Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF Utvärdering

Utvärdering av forskningens kvalitet i ALF-regionerna

Vetenskapsrådet har i uppdrag att utvärdera kvaliteteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju regioner som omfattas av ALF-avtalet.

I ALF-avtalet står att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning ska fördelas på basis av forskningens kvalitet. Fördelningen av medlen utgår från Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som bedrivs i ALF-regionerna och den resursfördelningsmodell som den nationella styrgruppen för ALF har tagit fram.

Klinisk forskning definieras i detta sammanhang, i enlighet med 7 § i ALF-avtalet, som ”sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa”.

Tre aspekter av kvalitet utvärderas:

  1. Den vetenskapliga produktionens kvalitet.
  2. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta.
  3. Forskningens förutsättningar.

Utöver att ligga till grund för fördelningen av 20 procent av ALF-medlen syftar utvärderingen till att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel i de regioner som utmärker sig nationellt genom sitt kvalitetsarbete. Dessa regioner kan sedan fungera som förebilder för övriga regioner. Det långsiktiga målet är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.

För mer läsning avseende ALF-utvärderingen, se Vetenskapsrådets hemsida.

Senaste utvärderingen

En första utvärdering gjordes under 2017.

I mars 2018 presenterade Vetenskapsrådet resultatet av utvärderingen där ALF-region Skåne fick högsta betyg i två av de tre kategorierna. Syftet med utvärderingen var att lyfta fram och premiera verksamhet i ALF-regionerna som håller hög kvalitet och utmärker sig nationellt. Genom att visa goda exempel kan verksamhet vid ALF-regionerna fungera som förebilder för varandra och därmed inspirera till att ytterligare höja kvaliteten på den kliniska forskningen. Det här bidrar också till det långsiktiga målet att lyfta hela nationens kliniska forskning.

Vetenskapsrådets rapport: Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. På sidan 19-20 finns en sammanfattning av resultaten i ALF-region Skåne.

Utvärderingen 2021 skjuts fram på grund av coronapandemin

Utvärderingen genomförs vart fjärde år, vilket innebär att nästa utvärdering skulle ha genomförts under 2021. Med anledning av den stora belastning som hälso- och sjukvården utsatts för under coronapandemin skjuter vetenskaprådet fram utvärderingen ett år.