Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Krishantering

Kris & katastrofhantering

I händelse av kris eller katastrof. Följ Lunds universitets Riktlinjer Kris- och katastrofhantering (PDF 54 kB)

Checklista för kriskommunikation vid Medicinska fakulteten

Ett dokument för stöd då en kris eller händelse av akut karaktär uppstår:

Handlingsplaner vid medarbetares och studenters bortgång


Under rådande coronapandemi kan befintliga rutiner behöva anpassas utifrån situationen. Närmaste chef/samordnare rekommenderas därmed kontakta närmaste anhöriga för de praktiska arrangemangen kring begravningen. En minnesstund kan hållas på arbetsplatsen/studieplatsen när situationen möjliggör det och/eller digitalt vid ett särskilt tillfälle. Chefen/samordnaren bör även tänka på att coronapandemin kan kräva mer insatser än vanligt för att fånga upp individer som behöver stöd och stötta arbetsgrupper/studentgrupper som drabbats.


Så fort någon medarbetare vid fakulteten tar emot ett meddelande om eller rykte om olycka eller dödsfall, som berör student/anställd vid Medicinska fakulteten ska "Mall - meddelande om olycka/dödsfall" fyllas i och lämnas till chef med ytterst ansvar. Mallen hittar ni till höger.

Krishantering vid allvarlig händelse som berör student