Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF

Utlysning av ALF-medel 2019

Ansökningsperioden för ALF-medel är nu öppen. Ansökan görs på ansok.med.lu.se. Ansökan kan göras t o m den 3 juni. Anvisningarna finns nedan. De medel som kan sökas är:

  • ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2020-2022
  • ALF forskningsutrymme för ST-läkare 2020 -2022

Anvisningar

Mallar för intyg

Informationsmöte inför årets ansökningsomgång av ALF-medel

FAQ ansökan

Här finns en sammanställning av vanliga frågor och svar kring ansökan.

Beräkning av tilldelning för ALF Projekt

Här finns en beskrivning av hur tilldelningen för ALF projekt beräknas.

Negativa saldon ALF-ansvar

Fr o m 2015 är det inte längre möjligt att överföra ALF-medel till kommande år. I och med detta har vi sett ett kraftigt underskott på många ALF-ansvar vid årets slut och i ett fall mer än 800 000 kr.  Enligt regelverket ska ALF-medel förbrukas i enlighet med inlämnad budget under det år som de tilldelas, men att träffa på kronan rätt är självklart inte enkelt. Det är inte acceptabelt att gå med stort underskott på ALF-ansvaren, i synnerhet inte om man inte har ALF-medel kommande år att täcka underskottet med.  Då underskotten från i fjol kommer att täckas av tilldelade medel 2016 innebär detta att årets verksamhet inte kan finansieras enligt inlämnad ALF-budget, alltså ett eftersläpande problem. För att bromsa en hotande "dominoeffekt" kommer ALF-ansvar som har nått ett underskott på mer än 50 000 kr under 2016 att låsas för ytterligare kostnader. Den ansvarige forskaren får då betala med andra medel. Alla ekonomer som hanterar ALF-ansvar är informerade om detta krav på följsamhet.

Informationsmöten om nya ALF-avtalen

Den 26 och 27 maj 2015 hölls informationsmöten med presentation av det nya centrala ALF-avtalet som gäller från den 1 februari 2015 och vårt regionala ALF-avtal som gäller från den 1 maj 2015. Sammanfattning av mötena och några frågor därifrån finns att läsa här.

Viktig information till alla som har ALF-medel för forskning (ALF Projekt, ALF yngre forskare, ALF ST, ALF innovativa projekt, ALF pedagogiska projekt, ALF startpaket och ALF särskilda satsningar)

Enligt 11 § i det nya nationella ALF-avtalet som gäller från 2015-01-01 ska ALF-ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Överskott betalas tillbaka till staten senast tre månader efter kalenderårets utgång.
 
Liksom tidigare ska ALF-medel förbrukas under det år som de tilldelas i enlighet med inlämnad budget. Det som är nytt är att Region Skåne och medicinska fakulteten måste betala tillbaka ALF-medel till staten om det finns ett överskott vid årets slut. För forskarna innebär det att överföringar till 2016 av ALF-medel inte kommer att godkännas. Det gäller både för ALF-medel som är tilldelade för 2015 och för ALF-medel som har tilldelats för tidigare år men överförts till 2015. Inte heller 1,5 basbelopp som tidigare tillåtits kommer att få överföras.
 
Det är angeläget att alla som har ALF-medel för forskning i god tid stämmer av med ansvarig ekonom så att budgeten är i balans inför årets slut. Överblivna medel kommer alltså att återbetalas till staten.

Nytt regionalt ALF-avtal

Sedan 1 januari 2015 gäller ett nytt nationellt ALF-avtal mellan staten och de sju landsting som har universitetssjukhus. Inom varje region regleras samarbetet mellan den medicinska fakulteten och hälso- och sjukvården med ett regionalt ALF-avtal. Länk till de nationella och regionala ALF-avtalen finns i högermarginalen.