Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ALF

Aktuellt

Det är dags att göra ALF budget för år 2021. Budgeten ska vara inlämnad senast den 31:e oktober kl. 23.59. För budgetanvisningar se flik Budget.

Prioriteringsarbetet avseende utlysningen 2020 av ALF forskningsutrymme för ST-läkare och yngre kliniska forskare, samt för ALF Projekt är nu avslutat. Tilldelningslistor återfinnes under flik Tilldelning.

COVID-19

Angående överföring av ALF-medel till 2021 pga COVID-19.

Risken är liten att det inte blir en överenskommelse med utbildningsdepartementet om att innevarande års ALF medel får skjutas över till nästa år, endast underskrift saknas.

Samtliga sju universitetssjukvårds landsting har givit sitt medgivande till ett tilläggsavtal som staten tagit fram med anledning av Covid-19 om att överföring av innevarande års ALF medel får ske till nästa år med nytt slutdatum 2021-12-31.

Praktiskt innebär detta inom Region Skåne att varje ALF forskare får sitt slutsaldo på sitt ALF ansvar/konto i bokslutet överflyttat till nästa år, både positivt och negativt saldo/utfall kommer föras över till nästa år.


Om ALF

  • ALF – Avtal om Läkarutbildning och Forskning 
  • är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting.

Sedan 2015 finns även ett regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

Fördelning av ALF-medel sker efter ansökan. ALF-medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och som har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa. En stark klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten – de kliniska forskarnas arbete utgör en garanti för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Utlysning av ALF-medel

ALF-medel har tre typer av forskningsutrymmen;

  • ALF Forskningsutrymme för ST-läkare, 
  • ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare samt 
  • Forskningsmedel för ALF Projekt.

ALF Forskningsutrymme för ST-läkare utlyses varje år (på våren) och är ett tre- eller fyra-årigt anslag och ett led i ett program för strukturerad forskarutbildning och forskarkarriärgång inom det kliniska området. Målet med ST-forskningsutrymmet är att innehavaren, dels ska genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation, dels uppnå specialistkompetens.

ALF Forskningsutrymme för Yngre kliniska forskare utlyses varje år (på våren) och är ett tre-årigt anslag. Det ses som särskilt angeläget att yngre lovande forskare ges möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. En särskild satsning görs därför på regionanställda yngre kliniska forskare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (observera att det ej är nödvändigt att vara läkare).

Forskningsmedel för ALF Projekt utlyses som fyra-åriga anslag vart fjärde år (på våren), senaste utlysning var år 2018 för perioden 2019-2022. En ytterligare mindre utlysning av projektmedel för två-årigt anslag görs efter två år (på våren), nästa utlysning är år 2020.

För mer information om utlysning och ansökan, välj Utlysning/ansökan i ALF-menyn till vänster.


Viktig information till alla som har ALF-medel för forskning (ALF Projekt, ALF yngre forskare, ALF ST, ALF innovativa projekt, ALF pedagogiska projekt, ALF startpaket och ALF särskilda satsningar)

Enligt 11 § i det nya nationella ALF-avtalet som gäller från 2015-01-01 ska ALF-ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Överskott betalas tillbaka till staten senast tre månader efter kalenderårets utgång.
 
Liksom tidigare ska ALF-medel förbrukas under det år som de tilldelas i enlighet med inlämnad budget. Det som är nytt är att Region Skåne och medicinska fakulteten måste betala tillbaka ALF-medel till staten om det finns ett överskott vid årets slut. För forskarna innebär det att överföringar till 2016 av ALF-medel inte kommer att godkännas. Det gäller både för ALF-medel som är tilldelade för 2015 och för ALF-medel som har tilldelats för tidigare år men överförts till 2015. Inte heller 1,5 basbelopp som tidigare tillåtits kommer att få överföras.
 
Det är angeläget att alla som har ALF-medel för forskning i god tid stämmer av med ansvarig ekonom så att budgeten är i balans inför årets slut. Överblivna medel kommer alltså att återbetalas till staten.