Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hälsa Miljö Säkerhet

Detaljerade lokala regler och rutiner utarbetas för respektive arbetsställe, se vilka i vänstermenyn. 

Arbetsmiljölagen och Miljöbalken äger tillämpning på såväl undervisnings- som forskningslaboratorier inom undervisningsväsendet. Dessa rutiner och regler har utfärdats i enlighet med lagarnas allmänna bestämmelser, Lunds universitets arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy och kris- och katastrofplan, Medicinska fakultetens arbets- och miljöpolicy samt de samordningsavtal som tecknats mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus avseende skydds- och miljöarbetet vid gemensamt arbetsställe. Avsikten är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall samt yttre miljöpåverkan som är förbundna med verksamheten.

Det faller på dig som är verksam inom Medicinska fakulteten att:

  • noggrant studera och tillämpa såväl dessa generella rutiner och regler samt de speciella rutiner och regler som utarbetats lokalt.
  • känna till arbetsmiljö- och miljöorganisationen inom medicinska fakulteten och veta vilka som är avdelningarnas arbetsmiljö- och miljöansvariga, miljösamordnare/miljöombud och skyddsombud.

Fakultetsstyrelsen har tre HMS - kommittéer under sig. Ordförande i respektive kommitté tillsammans med dekanus utgör kommittéernas samordningsgrupp.

Lagar att förhålla sig till

Samordning med SUS