Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Fakultetsmedel

Fakultetsmedel för drift utdelas till de forskare som inte har ALF-medel. Man skall vara anställd vid fakulteten, disputerad, och ha eget hyreskontrakt, eller motsvarande. Lokalerna skall vara avsedda för forskning. Tilldelningen är relaterad till lokalytans storlek. Skalan för tilldelning är fallande, dvs de 25 första kvadratmetrarna ger mest tilldelning per kvadratmeter, de i intervallet 26-100 mittemellan, och lägst de mellan 101-300. Därutöver tilldelas inga driftsmedel alls (Observera dock att fakultetens tilldelning för lokalsubvention är lika stor hela tiden, oavsett hur stora lokaler man har).

För 2015 är tilldelningen enligt följande (vid 100% tjänstgöring). Tilldelningen tar hänsyn till exakt antal kvadratmeter, men av platsskäl visas här bara var 25:e kvadratmeter:

Antal kvm

Tkr

0

0

25

72

50

96

75

120

100

144

125

163

150

182

175

202

200

221

225

240

250

259

275

278

300

298

>300

298

De fakultetsforskare som sitter på BMC, Medicon Village, CRC, Wallenberglab, samt HSC kommer automatiskt att få såväl driftsmedel som hyressubvention om de är berättigade till sådan. Övriga forskare, måste ange sitt lokalinnehav på denna länk:

Anmälan om lokalinnnehav

Klicka här för att fylla i formuläret