Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF Finansieringsplan

Enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård (ALF – Avtal om Läkares Forskning och utbildning) är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling. Universitet och landsting ska gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för klinisk forskning.

Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

ALF-medel ska användas till klinisk forskning och stimulera hög kvalitet. ALF-medel går direkt till forskare men också till stödfunktioner och infrastrukturer som är nödvändiga för forskningens genomförande enligt Finansieringsplanen som slutligen fastställs av ALF ledningsgrupp som är en del av Region Skåne och Medicinska fakultetens beslutsorgan. I Finansieringsplanen ingår även medel för läkares grundutbildning.