Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokal skyddskommitté

Den lokala skyddskommittén på Medicinska fakulteten är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

Den lokala skyddskommittén följer utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljö. Kommittén deltar i planeringen av fakultetens arbetsmiljöarbete och lämnar  förslag till åtgärder till fakultetsledningen lämna och följer upp dessa.

Kommittén ska även analysera och rapportera resultatet av uppföljning och handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner till den centrala skyddskommittén på Lunds universitet, samt återkoppla till institutionerna i frågor som exempelvis resultatet av deras årliga SAM-uppföljningar (det systematiska arbetsmiljöarbetet) och handlingsplaner.

Företrädare för arbetsgivaren

Lena Eliasson, ordförande, vicedekan
Eva Månsson Lexell bitr prefekt IHV
Anna Darabi, bitr prefekt IKVL
Holger Luthman, stf och bitr prefekt IKVM

Företrädare för arbetstagaren

Magnus C Persson, Saco, huvudskyddsombud HSC
Lena Thiman, OFR/S
Karin Everlund, Seko

Studeranderepresentanter

Två st studerandeskyddsombud

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Mattias Brattström, kanslichef
Christina Mihaly, sekreterare
Anne Link, Företagshälsovården
Urban Gullberg, bitr prefekt HMS ILM
Jan-Åke Hansson, adjungerad HMS ansvarig lärare
Maria Kempe, bitr prefekt HMS EMV
Mikael Rydahl, bitr personalchef
Aldiana Sikiric,arbetsmiljösamordnare
Johan Malm, bitr prefekt HMS ITM
Hugh Connell, tf chef för Facility Management enheten