Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Viktig information inför publicering!

Viktig information inför publicering!

2016-02-29

Var du publicerar och affiliering påverkar medel för klinisk forskning.

Kvaliteten på den kliniska forskningen inom varje landsting/sjukvårdsregion kommer framöver påverka tilldelningen av ALF-medel och fakultetsmedel. Hur kliniska forskare publicerar kommer direkt att påverka detta.

I det nya nationella ALF*-avtalet 2014 fanns en nyhet som innebär att en del av den årliga ersättningen för klinisk forskning till varje landsting/sjukvårdsregion kommer att fördelas efter kvalitet. För att kunna fördela medel efter kvalitet kommer man använda en fördelningsmodell baserad på bibliometri under åren 2016-2018.

Bibliometrimodellen går i grova drag ut på att utifrån antalet publikationer och antalet citeringar till dessa, beräknas ett bibliometriskt index för varje landsting/sjukvårdsregion som har ALF-anslag. Detta index ligger sedan till grund för fördelningen av de prestationsbaserade medlen.

Detta innebär att det är av största vikt att fakultetens forskare är noga med korrekt affiliering vid publicering och val av tidskrift. Detta för att all klinisk forskning som görs vid fakulteten ska komma med i beräkningen av bibliometriskt index för Lunds universitet och Region Skåne. Det är alltså direkt kopplat till hur mycket medel för klinisk forskning fakulteten får framöver.

Rekommendationer för affiliering:

  • Ange affiliering enligt formatet: ”Organisation, Fakultet, Institution, Enhet, Stad, Land”
  • Om en forskare är knuten till både universitetet och till Region Skåne – ange affilieringen enligt formatet: "Lund University, Skane University Hospital, Department of Anesthesia & Intensive Care, Lund, Sweden". Observera att detta enbart är ett exempel - forskaren ska ange den sjukvårdsförvaltning inom Region Skåne som forskaren tillhör. Skane rekommenderas framför Scania.

Val av publikationer:

  •  För de forskare som enbart har en LU-affiliering krävs att tidskriften i Web of Science klassas som Health Sciences för att räknas in i detta bibliometriska index. Detta gäller publikationer som enbart har en LU-adress i sin affiliering. För publikationer med sjukhusadress så inkluderas dessa oberoende av vilken Web of Science-kategori de tillhör.
     För att se om en tidskrift är indexerad och klassificerad i Web of Science som Health Sciences – gå till databasen  Web of Science Core Collection.

Har du frågor? Kontakta gärna fakultetens bibliotek!

*ALF står för Avtal om läkarutbildning och forskning, och ALF-anslag ges från staten till universitetet. Medlen ska gemensamt fördelas av Medicinska fakulteten och Region Skåne för att finansiera läkarutbildning och klinisk forskning och täcka de omkostnader som Region Skåne har i samband med att vi universitetet utnyttjar sjukvårdens resurser. Exempelvis ingår kostnader för den tid som läkare spenderar med studenter, användning av utrustning och material i forskningssammanhang, eller för hyra av arbetsplatser inom sjukhuset.

Ansökan överföring

Frågor kontakta Liselott.Gelkner@med.lu.se