Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF

Aktuellt

  • Utlysning av ALF-medel 2021

Nästa utlysning för ALF ST & ALF YF är våren 2021, samt för ALF Projekt våren 2022.

Ansökningsperioden för utlysning av ALF-medel våren 2021 är 29:e april - 2:e juni. Anvisningar för årets utlysning 2021 finns under flik utlysning/ansökan.

Välkommen med din ansökan!

  

  • COVID-19

Angående överföring av ALF-medel från 2020 till 2021 pga COVID-19.

Samtliga sju universitetssjukvårds landsting har givit sitt medgivande till ett tilläggsavtal som staten tagit fram med anledning av Covid-19 om att överföring av 2020 års ALF-medel fick ske till år 2021 med nytt slutdatum 2021-12-31.

Praktiskt innebar detta inom Region Skåne att varje ALF forskare fick sitt slutsaldo på sitt ALF ansvar/konto i bokslutet 2020 överflyttat från år 2020 till år 2021, både positivt och negativt saldo/utfall fördes över till nästa år. Ingen anmälan eller aktiv handling behövdes från forskaren, överföringen skedde per automatik i Region Skånes system. Samtliga ALF-medel överfördes, dvs både lönedelen och driftsdelen.

Det finns i nuläget inga centrala beslut avseende eventuell motsvarande överföring av 2021 års ALF-medel till år längre fram.


Om ALF

  • ALF – Avtal om Läkarutbildning och Forskning 
  • är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting.

Sedan 2015 finns även ett regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan. ALF-medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa. En stark klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten – de kliniska forskarnas arbete utgör en garanti för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Utlysning av ALF-medel

ALF-medel har tre typer av forskningsutrymmen;

  • ALF Forskningsutrymme för ST-läkare, 
  • ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare samt 
  • Forskningsmedel för ALF Projekt.

ALF Forskningsutrymme för ST-läkare utlyses varje år (på våren) och är ett tre- eller fyra-årigt anslag och ett led i ett program för strukturerad forskarutbildning och forskarkarriärgång inom det kliniska området. Målet med ST-forskningsutrymmet är att innehavaren, dels ska genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation, dels uppnå specialistkompetens.

ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare utlyses varje år (på våren) och är ett tre-årigt anslag. Det ses som särskilt angeläget att yngre lovande forskare ges möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. En särskild satsning görs därför på regionanställda yngre kliniska forskare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (observera att det ej är nödvändigt att vara läkare).

Forskningsmedel för ALF Projekt utlyses som fyra-åriga anslag vart fjärde år (på våren), senaste utlysning var år 2018 för perioden 2019-2022. En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för två-årigt anslag görs efter två år (på våren), senaste utlysning var år 2020 för perioden 2021-2022. Nästa utlysning av ALF Projekt är år 2022 och är då för ett fyra-årigt anslag för åren 2023-2026.

För mer information om utlysning och ansökan, välj Utlysning/ansökan i ALF-menyn till vänster.


Viktig information till alla som har ALF-medel för forskning (ALF Projekt, ALF yngre forskare, ALF ST, ALF innovativa projekt, ALF pedagogiska projekt, ALF startpaket och ALF särskilda satsningar)

Enligt 11 § i det nya nationella ALF-avtalet som gäller från 2015-01-01 ska ALF-ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Överskott betalas tillbaka till staten senast tre månader efter kalenderårets utgång.
 
Liksom tidigare ska ALF-medel förbrukas under det år som de tilldelas i enlighet med inlämnad budget. Det som är nytt är att Region Skåne och medicinska fakulteten måste betala tillbaka ALF-medel till staten om det finns ett överskott vid årets slut. För forskarna innebär det att överföringar till 2016 av ALF-medel inte kommer att godkännas. Det gäller både för ALF-medel som är tilldelade för 2015 och för ALF-medel som har tilldelats för tidigare år men överförts till 2015. Inte heller 1,5 basbelopp som tidigare tillåtits kommer att få överföras.
 
Det är angeläget att alla som har ALF-medel för forskning i god tid stämmer av med ansvarig ekonom så att budgeten är i balans inför årets slut. Överblivna medel kommer alltså att återbetalas till staten.