Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fakultetsmedel för drift och lokalsubvention

Fakultetsmedel för drift och lokalsubvention utdelas till de forskare som inte har ALF-medel. Man skall vara anställd vid fakulteten, disputerad, och ha eget hyreskontrakt, eller motsvarande. Lokalerna skall vara avsedda för forskning. Någon ytterligare prövning görs inte, utan uppfyller man ovanstående, så får man tilldelning automatiskt. Observera dock att efter uppnådd pensionsålder (f.n. 68 år) kan man inte längre erhålla subvention eller driftsmedel.

 För att få ett eget hyreskontrakt skall man normalt sett uppfylla samma regler som för att få ha ett eget kostnadsställe, dvs vara chef för en fristående forskargrupp med minst en anställd, och ha sammanlagda årliga kostnader på mer än 3 mnkr (hyreskostnaderna får räknas in i de 3 miljonerna).

Subvention

Om summan av hyra+städ+husgemensamma avskrivningar i genomsnitt överstiger 1700 kr per kvadratmeter och år, så betalar fakulteten det belopp som överstiger 1700 kr. Serviceavgiften ingår dock inte i det som fakulteten subventionerar. Det finns ingen övre gräns för antalet kvadratmeter.

Driftsmedel

Utöver subventionen tilldelar fakulteten också driftsmedel. Skalan för tilldelning är fallande, dvs de 25 första kvadratmetrarna ger mest tilldelning per kvadratmeter, de i intervallet 26-100 mittemellan, och lägst de mellan 101-300. Därutöver tilldelas inga driftsmedel alls. Tilldelningen kan variera något mellan åren, men är i storleksordning enligt nedan:

Kvm 1-25: ca 3200 kr per kvadratmeter och år

Kvm 26-100: Ca 1000 kr per kvadratmeter och år

Kvm 101-300: Ca 800 kr per kvadratmeter och år

Kvm 301- : ingen tilldelning för dessa kvadratmetrar

Driftsmedlen dras ner proportionellt om man inte är 100% i tjänst. Dvs är man tjänstledig tex 20%, dras 20% av driftstilldelningen bort (dock ingen reduktion för föräldraledighet).

Behöver man ansöka?

De fakultetsforskare som sitter på BMC, Medicon Village (om man har kontrakt med LU), CRC, Wallenberglab, samt HSC kommer automatiskt att få såväl driftsmedel som hyressubvention om de är berättigade till sådan. Fakulteten har redan uppgifter på vilka som har hyreskontrakt i dessa lokaler. Ingen ansökan behövs. Övriga forskare, måste ange sitt lokalinnehav på länken nedan.

Anmälan om lokalinnnehav

Klicka på denna länk för att fylla i formuläret