Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Press- och mediearbete vid Medicinska fakulteten

Vid universitetet har vi både ett ansvar (lagen) och en önskan om att informera om vår verksamhet och samverka med det omgivande samhället. Vid Medicinska fakulteten arbetar vi löpande med att informera om forskning, evenemang och verksamhet som kan vara av intresse allmänt och professionellt, nationellt och internationellt. Medicinska fakultetens kommunikationsavdelning och institutionskommunikatörer är ett stöd för såväl medarbetare som journalister i detta arbete.

Kontakter med medierna sker bl.a.  genom pressmeddelande, pressinbjudningar, nyhetstips i kombination med publicering på webbplats och i sociala medier. Förfrågningar från journalister som söker forskares expertkompetens inom medicinska och hälsovetenskapliga frågeställningar är också vanligt förekommande t ex för kommentera andras och egna resultat.

Kontakt institutionskommunikatör/ fakultetens presstjänst

Vid press- och mediearbete får du stöd av kommunikatör och presstjänst med:

 • Rådgivning kring process och premisser vid mediekontakt.
 • Förslag till plan för mediearbetet - innehåll, tidpunkt för offentliggörande, målgrupp för pressarbetet, nationell och/eller internationell spridning mm.
 • Mediebevakning av uppföljning av medieinsatsen.
 • Kontakt med presstjänst inom universitetssjukvården i Region Skåne och med övriga medicinska fakulteter/samarbetspartners i Sverige eller utomlands.

Kontakta institutionskommunikatör eller fakultetens presstjänst med god framförhållning då har vi större möjligheter att gemensamt göra ett bra arbete.

Arbetet och principerna för pressarbete och medierelationer baseras på:

 • trovärdighet och transparens
 • tillit mellan medier, kommunikationsavdelningen och medarbetare på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
 • att frågor från press och media ska alltid besvaras. Om du inte kan (inte ditt expertområde) eller har tid att  besvara en fråga är också ett svar, men hänvisa gärna till någon annan alternativt be att få återkomma. Obs! journalister arbetar ofta med kort deadline, varför det är viktigt att återkomma på överenskommen tid.

OBS! Kommunikationsavdelningen och kommunikatörer utgör ett stöd.
Alla medarbetare har i enlighet med meddelarfriheten rätt att kommunicera med journalister utan att kontakta kommunikationsavdelningen. Meddelarfrihet. ”Alla har meddelarfrihet – rätten att vända sig till media och lämna uppgifter. Alla har också anonymitetsskydd, som innebär att den som tar emot ett tips inte får avslöja källan om han eller hon vill vara anonym

När ska du kontakta presstjänst/kommunikatör?

 • När du fått ett vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift och du antar att det har ett intresse för en eller flera målgrupper – allmänhet, fack/bransch, patientorganisationer etc.
 • När du spikat din avhandling och du antar att den har ett intresse för allmänhet, fackpress och/eller patientorganisationer etc,
 • Om du deltar i mediala sammanhang, t ex med debattartiklar eller som expert, i ditt uppdrag som LU-anställd och det finns anledning att tro att det kan komma uppföljande förfrågningar från media.
 • Om du är ansvarig för stora vetenskapliga eller populärvetenskapliga arrangemang inom ramen för Medicinska fakulteten som du vill ska kommuniceras till press och media.
 • Om du är osäker på hur du ska kommunicera samarbeten mellan Lunds universitet och externa aktörer
 • Om du behöver stöd inför kontakt med media.

Pressmeddelande om vetenskapligt arbete

Pressmeddelandet och/eller nyhetstips om vetenskapligt arbete skickas:

 • Då korresponderande författare är verksam vid Lunds universitet eller om det är ett arbete väsentligen kopplat till Lunds universitet
 • Då det vetenskapliga arbetet har ett:
   - nyhetsvärde av allmänintresse och är aktuellt utanför forskarvärlden
   - nyhetsvärde/mervärde för fack- och branschpress
 • Pressmeddelande om avhandlingsarbete skickas huvudsakligen då det har ett:
   - nyhetsvärde av allmänintresse och är aktuellt utanför forskarvärlden
   - nyhetsvärde/mervärde för fack- och branschpress
 • Nya kliniska studier av relevans att informera om
 • Konferenser, och kongresser som arrangeras inom ramen för LU och som kan ha ett nyhetsvärde

Och det faller inom någon av följande kategorier:

 • Nytt (för målgruppen)
 • Ovanligt eller oväntat
 • Nära – identifikation, lokalt
 • Berör många
 • Förbättrar/bekräftar (t ex en ny metod, ny behandling, nya/kompletterande forskningsrön)
 • Viktigt för samhället
 • Ny vinkel på aktuell debatt

Vad behöver vi från dig som forskare?

Vad behöver vi från dig som forskare inför medielansering av vetenskapligt arbete?

 • populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten, max en A4 långt. Begriplig för en lekman och som tar sikte på forskningsresultatens betydelse.
 • kort fakta om vilken typ av studie: klinisk, preklinisk, registerstudie etc?
 • uppgifter om vem som finansierat studien, kopplingar till och samarbeten med externa partners/nätverk relevanta att nämna i kommunikationen.
 • vilken tidskrift samt den vetenskapliga artikeln/texten, publikationens referensuppgifter
 • uppgifter om publiceringsdatum och/eller kontaktuppgifter till tidskriftens pressavdelning eller motsvarande.
 • kontaktuppgifter till talespersonerna (även mobilnummer), titlar, institutionsnamn för studien.
 • gärna porträttbild av respektive talespersonen, högupplöst (300 dpi) fri att använda som pressbild. Namn på fotografen. Om bild inte finns meddela det.
 • OBS! bra bild-, illustrations- och filmmaterial som exemplifierar forskningsrön, metod el dylikt förstärker och bidrar till bättre kommunikationen av forskningsrön

Hur arbetar presstjänsten/kommunikatörerna?

Pressarbetet vid Medicinska fakulteten samordnas och skickas ut via presstjänst på Medicinska fakultetens kommunikationsavdelning.

Inför

Pressmeddelanden och nyhetstips skickas nationellt och/eller internationellt och huvudsakligen med embargo eller i direkt anslutning när ett vetenskapligt arbete är publicerat online. Med god framförhållning har vi större möjligheter att gemensamt göra ett bra arbete. Räkna med att det kan ta två veckor att få fram ett pressmeddelande.
Pressmeddelande skrivs med hjälp av din institutionskommunikatör eller kommunikatör/vetenskapsjournalist vid fakultetens kommunikationsavdelning som också bistår med övrigt stöd i processen.
Vi gör nyhetsvärdering och föreslår en plan för spridning av nyheten för att nå t ex riks, regionalt, nationellt, lokalt, internationellt, till branschen – industrin, kollegor, patientorganisationer, till beslutsfattare och finansiärer m fl.

Utskicket och publicering

Utskick görs antingen via nyhetsportalen Cision, direktmejl och/eller LU pressprenumeration
Publicering av pressmeddelande görs på en el. flera av: LU nyhetswebb, fakultetens nyhetswebb, vår populärvetenskapliga forskningssajt Vetenskap & hälsa, Expertsvar.
Anpassad rapportering sker även i sociala medier.

Merparten av pressmeddelande översätts till engelska. Utskick görs av LU:s internationella pressekreterare via Eurek Alert, Alpha Galileo och Cision. Publicering på LU och fakultetens engelska webbplatser.

Efter

I möjligaste mån görs uppföljning av pressarbetet med återrapportering till forskaren.

Ytterligare stöd

Övrigt stöd och råd som institutionskommunikatörer och kommunikationsavdelningen kan bistå kring:

 • Presskonferens, pressträffar, pressinbjudan
 • Journalistseminarier
 • Debattartiklar
 • Sociala medier
 • Medieträning

Kontakt med press och media

Förbered dig på vad det är du vill ha sagt och hur du ska säga det:

 • vilket är det viktigaste budskapet i sammanhanget
 • uttryck dig på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt. Varje expertområde har sin särskilda terminologi – facktermer – som används och förstås av dem inom området. Oftast går de att ersätta med ett enklare språk, om inte ge en förklaring av termen första gången den används

När du blir kontaktad av journalist är det bra att notera:

 • Journalistens namn.
 • Vad handlar det om och vad förväntas du bidra med?
 • Fundera igenom om du är rätt person att svara eller om du ska hänvisa till en kollega.
 • I vilket sammanhang ska artikel/inslag publiceras/sändas?
 • Hur lång tid tar intervjun?
 • Om etermedia - direktsändning el. bandat?
 • Är det fler som ska intervjuas i sammanhanget?
 • Får jag läsa artikeln innan den publiceras? Om inte, då vill jag läsa mina citat - erbjud dig att läsa igenom artikeln och ffa dina citat så att inte något är vagt, har missuppfattats eller är inkorrekt faktamässigt. Gör upp om detta i förväg. 

Alla involverade vill att artikeln/intervjun/inslaget ska bli bra och korrekt, men det är journalistens arbete/artikel och du har inte rättighet att läsa artikeln före publicering. Om möjligt förse journalisten med kompletterande, skriftlig information: faktauppgifter, kort och lätt beskrivning av ämnet som du pratat om, illustrationer mm. Det ökar chansen för att artikeln eller inslaget blir rätt. Och glöm inte - om du inte kan/har möjlighet att svara direkt, be att få återkomma inom överenskommen tid alternativt föreslå en kollega. Journalister jobbar i regel under pressat tidsschema ‐ ring tillbaka till journalisten som utlovat.

Pressmeddelandet

Ett pressmeddelande sammanfattar en nyhet i kort och överskådligt format och ska innehålla svar på frågorna vem, vad, när, hur, var och varför?

 • Vem vänder vi oss till? Vi månar om att anpassa språket och anpassa till läsarna och undviker svåra ord/facktermer. Om facktermer används, ger vi en förklaring.
 • Rubriken visar vägen - konkret, intresseväckande
 • Ingressen avgör om läsaren fortsätter läsa och svarar ofta på flera av frågorna: vem, vad, var, när, hur och varför?
 • Texten - det viktigaste först
  • resultaten – vad har skett, hur (metod, typ av studie)?
  • vad innebär det – nyttan?
  • vilka förhoppningar har vi, mål, potential?
  • bakgrund/problem, implikationer
  • var tydlig med vad som är statistiska samband vad som är orsakssamband. 

Sätt gärna resultaten i samband med övrig forskning inom området. Var varsam med stora ord som ”unik”, ”världsledande” och ”genombrott”. Slutligen, ta hänsyn till patienter och sjukvården genom att inte bidra till att skapa överdrivna förväntningar eller oro.

Kontakt

Presstjänst Medicinska fakulteten
press@med.lu.se

Organisation/ledning/kris
johanna.erlandson@med.lu.se 
Kommunikationschef

Lunds universitets principer för publik forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du sträva efter att följa ett antal principer för god publik forskningskommunikation. Läs mer:

Sju principer för god publik forskningskommunikation

Relaterat

Bildbank, bild & film
Bild och film – upphovsrätt och samtycke

Sociala medier - profilering och guide

För kommunikatörer