Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF

Aktuellt

COVID-19

Angående överföring av ALF-medel från 2021 till 2022 pga COVID-19.

Med anledning av covid-19 pandemin kommer universitetssjukvårdsregionerna precis som förra året att teckna tilläggsavtal med staten om överföring av ALF medel till påföljande år. Tilläggsavtalet för både år 2020 och år 2021 medger ett års överföring dvs de medel som skjuts över i årsbokslutet måste förbrukas under näst kommande år. I praktiken innebär tilläggsavtalet att ALF projektägare inte får skjuta över mer medel från 2021 till 2022 än den ALF tilldelning som respektive projektägare erhållit 2021.

Även i år går det bra att föra över handledarersättning efter att ha handlett läkarstudenter men samma regler gäller som för övriga ALF medel. Det går inte att skjuta över mer medel från 2021 till 2022 än vad som erhållits 2021 – gör avstämning med er klinikekonom/ekonomiadministratör om frågor som kan uppkomma.

Överenskommelse om tilläggsavtal med anledning av pandemin fattas på nationell nivå. I mitten av juni-22 fattade regeringen beslut om tilläggsavtal till ALF för att överföra medel från 2022 till 2023.


Om ALF

  • ALF – Avtal om Läkarutbildning och Forskning 
  • är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting.

Sedan 2015 finns även ett regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan. ALF-medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa. En stark klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten – de kliniska forskarnas arbete utgör en garanti för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Utlysning av ALF-medel

ALF-medel har tre typer av forskningsutrymmen;

  • ALF Forskningsutrymme för ST-läkare, 
  • ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare samt 
  • Forskningsmedel för ALF Projekt.

ALF Forskningsutrymme för ST-läkare utlyses varje år (på våren) och är ett fyra-årigt anslag och ett led i ett program för strukturerad forskarutbildning och forskarkarriärgång inom det kliniska området. Målet med ST-forskningsutrymmet är att innehavaren, dels ska genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation, dels uppnå specialistkompetens.

ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare utlyses varje år (på våren) och är från och med utlysningen 2022 ett fyra-årigt anslag. Den som innehaft forskningsutrymme under en fyraårsperiod har möjlighet att i konkurrens ansöka om ytterligare en fyraårsperiod. Det ses som särskilt angeläget att yngre lovande forskare ges möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. En särskild satsning görs därför på regionanställda yngre kliniska forskare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (observera att det ej är nödvändigt att vara läkare).

Forskningsmedel för ALF Projekt utlyses som fyra-åriga anslag vart fjärde år (på våren), senaste stora utlysning var år 2022 för perioden 2023-2026. En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för ett två-årigt anslag görs efter två år (på våren), senaste utlysning var år 2020 för perioden 2021-2022. Nästa utlysning av ALF Projekt är år 2024 och då för ett två-årigt anslag för åren 2025-2026.

För mer information om utlysning och ansökan, välj Utlysning/ansökan i ALF-menyn till vänster.


Viktig information till alla som har ALF-medel för forskning (ALF Projekt, ALF yngre forskare, ALF ST, ALF innovativa projekt, ALF pedagogiska projekt, ALF startpaket och ALF särskilda satsningar)

Enligt 11 § i det nya nationella ALF-avtalet som gäller från 2015-01-01 ska ALF-ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Överskott betalas tillbaka till staten senast tre månader efter kalenderårets utgång.
 
Liksom tidigare ska ALF-medel förbrukas under det år som de tilldelas i enlighet med inlämnad budget. Det som är nytt är att Region Skåne och medicinska fakulteten måste betala tillbaka ALF-medel till staten om det finns ett överskott vid årets slut. För forskarna innebär det att överföringar till 2016 av ALF-medel inte kommer att godkännas. Det gäller både för ALF-medel som är tilldelade för 2015 och för ALF-medel som har tilldelats för tidigare år men överförts till 2015. Inte heller 1,5 basbelopp som tidigare tillåtits kommer att få överföras.
 
Det är angeläget att alla som har ALF-medel för forskning i god tid stämmer av med ansvarig ekonom så att budgeten är i balans inför årets slut. Överblivna medel kommer alltså att återbetalas till staten.