Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vanliga frågor & svar

Svaren på frågorna nedan är anpassade efter det regelverk som gällde vid tidpunkt då frågan ställdes. ALF Regelverk uppdateras kontinuerligt och det är alltid senast gällande regelverk som ska tillämpas.

  • Fråga 1: Jag har ALF ST och undrar vad som gäller avseende sparande av forskningstid, vad har jag i sparad forskningstid, när kan jag göra uttag, ska det anmälas?

Svar 211118: ALF Region LU/RS har mycket generösa regler för sparande av forskningstid, alla ALF-Regioner ger inte den möjligheten.

Anmälan om sparande pga föräldraledighet kan göras vid två tillfällen. Antingen anmäler man samtidigt som man anmäler fortsatt forskningsutrymme inför nästa år. I det fallet registreras detta i tilldelningsfilen och det blir ett automatiskt sparande. Någon tilldelning för denna sparade tid är inte ännu beslutad och därför skrivs inte heller ett beslut på detta sparande, inte heller krävs ett HR-intyg för att bekräfta föräldraledigheten. Därtill har man en ytterligare möjlighet att ända fram till september tilldelningsåret det gäller anmäla sparande pga föräldraledighet, i detta fall har tilldelning för denna tid redan gått ut till forskarens ALF-ansvar i RS och ett beslut om reducering av tilldelning måste då skrivas, vid dessa tillfällen krävs ett HR-intyg som bekräftar föräldraledigheten som underlag för beslut. Anledningen till att det inte går att anmäla sparande efter den siste september är att forskaren förväntas kunna planera sin föräldraledighet de sista få månaderna på året i god tid före sista september. Rent ekonomiskt låses tilldelningen upp fram till sparande beslut om reducerad tilldelning och det finns då utrymme för alternativ användning av forskningsmedlen till andra syften, om detta kommer sent på året finns det inget utrymme att nyttja dessa medel ändamålsenligt. Då har forskaren som vill spara forskningstid både låst upp ALF-medel hela året utan att använda dom (återbetalas till staten vid året slut) och får ytterligare tilldelning vid eventuellt uttag.

När det gäller uttag av sparad forskningstid ska detta göras senast i september året före tilldelningsåret. ALF Finansieringsplan sätts i början av oktober inför det nya året, samtliga medel allokeras då ut och beslutas av MFS. Uttag av sparad forskningstid kan inte göras om forskaren disputerat eller fått nytt anslag t ex ALF YF.

Alla regler avseende sparande och uttag av forskningstid finns på alfhemsidan, enklast är att kika under fliken ALF forskning sökta medel.

  • Fråga 2: Jag har ALF YF och har fått mer i månadslön (extra lön pga docenttillägg) än som var känt vid tilldelningen, kan jag få ytterligare tilldelning?

Svar 211118: Nej, ingen ytterligare tilldelning kommer att utgå. Tilldelningen för både ALF ST & ALF YF baseras på månadslönen i augusti (lönefiler från RS) året före tilldelningsåret uppräknat med 3%. Andra ALF Regioner har schablonlöner som underlag för tilldelning, ALF LU/RS har denna modell. Istället får forskaren då ta av sina redan tilldelade medel och det blir i praktiken mindre forskningstid. Det finns dock ett undantag, löneökning vid specialistlön. ST-läkare som forskar parallellt förlänger sin ST-tid och tappar i löneutveckling i relation till de ST-läkare som enbart är kliniskt verksamma. Forskande ST-läkare har därför efter 5 års ST-tjänstgöring (klinik och forskning) rätt till särskild lönejustering utan att ha uppnått specialistkompetens. Ett krav är att ST-läkaren vid tillfället har avlagt med.lic eller genomfört halvtidskontroll. Som specialistlön räknas därför även denna löneökning som forskaren får efter 5 år och som motsvarar den löneökning forskaren skulle fått om hen blivit specialist och inte forskat. Vid dessa fall får man efter beslut extra tilldelning motsvarande löneökningen för året. Ansökan om ytterligare tilldelning ska göras till Alf-kansliet så snart den nya lönen är avtalad, med ansökan ska bifogas underlag i form av HR-utdrag eller motsvarande som bekräftar den nya lönen samt från vilket datum den gäller. Ansökan ska inkomma så snart den är känd.