Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hantering av covid-19 på Medicinska fakulteten

På denna sida:


Åtgärder och rekommendationer beslutade 2020-09-04

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas. Lunds universitet och Medicinska fakulteten har fattat beslut om åtgärder och rekommendationer.

Vid Medicinska fakulteten kommer samma åtgärder och rekommendationer som gäller för höstterminen 2020 att gälla under vårterminen 2021.

På Medicinska fakulteten gäller följande från och med 4 september:

Allmänna bestämmelser

Inrikes tjänsteresor

Till vidare ska enbart inrikes tjänsteresor beviljas som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor

Tills vidare ska eenbart utrikes tjänsteresor beviljas som i samråd med närmaste chef bedöms nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av Covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande. I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.

Internationella besök

Internationella besök ska tas emot i den mån det bedöms möjligt med undvikande av spridning av covid-19 och eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Sammanträden och sammankomster

Så långs som möjligt ska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster hålls, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas. Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare. Detta gäller hela fakultetens verksamhet, dvs utbildning, forskning, samverkan och administration, och omfattar sammankomster med fakultetens anställda och studenter samt inbjudna gäster.

Arbete hemifrån

Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

I de eventuella fall arbete påverkas negativt av ovanstående ställningstaganden ska man kontakta sin närmaste chef så att arbete kan fullföljas på bästa sätt.

Fakultetens grundutbildning

Undervisning och bedömning

Undervisning och bedömning av studenternas prestationer får från och med den 15 juni 2020 genomföras i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas. Prioritet ska ges undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras på distans. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Inga fysiska samlingar får omfatta fler än 50 personer.

Kurs- och utbildningsplaner för HT-20

Ändring tillåts av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2020 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment får genomföras i den mån dessa bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Mottagande av studenter från andra länder

Studenter från andra länder får tas emot för utbildning vid Medicinska fakulteten i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Prioritering av moment att genomföras i universitetets lokaler

Medicinska fakultetens undervisning på grund- och avancerad nivå ska genomföras såväl digitalt som i universitetets lokaler.

För moment som ska genomföras i universitetets lokaler är följande moment prioriterade:

 • Termin 1 och termin 2 (teoretiska moment)
 • Praktiska moment (laborationer och färdighetsträning)
 • Examinationer
 • Program med internationella studenter, där studenter behöver erbjudas undervisning i universitetets lokaler för att få uppehållstillstånd

Utbildningslokaler

I utbildningslokaler får maximalt 50 personer vistas samtidigt. Därtill beläggs utbildningslokalerna med ett tillfälligt maxantal per lokal enligt följande princip:

 • För lokaler med fri placering är maxantal hälften av ordinarie maxantal, dock högst 50 personer.
 • För lokaler med biosittning är maxantal en tredjedel av ordinarie maxantal, dock högst 50 personer.

Fakultetens forskarutbildning

Undervisning och bedömning

Undervisning och bedömning av studenternas prestationer får från och med den 15 juni 2020 genomföras i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas. Prioritet ska ges undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras på distans. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Inga fysiska samlingar får omfatta fler än 50 personer.

Kurs- och utbildningsplaner för HT-20

Ändring tillåts av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2020 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Utlandsförlagda utbildningsmoment

Utlandsförlagda utbildningsmoment får genomföras i den mån dessa bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Mottagande av forskarstuderanden från andra länder

Forskarstuderanden från andra länder får tas emot för utbildning vid Medicinska fakulteten i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Utbildning digitalt och på campus

Medicinska fakultetens undervisning på forskarnivå ska genomföras såväl digitalt som i universitetets lokaler.

Prioritering av moment att genomföras i universitetets lokaler

För moment som ska genomföras i universitetets lokaler är följande moment prioriterade:

 • Forskarutbildningskursen Muntlig kommunikation
 • Disputationer
 • Halvtidskontroller

Övriga forskarutbildningskurser kan genomföras i universitetets lokaler i mån av plats. Finns inga lämpliga lokaler, ska undervisningen ske digitalt.

Disputationer och halvtidskontroller

Vid disputationer ska doktorand, handledare, ordförande, opponent och betygsnämnd vara närvarande i universitetets lokaler. Det rekommenderas att opponent och extern betygsnämndsledamot utses från annat svenskt lärosäte, med tanke på eventuella reserestriktioner över landsgränser. Om det inte är möjligt kan dispens ges för att dessa deltar via länk. Övriga deltagare kan närvara via länk.

Vid halvtidskontroller är det lämpligt att granskare från Lunds universitet utses.

Lokaler

I lokaler för kurser, halvtidskontroller och disputationer får maximalt 50 personer vistas samtidigt. Därtill beläggs lokalerna med ett tillfälligt maxantal per lokal enligt följande princip:

 • För lokaler med fri placering är maxantal hälften av ordinarie maxantal, dock högst 50 personer.
 • För lokaler med biosittning är maxantal en tredjedel av ordinarie maxantal, dock högst 50 personer

Ledningsinformation

Fakultetsledningens information om hanteringen av Covid-19 på fakulteten publiceras löpande.

Ledningsinformation med anledning av Covid-19


Frågor om studenter och utbildning

Information om fakultetens grundutbildning och covid-19 höstterminen 2020 till Medicinska fakultetens lärare.

Information riktad till fakultetens studenter finns på Studenwebben 

Det finns  omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för studenter

Frågor från studenter hänvisas i första hand till universitetets studentreception@lu.se och respektive studievägledare. 

In- och utresande studenter på utbyte hänvisas till fakultetens internationella avdelning. 

Frågor från lärare hänvisas i första hand till respektive programdirektör/programansvarig som vid behov skickar frågorna vidare till beredskapsgruppen.

Här finns information om resurser på fakulteten och LU för dig som ska undervisa online.

Beredskapsgrupp

En beredskapsgrupp för grundutbidning arbetar under ledning av videdekan Maria Björkqvist.
I gruppen ingår:

 • Maria Björkqvist, vicedekan
 • Ketty Andersson, programnämndsordförande, programnämnden för rehabiliteringsutbildningar
 • Thomas Hellmark, programnämndsordförande, programnämnden för masterutbildningar
 • Christer Larsson, programnämndsordförande, Programnämnden för läkarutbildning
 • Irén Tiberg, programnämndsordförande, programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
 • Anna Arstam, utbildningsstrateg
 • Elisabeth Axell, internationell chef 
 • Josefina Moe, avdelningschef utbildningsavdelningen
 • Johanna Sandahl, kommunikationschef

Frågor om doktorander och forskarutbildning

Det finns  en FAQ för frågor kring forskarutbildningen på Intramed.

Frågor från doktorander och handledare hänvisas till institutionens biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen.

Det går även bra att kontakta forskarutbildningskansliet.

Frågor från doktorander gällande kursplatser hänvisas till forskarutbildningskoordinator Anette Åkerberg, anette.akerberg@med.lu.se, 046-222 7391.

Frågor från kursansvariga och examinatorer hänvisas till studiekooordinator Tomas Deierborg, tomas.deierborg@med.lu.se, 046-222 0197.

Beredskapsgrupp

En beredskapsgrupp arbetar under ledning av videdekan Karin Jirström.
 I gruppen ingår:

 • Karin Jirström, vicedekan med ansvar för forskarutbildningen, sammankallande
 • Tomas Deierborg, studiekoordinator för forskarutbildningen
 • Bengt-Olof Nilsson, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen
 • Eva Ageberg, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen
 • Johan Flygare, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen
 • Lars Hagander, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen
 • Yvonne Giwercman, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen
 • Lena Eliasson, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen
 • Emma Roybon, forskningsadministrativ chef
 • Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
 • Anette Åkerberg, forskarutbildningskoordinator
 • Johanna Sandahl, kommunikationschef
 • Representant från MDR

Frågor om forskning

Klinisk forskning

SUS har tagit fram en vägledning för att ge information om SUS process för prioritering och råd till forskare som vill genomföra kliniska studier på SUS under pågående Covid-19 pandemi.

Start av kliniska studier på SUS under covid-19

Försöksdjur

Jordbruksverket informerar på sin webbplats om den djurförsöksetiska prövningen och försöksdjur med anledning av coronavirus/covid-19.

Frågor och svar - försöksdjur och den djurförsöksetiska prövningen

Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om covid-19/SARS-CoV-2

Intresset för att påbörja forskning med inriktning mot den pågående covid-19-pandemin och det virus (SARS-CoV-2) som ligger bakom sjukdomen är för närvarande mycket stort. Institutionerna IKVL, ILM, och EMV har gemensamt tagit fram en sammanställning med några saker du behöver beakta innan du påbörjar sådan verksamhet.

Här hittar du sammanställningen


Frågor om verksamheten vid institutioner och enheter

Medarbetare

Frågor från medarbetare hänvisas till närmsta chef och i andra hand till corona@bygg.lu.se

Det finns även omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för medarbetare

Chef

Prefekten/motsvarande har det övergripande ansvaret för de frågor som behöver hanteras. Lunds universitets förvaltning har satt samman en arbetsrättslig information med anledning av coronaviruset som stöd till alla chefer inom universitetet. På Intramed finns länkar dit samt tips till dig som är chef under dessa ovanliga förutsättnigar.
Det finns även stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för chefer


IT-support och biblioteksservice

Tillfälliga förändringar:


Frågor om evenemang och möten

Lunds universitets information om sammanträden, konferenser eller andra sammankomster.