrell
Adjungerad ledamot
Epost: maria.wemrell@genus.lu.se

Tania Ramos Moreno
Adjungerad ledamot från WINGS
E-post: tania.ramos_moreno@med.lu.se

Studeranderepresentanter

Gjendine Voss
Medicinska doktorandrådet

Saga Wendeborn (adjungerad)
SSGI Studentförening

MatildaPersson
Vårdvetenskapliga studentföreningen

Antonia Rejmer
Medicinska föreningen

Vakant
Personalorganisationerna

Administrativt stöd

Aldiana Sikiric
Kansli M
Telefon: 046-222 71 96
E-post: aldiana.sikiric@med.lu.se

Mötestider 2020

27 februari
2 april
4 juni
10 september
22 oktober
10 december

Kontakt

Vicedekan Jimmie Kristensson
Nämndsordförande
Telefon: 046-222 19 74
E-post: jimmie.kristensson@med.lu.se

 

Nämndsprotokoll

Protokoll - Nämnden för jämställdhet och likabehandling 

Relaterad information