Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hantering av covid-19 på Medicinska fakulteten

På denna sida:


Nya åtgärder gäller från 4 januari med anledning av ökande smittspridning

Med anledning av den pågående coronapandemin och en på nytt ökande smittspridning har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om nya smittskyddsåtgärder. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 23 december 2021 bör undervisning vid universitet och högskolor i största möjliga mån bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Undervisning på delvis distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

>> I texten nedan markeras de tillägg som är nya från 4 januari på det här viset med två pilar i marginalen.

Rekommendationer från 8 december 2021

Från och med 8 december gäller nya rekommendationer som sammanfattas här. I texten står "Utbildningsmoment inom skola och utbildning omfattas dock inte av rekommendationen”. 

Medicinska fakultetens tolkning av rekommendationerna är därför, i väntan på att Lunds universitet preciserar rekommendationerna närmare, att all undervisning fortgår enligt tidigare beslut för vad som gäller från och med 1 november.

Beslutade åtgärder och rekommendationer

Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella instruktioner från dessa myndigheter och det regionala smittläget.

Enligt rektorsbeslut 2021-06-17 ska det under hösten ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Anpassningen ska genomföras utifrån förutsättningarna för respektive verksamhet och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vägledning avseende arbetsmiljö och lokaler för stegvis återgång till campus från och med 29 september 2021

Den 27 maj 2021 presenterade regeringen sin plan för avveckling i fem steg av restriktioner till följd av coronapandemin. Med utgångspunkt i avvecklingens fem steg och regeringens särskilda uppdrag genomför universitetet, med början den 17 augusti en stegvis och ordnad anpassning till en verksamhet utan begränsningar av coronapandemin som ska vara helt genomförd per den 1 november 2021.

I gällande rektorsbeslut står att vi ska säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället.

Sektionerna HR och LU Byggnad har i samverkan med berörda parter inom Lunds universitet och LUS (Lunds universitets studentkårer) tagit fram denna vägledning för att på ett gemensamt och säkert sätt gradvis återgå till närvaro på campus. Vägledningen gäller Lunds universitets arbetsmiljö och lokaler. Denna vägledning gäller från och med 29 september och ersätter nuvarande vägledning för studieplatser, STYR 2021/1511.

Varje fakultet bör behålla en coronagrupp som bereder frågor avseende corona och som tillsammans täcker undervisnings- och lokalfrågor. Någon som företräder biblioteken, studeranderepresentant och skyddsombud är viktiga aktörer i gruppen. Respektive verksamhet avgör själv om, och i vilken omfattning i så fall, coronavärdar ska behållas.

Rekommenderade åtgärder från och med den 29 september

Fortsätt att påminna personal och studenter om att hålla avstånd och undvika trängsel, att stanna hemma vid symptom som kan bero på covid-19 samt att ha god handhygien. För vägledning om vad som gäller vid symptom finns aktuell information på vårdguiden 1177.se.

Fortsätt gärna med anslag och informationsskärmar om det finns tillgång till det. Det är även viktigt att ha beredskap för att det kan komma ändrade och skärpta rekommendationer i samhället vilket kan påverka den stegvisa återgången till arbetsplatsen.

Utöver detta bör Lunds universitetets samtliga fakulteter följa rekommenderade åtgärder:

Risk- och konsekvensbedömning – information till chefer

Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter gäller som vanligt. Inför förändringar i verksamheten ska du som är chef med arbetsmiljöansvar genomföra en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med skyddsombudet i din verksamhet. . Det är viktigt att du som chef känner dig trygg i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och att du har mandat att avgöra i vilken utsträckning hemarbete kan fortgå under den stegvisa återgången till arbetsplatsen.

För dig som har verksamhet i delade lokaler är det viktigt att det sker en samordning med övriga verksamheter som finns i samma hus/lokal. Ta stöd av din husprefekt eller motsvarande.

När det gäller sammankomster av olika slag är det viktigt att förhålla sig till att det fram till 1 november 2021 handlar om en successiv återgång till arbetsplatsen. Lunds universitet följer de rekommendationer och riktlinjer som gäller i samhället i stort för sammankomster.

Du som chef kan ta stöd i arbetet med risk- och konsekvensbedömningen, samt i andra arbetsmiljörelaterade frågor. Kontakta närmaste personalsamordnare, arbetsmiljösamordnare eller din närmaste chef. Skyddsombudet i din verksamhet är också ett viktigt bollplank för dig. Läs mer på HR-webben om hur en risk- och konsekvensbedömning går till.

Flöden i lokalen

Om möjligt behåll enkelriktade trappor och korridorer för att skilja på ut- och ingångar.

Kontorsarbetsplatser

Anpassa möbleringen i kontorslandskap så att det är möjligt att hålla avstånd.

Lunchrum och mötesrum

Under oktober månad bör alla platser tillgängliggöras i lunch- och mötesrum. I mötesrum där obligatoriska möten genomförs behöver möjligheten att hålla avstånd fortsatt beaktas,

Studiemiljöer, studentpentryn och allmäna utrymmen

Alla studieplatser och caféplatser ska öppnas upp så snart som möjligt. För att praktiskt genomföra ökning av platser är det upp till varje verksamhet att besluta om hur detta stegvis ska ske under oktober. Senast 1 november bör alla studieplatser mm vara tillgängliga.

Hörsalar och lärosalar

Under tider då det är hög beläggning/belastning/närvaro i hörsalar och lärosalar rekommenderas att endast varannan stol görs tillgänglig. Från och med 1 november bör alla platser göras tillgängliga. För att praktiskt genomföra ökning av platser är det upp till varje verksamhet att besluta om hur detta stegvis ska ske.

Information om studieplatser

Respektive fakultet ansvarar för att löpande uppdatera informationen till sina studenter om vilka lokaler som verksamheten tillgängliggör för studieplatser. Denna information bör finnas tillgänglig från den universitetsgemensamma sidan ”Översikt över studieplatser” på lu.se.

Handsprit

Behåll utplacerad handsprit. För hantering av handsprit, som är en brandfarlig vara.

Skyltning

Uppdaterade dekaler, utan avstånd i meter, kan beställas via Media-Trycks webbshop.

Denna information finns även tillgänglig på Medarbetarwebben under Service och lokaler– tillfälliga förändringar

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd till lärosäten.

Allmänna bestämmelser

>> Fakulteten ansvarar för verksamhet som är särskilt känslig för höga sjukskrivningstal/VAB bland medarbetarna för att kunna upprätthålla vitala funktioner, t.ex. inom ansvarsområden som Med-service, BIKT och CCM har. Inom sådana verksamheter ska risk- och konsekvensbedömningar göras med avseende på potentiell hög sjukfrånvaro/VAB. Därutöver ska risk- och konsekvensbedömningar göras i alla verksamheter, i enlighet med universitetets bestämmelser, för att minska risken för smittspridning.

Fakultetens verksamheter ska ha beredskap att anpassa sig till nya direktiv som kan tillkomma.

Vid Medicinska fakulteten ska under perioden 2021-09-16—2021-11-01 en stegvis och ordnad anpassning till verksamhet utan restriktioner till följd av coronapandemin genomföras. Anpassningen ska genomföras i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar och i förhållande till rådande smittspridning, regeringens plan för avveckling och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Prefekt eller motsvarande närmast underställd dekanus uppdras leda, planera och genomföra dessa anpassningar inom sin verksamhet.

Inrikes och utrikes tjänsteresor, besök
Vid Medicinska fakulteten kan inrikes och utrikestjänsteresor samt mottagande av besök genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning, och i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet. I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.

>> Sammanträden och sammankomster

Sammanträden och möten som normalt innebär ett behov av support från Med-service/BIKT ska som utgångspunkt genomföras digitalt inom fakulteten. Åtgärden syftar till att under rådande omständigheter med risk för hög sjukfrånvaro/VAB kanalisera resurser till högre prioriterade aktiviteter, t.ex. disputationer.

Vid sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro har alltid mötesarangören ansvar för att det vid sammankomsten säkerställs att avstånd mellan deltagare kan hållas och trängsel undvikas.

Bibliotek och receptioner
Vid Medicinska fakulteten ska bibliotek hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt med undvikande av covid-19. Detsamma gäller för receptioner eller motsvarande.

Riskbedömning
Som utgångspunkt gäller att det i all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och tillräckliga åtgärder genomföras för att undvika smittspridning. Chef med arbetsmiljöansvar har även ansvar för anställdas arbetsmiljö som arbetar hemifrån. I enlighet med universitetets föreskrifter ska en risk- och konsekvensbedömning av den individuella arbetsmiljön i hemmet göras i varje enskilt fall.

I de eventuella fall arbete påverkas negativt av ovanstående ställningstaganden ska man kontakta sin närmaste chef så att arbete kan fullföljas på bästa sätt.

Fakultetens grundutbildning

Åtgärder inom fakultetens grundutbildning med anledning av pågående utbrott av coronaviruset, med ny tillämpning från och med 2022-01-04.

>> Digital undervisning

Stora föreläsningar kan genomföras digitalt. Utgångspunkten är att all examination samt övrig undervisning genomförs på plats. Undantag till ovanstående, dvs att på distans genomföra moment som inte är en större föreläsning, kan beviljas av programdirektör i samråd med programnämndsordförande.

Undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) får vid Medicinska fakulteten från och med höstterminen 2021 genomföras i universitetets lokaler. Planeringen av undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examinationer) för höstterminen 2021 anpassas stegvis till en återgång till campus. Undervisning genomförs både i universitetets lokaler och digitalt. Examination genomförs huvudsakligen i universitetets lokaler. Den stegvisa återgången till campusundervisning sker utifrån tillgängliga undervisningslokaler och utifrån hur dessa kan användas med hänsyn till gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och rådande smittspridning.

>> Åtgärder för att undvika trängsel

För att undvika trängsel och motverka smittspridning inom fakultetens utbildningsverksamhet ska följande vidtas:

  • Gruppundervisning bör planeras och bedrivas med eftersträvan att inte blanda studentgrupper.
  • Vid gruppövningar (t.ex. PBL, TBL, och Case) och andra moment som genomförs på plats ska rummet möbleras så att så stora avstånd som möjligt mellan deltagarna kan hållas. Under längre sessioner bör det finnas en paus för att vädra rummet.
  • Munskydd och handsprit tillhandahålles vid undervisning på plats.
  • Vid färdighetsträning, ska samma instruktioner för skyddsutrustning gälla som gäller inom sjukvården i motsvarande situation.
  • Vid laborationer, då avstånd inte kan hållas, rekommenderas munskydd (lärare kan hämta i receptionen i respektive hus).
  • Kontinuerligt informera studerande om vikten av att stanna hemma vid symtom (fortlöpande information via studentwebb, moodle, canvas och programmen).
  • Skyltning om vikten av att hålla avstånd i våra studiemiljöer och vid studieplatser.
  • Tillgodose god tillgång till handspritstationer i våra studiemiljöer.

Bibliotek
Vid Medicinska fakulteten ska bibliotek hållas öppna i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19. Vidare ska studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19.

Kurs- och utbildningsplaner
Ändring tillåts av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2021, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

>> Utlandsförlagda utbildningsmoment

Under vårterminen 2022 kan utlandsförlagda utbildningsmoment genomföras i den mån dessa bedöms kunna genomföras säkert. Utlandsförlagda utbildningsmoment i länder som UD avråder från alla resor till ställs in tills vidare.

>> Studenter från andra länder

Medicinska fakulteten har, efter dialog med Region Skåne och SUS, ställt in samtliga kliniska placeringar för inkommande utbytesstudenter under vårterminen 2022.

Fakultetens forskarutbildning

>> Utgångspunkten är att utbildning på forskarnivå fortsatt genomförs på plats i universitetets lokaler. Inom ramen för forskarskolan genomförs kurser fysiskt i universitetets lokaler, medan övriga forskarutbildningskurser sedan tidigare är planerade att ges digitalt. Vid behov av prioritering av lokalanvändning ska disputationer prioriteras att genomföras i universitetets lokaler (se också under rubriken övrigt nedan). För att undvika trängsel och motverka smittspridning ska åtgärder som anges för utbildning på grund- och avancerad nivå i tillämpliga delar vidtas inom utbildning på forskarnivå.

Digital undervisning
Från och med den 17 augusti 2021 kommer undervisning och bedömning av forskarstuderandes prestationer (examinationer) att anpassas stegvis till återgång till universitetets lokaler. Forskarutbildningskurserna inom den gemensamma forskarskolan i medicinsk vetenskap som introduceras inom fakulteten i september 2021 kommer att prioriteras att genomföras i universitetets lokaler. Övriga kurser kommer att genomföras digitalt, eller i universitetets lokaler i mån av tillgängliga undervisningslokaler och utifrån hur dessa kan användas med hänsyn till gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och rådande smittspridning. Fakultetens utbildning på forskarnivå ska ha beredskap att ställa om utbildningen om nya direktiv tillkommer.

Kursplaner
Ändring tillåts av beslutade kursplaner avseende vårterminen och höstterminen 2021 vad gäller formerna för examination och för digital undervisning, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kursplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med doktorandrådet.

Utlandsförlagda utbildningsmoment
Utlandsförlagda utbildningsmoment får genomföras endast i den mån dessa bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer. Medicinska fakulteten avråder från utlandsstudier i länder som UD avråder att resa till.

Forskarstuderande från andra länder
Forskarstuderande från andra länder får tas emot för utbildning vid Medicinska fakulteten i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande

Studera hemma
Forskarstuderande ska till och med den 15 september 2021 som utgångspunkt bedriva sina forskarstudier hemifrån, såtillvida de ej behöver vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet. Därefter ska en stegvis och ordnad anpassning av forskarutbildningen göras till en verksamhet utan restriktioner, varvid en successiv återgång till forskarstudier i universitetets lokaler då medges. För ledning, planering och genomförande av anpassningar ansvarar institution (eller motsvarande för), och som ska vara genomförda senast 2021-11-01.

Bibliotek
Vid Medicinska fakulteten ska bibliotek hållas öppna i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19.

Disputationer
Från och med den 17 augusti 2021 ska vid disputationer doktorand, huvudhandledare och biträdande handledare samt interna betygsnämndsledamöter och ordförande vara på plats i universitetets lokaler. Opponenten och externa betygsnämndsledamöter kan antingen vara på plats eller delta via länk, beroende på önskemål samt praktiska avväganden. Övriga deltagare kan deltaga på plats eller via länk, allt utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.

Halvtidskontroller
Från och med den 17 augusti 2021 ska vid halvtidskontroller doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och granskare vara närvarande i universitetets lokaler. Övriga deltagare kan deltaga på plats eller via länk, allt utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.


Frågor om studenter och utbildning

Information riktad till fakultetens studenter finns på Studentwebben 

Det finns  omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för studenter

Frågor från studenter hänvisas i första hand till universitetets studentreception@lu.se och respektive studievägledare. 

In- och utresande studenter på utbyte hänvisas till fakultetens internationella avdelning. 

Frågor från lärare hänvisas i första hand till respektive programdirektör/programansvarig som vid behov skickar frågorna vidare till fakulteten beredskapsgrupp för utbildning.

Här finns information om resurser på fakulteten och LU för dig som ska undervisa online.


Frågor om doktorander och forskarutbildning

Det finns  en FAQ för frågor kring forskarutbildningen på Intramed.

Frågor från doktorander och handledare hänvisas till institutionens biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen.

Det går även bra att kontakta forskarutbildningskansliet.

Frågor från doktorander gällande kursplatser hänvisas till forskarutbildningskoordinator Anette Åkerberg, anette.akerberg@med.lu.se, 046-222 7391.

Frågor från kursansvariga och examinatorer hänvisas till studiekooordinator Göran Karlsson, goran.karlsson@med.lu.se 0730-866785.


Frågor om forskning

Försöksdjur

Jordbruksverket informerar på sin webbplats om den djurförsöksetiska prövningen och försöksdjur med anledning av coronavirus/covid-19.

Frågor och svar - försöksdjur och den djurförsöksetiska prövningen

Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om covid-19/SARS-CoV-2

Intresset för att påbörja forskning med inriktning mot den pågående covid-19-pandemin och det virus (SARS-CoV-2) som ligger bakom sjukdomen är för närvarande mycket stort. Institutionerna IKVL, ILM, och EMV har gemensamt tagit fram en sammanställning med några saker du behöver beakta innan du påbörjar sådan verksamhet.

Här hittar du sammanställningen


Frågor om verksamheten vid institutioner och enheter

Medarbetare

Frågor från medarbetare hänvisas till närmsta chef och i andra hand till corona@bygg.lu.se

Det finns även omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för medarbetare

Chef

Prefekten/motsvarande har det övergripande ansvaret för de frågor som behöver hanteras. Lunds universitets förvaltning har satt samman en arbetsrättslig information med anledning av coronaviruset som stöd till alla chefer inom universitetet. På Intramed finns länkar dit samt tips till dig som är chef under dessa ovanliga förutsättnigar.
Det finns även stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för chefer


IT-support och biblioteksservice

Tillfälliga förändringar:


Frågor om evenemang och möten

Lunds universitets information om sammanträden, konferenser eller andra sammankomster.