Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF-medel

Budget 2018

Sista dag för inlämning av ALF-budgeten är den 31 oktober. Du hittar budgetverktyget på http://www.alfbudget.med.lu.se/. Definitiv lokal- och servicekostnad för 2018 är ännu inte fastlagda då hyresavtalen med fastighetsägaren anger att hyran ska regleras utifrån fastställt KPI-index för oktober månad 2017. Därför måste preliminära belopp användas i budget för 2018.

Fr o m 2018 kommer IKT-avgiften att fördelas som en del av de fakultetsgemensamma kostnaderna på universitetet och ska därför inte läggas in i ALF-budgeten.

För BMC och Medicon Village gäller nedanstående preliminära uppgifter:

Hyra BMC

2 403 kr

per kvm

Hyra MV

3 024 kr

per kvm

BMC service

454 kr

per kvm

MV service

319 kr

per kvm

Städ

257 kr

per kvm

Reception

                              1 023 kr

per individ

     

För CRC och Wallenberglab kommer preliminära uppgifter att meddelas er som forskare, senast torsdag den 26 oktober via CRC-administration.

För er som har lokaler på HSC, vänligen kontakta Maria Mellin: maria.mellin@med.lu.se.

Fr o m 2016 belastas ALF Projekt, ALF Innovativa medel, ALF Forskning och utveckling av pedagogik samt driftstilldelningen av ALF forskningsutrymme för yngre forskare med OH-uttag dvs en administrativ avgift om 7 % inom samtliga av Region Skånes förvaltningar. Kostnaden beräknar forskaren själv och summan läggs sedan in under Tjänster - konto 76997 OH-uttag, ALF-intrångskostnad.

Utlysning av ALF-medel 2017

Ansökningsperioden för ALF-medel är stängd.

Anvisningar till utlysningen finns här:

Informationsmöten inför årets ansökningsomgång av ALF-medel

Här finns presentationen som visades på informationsmötena i maj 2017.

Förändring inför nästa ansökningsomgång av ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare

Inför ansökningsomgången av ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2018-2020 ska den sökande vara disputerad vid ansökningstillfället.

Negativa saldon ALF-ansvar

Fr o m 2015 är det inte längre möjligt att överföra ALF-medel till kommande år. I och med detta har vi sett ett kraftigt underskott på många ALF-ansvar vid årets slut och i ett fall mer än 800 000 kr.  Enligt regelverket ska ALF-medel förbrukas i enlighet med inlämnad budget under det år som de tilldelas, men att träffa på kronan rätt är självklart inte enkelt. Det är inte acceptabelt att gå med stort underskott på ALF-ansvaren, i synnerhet inte om man inte har ALF-medel kommande år att täcka underskottet med.  Då underskotten från i fjol kommer att täckas av tilldelade medel 2016 innebär detta att årets verksamhet inte kan finansieras enligt inlämnad ALF-budget, alltså ett eftersläpande problem. För att bromsa en hotande "dominoeffekt" kommer ALF-ansvar som har nått ett underskott på mer än 50 000 kr under 2016 att låsas för ytterligare kostnader. Den ansvarige forskaren får då betala med andra medel. Alla ekonomer som hanterar ALF-ansvar är informerade om detta krav på följsamhet.

Informationsmöten om nya ALF-avtalen

Den 26 och 27 maj 2015 hölls informationsmöten med presentation av det nya centrala ALF-avtalet som gäller från den 1 februari 2015 och vårt regionala ALF-avtal som gäller från den 1 maj 2015. Sammanfattning av mötena och några frågor därifrån finns att läsa här.

Viktig information till alla som har ALF-medel för forskning (ALF Projekt, ALF yngre forskare, ALF ST, ALF innovativa projekt, ALF pedagogiska projekt, ALF startpaket och ALF särskilda satsningar)

Enligt 11 § i det nya nationella ALF-avtalet som gäller från 2015-01-01 ska ALF-ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Överskott betalas tillbaka till staten senast tre månader efter kalenderårets utgång.
 
Liksom tidigare ska ALF-medel förbrukas under det år som de tilldelas i enlighet med inlämnad budget. Det som är nytt är att Region Skåne och medicinska fakulteten måste betala tillbaka ALF-medel till staten om det finns ett överskott vid årets slut. För forskarna innebär det att överföringar till 2016 av ALF-medel inte kommer att godkännas. Det gäller både för ALF-medel som är tilldelade för 2015 och för ALF-medel som har tilldelats för tidigare år men överförts till 2015. Inte heller 1,5 basbelopp som tidigare tillåtits kommer att få överföras.
 
Det är angeläget att alla som har ALF-medel för forskning i god tid stämmer av med ansvarig ekonom så att budgeten är i balans inför årets slut. Överblivna medel kommer alltså att återbetalas till staten.

Nytt regionalt ALF-avtal

Sedan 1 januari 2015 gäller ett nytt nationellt ALF-avtal mellan staten och de sju landsting som har universitetssjukhus. Inom varje region regleras samarbetet mellan den medicinska fakulteten och hälso- och sjukvården med ett regionalt ALF-avtal. Länk till de nationella och regionala ALF-avtalen finns i högermarginalen.

Kontakt

Vicedekanus i ALF-frågor:

Anders Bjartell

Medicinska fakultetens kansli:

Julia Hansson

Tel 046 - 222 31 07

Liselott Gelkner

Tel 046 - 222 47 70

Region Skåne

Relaterad information