Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hantering av covid-19 på Medicinska fakulteten

På denna sida:


Beslutade åtgärder och rekommendationer 21 januari

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december 2020 ytterligare restriktioner för hela Sverige. Bland annat gäller att all verksamhet som bedrivs av staten och som inte är nödvändig, bör stängas ner omedelbart. Vidare har alla statliga myndigheter ett särskilt uppdrag att säkerställa att all personal som inte måste befinna sig på arbetsplatsen ska arbeta hemifrån. För universitetets del innebär detta att verksamhetens alla delar påverkas.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället fattar universitetet och Medicinska fakulteten nedanstående beslut. Beslutet gäller tills vidare.

På Medicinska fakulteten gäller nu följande:

Allmänna bestämmelser

Arbete hemifrån

Vid Medicinska fakulteten ska anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet arbeta hemifrån. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. Med nödvändig verksamhet avses sådana arbetsuppgifter som bara kan utföras på plats i fakultetens lokaler och som inte kan skjutas upp utan betydande personella, finansiella eller för djurvälfärd skadliga, konsekvenser.

Inrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart inrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.

Utrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som i samråd med närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande. I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.

Besök
Besök tas endast emot, inkluderat även leverantörer och hantverkare, i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19. För mottagande av internationella besök gäller härutöver att hänsyn ska tas till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Sammanträden och sammankomster
Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas. Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela fakultetens verksamhet, dvs utbildning, forskning, samverkan och administration, och omfattar sammankomster med fakultetens anställda och studenter samt inbjudna gäster.

Bibliotek och receptioner
Bibliotek ska hållas begränsat öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Vid Medicinska fakulteten ska verksamheter med mottagning, reception eller motsvaramde hållas öppet endast i den omfattning som behövs för att upprätthålla lagkrav eller annan nödvändig verksamhet.

Riskbedömning
Som utgångspunkt gäller att det i all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och tillräckliga åtgärder genomföras för att undvika smittspridning. Chef med arbetsmiljöansvar har även ansvar för anställdas arbetsmiljö som arbetar hemifrån. I enlighet med universitetets föreskrifter ska en risk- och konsekvensbedömning av den individuella arbetsmiljön i hemmet göras i varje enskilt fall.

I de eventuella fall arbete påverkas negativt av ovanstående ställningstaganden ska man kontakta sin närmaste chef så att arbete kan fullföljas på bästa sätt.

Fakultetens grundutbildning

Digital undervisning
Undervisning och bedömning av studenters prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Dekanen beslutar (får ej delegeras) om hur riskbedömningen ska genomföras.

Studera hemma
Studenter uppmanas som utgångspunkt studera hemifrån.Studieplatser och datorsalar ska under tiden till och med den 31 mars 2021 hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning och användning av referensmaterial. Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum, ska under denna tid hållas stängda. 

Bibliotek
Vid Medicinska fakulteten ska bibliotek hållas begränsat öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur. Vidare medges att praktiska färdighetsövningar och laborationer inom utbildningsverksamheten genomförs i universitetets lokaler. Detta ska föregås av en riskbedömning.

Kurs- och utbildningsplaner
Ändring tillåts av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2021 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Utlandsförlagda utbildningsmoment
Medicinska fakulteten ställer in samtliga utlandsförlagda utbildningsmoment för studenter som läser på utbildningsprogram som leder fram till examen inom vårdprofessionen, under VT21, då bedömningen är att detta inte kan genomföras på ett säkert sätt med hänvisning till smittspridningen av covid-19.

Studenter från andra länder
Studenter från andra länder får tas emot för utbildning vid Medicinska fakulteten i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande, samt med undvikande av spridning av covid-19, samt regelverk och rekommendationer från dessa studenters hemländer.

Fakultetens forskarutbildning

Digital undervisning
Undervisning och bedömning av de forskarstuderandes prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler, med undantag för disputationer och halvtidskontroller. I övrigt, vad gäller kurser, gäller att endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Dekanen beslutar (får ej delegeras) om hur riskbedömningen ska genomföras.

Kursplaner
Ändring tillåts av beslutade kursplaner avseende vårterminen 2021 vad gäller formerna för examination och för digital undervisning, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kursplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med doktorandrådet.

Utlandsförlagda utbildningsmoment
Utlandsförlagda utbildningsmoment får genomföras endast i den mån dessa bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer. Medicinska fakulteten avråder från utlandsstudier i länder som UD avråder att resa till.

Forskarstuderande från andra länder
Forskarstuderande från andra länder får tas emot för utbildning vid Medicinska fakulteten i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande, samt med undvikande av spridning av covid-19, samt regelverk och rekommendationer från dessa forskarstuderandes hemländer.

Studera hemma
Forskarstuderande ska bedriva sina forskarstudier hemifrån såtillvida de ej behöver vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet. Med nödvändig verksamhet avses sådana arbetsuppgifter som bara kan utföras på plats i fakultetens lokaler och som inte kan skjutas upp utan betydande personella, finansiella eller för djurvälfärd skadliga, konsekvenser. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Bibliotek
Vid Medicinska fakulteten ska bibliotek hållas begränsat öppna till och med 31 mars 2021 för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Disputationer
Vid disputationer ska doktorand och huvudhandledare vara på plats i universitetets lokaler. Därutöver ska antingen en intern betygsnämndsledamot och ordförande vara på plats, alternativt två interna betygsnämndsledamöter, om en av dessa är ordförande. Opponent, extern betygsnämndsledamot, bihandledare och övriga ska delta via länk.

Halvtidskontroller
Vid halvtidskontroller är det lämpligt att granskare från Lunds universitet utses. Doktorand och huvudhandledare bör vara närvarande i universitetets lokaler. Granskare och biträdande handledare kan delta via länk. Övriga deltagare ska inte närvara i universitetets lokaler utan kan närvara via länk.


Ledningsinformation

Fakultetsledningens information om hanteringen av Covid-19 på fakulteten publiceras löpande.

Ledningsinformation med anledning av Covid-19


Frågor om studenter och utbildning

Information riktad till fakultetens studenter finns på Studenwebben 

Det finns  omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för studenter

Frågor från studenter hänvisas i första hand till universitetets studentreception@lu.se och respektive studievägledare. 

In- och utresande studenter på utbyte hänvisas till fakultetens internationella avdelning. 

Frågor från lärare hänvisas i första hand till respektive programdirektör/programansvarig som vid behov skickar frågorna vidare till fakulteten beredskapsgrupp för utbildning.

Här finns information om resurser på fakulteten och LU för dig som ska undervisa online.


Frågor om doktorander och forskarutbildning

Det finns  en FAQ för frågor kring forskarutbildningen på Intramed.

Frågor från doktorander och handledare hänvisas till institutionens biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen.

Det går även bra att kontakta forskarutbildningskansliet.

Frågor från doktorander gällande kursplatser hänvisas till forskarutbildningskoordinator Anette Åkerberg, anette.akerberg@med.lu.se, 046-222 7391.

Frågor från kursansvariga och examinatorer hänvisas till studiekooordinator Tomas Deierborg, tomas.deierborg@med.lu.se, 046-222 0197.


Frågor om forskning

Försöksdjur

Jordbruksverket informerar på sin webbplats om den djurförsöksetiska prövningen och försöksdjur med anledning av coronavirus/covid-19.

Frågor och svar - försöksdjur och den djurförsöksetiska prövningen

Att tänka på om du vill bedriva forskning på/om covid-19/SARS-CoV-2

Intresset för att påbörja forskning med inriktning mot den pågående covid-19-pandemin och det virus (SARS-CoV-2) som ligger bakom sjukdomen är för närvarande mycket stort. Institutionerna IKVL, ILM, och EMV har gemensamt tagit fram en sammanställning med några saker du behöver beakta innan du påbörjar sådan verksamhet.

Här hittar du sammanställningen


Frågor om verksamheten vid institutioner och enheter

Medarbetare

Frågor från medarbetare hänvisas till närmsta chef och i andra hand till corona@bygg.lu.se

Det finns även omfattande stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för medarbetare

Chef

Prefekten/motsvarande har det övergripande ansvaret för de frågor som behöver hanteras. Lunds universitets förvaltning har satt samman en arbetsrättslig information med anledning av coronaviruset som stöd till alla chefer inom universitetet. På Intramed finns länkar dit samt tips till dig som är chef under dessa ovanliga förutsättnigar.
Det finns även stöd i form av frågor och svar på universitetets medarbetarwebb: FAQ för chefer


IT-support och biblioteksservice

Tillfälliga förändringar:


Frågor om evenemang och möten

Lunds universitets information om sammanträden, konferenser eller andra sammankomster.