Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utveckling av fakultetens webbplatser

Medicinska fakulteten har under 2021 påbörjat ett projekt som ska ta fram en ny lösning för digital internkommunikation. Den nya lösningen ska ersätta den nuvarande interna webbplatsen Intramed.

Kommunikationsavdelningen har i samarbete med Bibliotek & IKT tagit fram en projektplan för en ny digital lösning för webbaserad intern kommunikation vid fakulteten, ”Intramed – nästa steg”.

”Intramed – nästa steg” innefattar:

  • Redaktionell satsning på internkommunikation
  • En ny digital lösning för webbaserad internkommunikation
  • Avveckling av nuvarande plattform för Intramed (eZ-Publish)

Syftet är att internkommunikationen vid fakulteten ska förenklas och förstärkas. Den nya lösningen ska underlätta för medarbetare och chefer att utföra sitt vardagliga arbete.

Utarbetande av projektplan och genomförande av projektet sker på uppdrag av fakultetsledningen. Projektet beräknas pågå under 2021-2023.

Mer info om projektet "Intramed - nästa steg"

Del av större förnyelse

Tidigare har en större översyn av de externa webbplatserna vid fakulteten genomförts. Webbmiljön har bantats och flyttats till Lunds universitets gemensamma webblösning Drupal.

Övergången till Drupal innebär att kostnad för utbildning, support och utveckling delas med övriga delar av universitetet. Förutsättningarna för att möta behov inom IT-säkerhet, användartillgänglighet m.m. ökar.

Tidsplan

Tidigare genomfört arbete

Översyn av innehållet på fakultetens externa webbplats. Bland annat nya forsknings- och samverkansflikar. Genomfört i september/oktober 2018.

Översyn av samtliga externa webbplatser på Medicinska fakulteten, inklusive forskargruppers hemsidor – slutfört i december 2018.

Institutionernas webbplatser flyttar in på fakultetens gemensamma webbplats – genomfört november 2018.

Gemensam webbredaktion med medlemmar från institutionerna – genomfört november 2018.

Flertalet externa webbplatser skiftar till Lunds universitets gemensamma webbverktyg (Drupal) – slutfört i september 2019.

Förstudie fakultetens medarbetarsidor Intramed – slutförd i mars 2020.

Införande av Lunds universitets nya webbmallar i Drupal samt uppgradering till ny version av Drupal – slutfört i maj 2021.

Nytt webbutseende Forskningsportalen LUCRIS – hösten 2021.

Pågående/kommande

Projekt ”Intramed – nästa steg” som ska förnya och ersätta nuvarande medarbetarsidor Intramed - 2021-2023.

Vad vill vi uppnå?

  • Enklare och tydligare presentation av vår verksamhet som är anpassad till våra målgrupper.
  • Färre webbsidor vilket ökar möjligheterna att erbjuda uppdaterat innehåll med hög kvalitet samtidigt som vi håller nere kostnaderna.
  • Bättre koppling mellan våra webbsidor och forskningspresentation i LUCRIS-portalen. 
  • Ändamålsenliga lösningar för vår internkommunikation.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna:

Björn Martinsson, projektledare webb, 046-222 14 21, bjorn.martinsson@med.lu.se 

Ingemar Hultquist, webmaster, 046-222 08 88 ingemar.hultquist@med.lu.se 

Du kan också tala med din institutionskommunikatör.