Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Lokalbokning på BMC

Boka lokaler

I TimeEdit kan du leta efter lediga lokaler på universitetet, boka dem och hitta priserna för intern och extern hyra.

TimeEdit - lokalbokningssystem (logga in med Lucat)

Allmänna villkor för lokaluthyrning vid BMC

Alla verksamheter som är nyttjare på BMC får nyttja uthyrningslokalerna till internpris. I mån av ledig kapacitet får även övriga enheter inom Lunds universitet hyra lokalerna. Organisationer med naturlig anknytning till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kan också hyra lokaler. Region Skåne räknas som extern kund. De som väljer att boka BMC lokaler för externa aktörer kommer att bli fakturerade enligt extern taxa.

Lokalerna får användas för möten, seminarier, utställningar, konferenser och symposier. Lokalerna får inte hyras för privata arrangemang eller fester.

Övning inför disputation i Segerfalksalen, Belfragesalen samt salarna på I13 får bokas vardagar mellan klockan 08:00-09:00 och efter klockan 17:00.

Boka möteslokaler på BMC

Lokaler bokas via webben och verktyget Time Edit - lokalbokningssystem vid Lunds universitet: Boka lokaler på universitetet

Om du behöver hjälp kan du kontakta BMC Reception via e-post: bmc.reception@med.lu.se eller telefon 046-222 06 60. För all bokning krävs kostnadsställe eller faktureringsadress.

Klicka på länkarna för information om salarna

Lokalen är bokningsbar

Antal platser

A1005 Segerfalksalen (hörslinga)

08:00-21:00

65

A1021a

08:00-21:00

8

I1345 (hörslinga)

08:00-19:00

40

I1346

08:00-19:00

10

D1513a Sven Gardell

08:00-19:00

12

D1513b Bengt Borgström

08:00-19:00

12

D1513c Dora Jacobsohn

08:00-19:00

28

Förtäring får endast ske i själva möteslokalen (förutom utanför Segerfalk).

För att boka konferenslokalen Belfrage BMC D15 gäller särskilda villkor.

Avbokning av bokad lokal

För lokal som avbokas senare än 14 dagar i förväg debiteras extern kund hela hyran. Om en uthyrd lokal inte används inom en timme efter bokningens start förfaller förhyrningen och lokalen kan användas för annan verksamhet.

Ditt ansvar som nyttjare av BMC:s uthyrningslokaler

Skador som förorsakas av nyttjaren skall ersättas av denne.

Betalning och pris

Debitering sker i efterskott mot faktura. Prislistan gäller för bokningar gjorda från och med 1 januari 2021 och tills vidare. Priser, se dokument: Prislista BMC lokaler 2020. Alla nyttjare skall betala enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Till de interna räknas de som är lokalnyttjare på BMC. Medicinska Föreningen betraktas som intern nyttjare. Priserna är differentierade mellan BMC-interna och BMC-externa nyttjare. Nyttjande av Belfragesalen kostnadsbeläggs även för interna nyttjare.

Alkoholförtäring

Det krävs ett speciellt tillstånd för alkoholförtäring i samband med arrangemang i lokalerna på BMC.

Du kan gå tillväga på två sätt:

  • Anlita en cateringfirma som i sin tur har tillstånd för att servera alkohol.
  • Ansöka om tillstånd för alkoholförtäring själv från Lunds kommun. Du måste ansöka om tillstånd för varje tillfälle. Läs mer på Lunds kommuns webbsida.

AV-support

Du som vill ha AV-support, det vill säga assistans med teknik för ljud och bild, till ett möte som sker på BMC behöver boka detta 7 arbetsdagar innan.

För att boka AV-support gör du en beställning via ärendehanteringssystemet Supportdesk: https://supportdeskfm.med.lu.se/supportdesk/

Om du inte kan logga in i Supportdesk, till exempel om du inte tillhör Medicinska fakulteten, ska du mejla uppgifterna nedan till bmc.service@med.lu.se, 7 arbetsdagar innan mötet ska ske.

I ärendet behöver du ange:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Datum och tid för mötet
  • Vilken lokal mötet sker i
  • Önskad support (vad du vill ha hjälp med)

Trådlöst nätverk

Alla lokaler på BMC har trådlöst nätverk för anställda som heter Eduroam. För övriga gäster finns ett trådlöst nätverk som heter LU Guest.

Läs mer här om hur du anslutet till dessa två trådlösa nätverk.