Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Rutin för anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud

Denna rutin beskriver hur anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud ska ske vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Dessa tre typer av händelser på arbetsplatsen representerar stigande allvarlighetsgrad och därmed olika handläggning.

Tillbud

Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska alltid anmälas till arbetsgivaren eftersom det är ett bra sätt att upptäcka brister i arbetsmiljön. Tillbud är inte bara kopplade till fysiska faktorer utan även organisatoriska och sociala som stress, konflikter och mobbning. Medicinska fakulteten ska ha en arbetsplatskultur där rapportering av tillbud uppmuntras.

Exempel på tillbud är:

 • att personalen har fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie
 • att en arbetssituation som arbetsgivaren bedömt som ofarlig plötsligt blir hotfull
 • att en farlig kemikalie spills ut men ingen kommer till skada.

Arbetstagaren anmäler tillbud.

Anmälan sker enligt instruktioner på universitetets hemsida HR-webben under Arbetsmiljö underrubrik Tillbud och arbetsskada.

Närmaste chef med personalansvar utreder behov av åtgärder och återkopplar till sina medarbetare.

Arbetsskada

Med arbetsskada menas en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet, eller en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet. När det kan antas att en arbetstagare har drabbats av en arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet enligt lag om arbetsskadeförsäkring att omedelbart anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Detta gäller oavsett om arbetsskadan orsakat frånvaro eller inte.

Exempel på arbetsskador är:

 • allergier mot ämnen som anställd arbetar med
 • trafikolycka eller cykelolycka på väg till och från arbetet
 • psykisk ohälsa på grund av stress eller konflikter på arbetsplatsen

Närmaste chef med personalansvar anmäler arbetsskador till Försäkringskassan.

Anmälan sker enligt instruktioner på universitetets hemsida HR-webben.

Information om tillbud och arbetsskada på HR-webben

Chefen ansvarar för att tillsammans med berörd arbetstagare och skyddsombud utreda varför arbetsskadan hände med syftet att förebygga ett återupprepande.

Arbetsgivaren bör även dels allmänt informera arbetstagaren om möjlighet till ersättning via det statliga avtalet om ersättning vid personskada (PSA), dels vara den skadade behjälplig att fylla i ansökan om ersättning till PSA-nämnden/AFA Försäkring samt till denna bifoga anmälan till Försäkringskassan och behövliga intyg.

Allvarlig olycka eller tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att anmäla allvarlig olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. En anmälan gör det möjligt för Arbetsmiljöverket att snabbt ta sig till arbetsplatsen för att utreda händelsen och genomföra en inspektion. Det gör det också möjligt för Arbetsmiljöverket att bedöma om händelsen ska anmälas som arbetsmiljöbrott. En underlåtenhet att anmäla kan resultera i att arbetsgivaren döms till böter.

Anmälan ska göras skyndsamt (inom 24 timmar).

Det som ska anmälas är:

 • dödsfall
 • svårare personskador
 • skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt
 • allvarliga tillbud, det vill säga händelse som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa

Exempel på allvarliga olyckor är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • skada på sinnesorgan som syn eller hörsel
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt, till exempel ett chocktillstånd vid trafikolycka eller hot om våld

Exempel på allvarliga tillbud är:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld mot person, även i till exempel skriftlig form med okänd avsändare
 • fall från några meters höjd utan att skada sig
 • stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats.

Vid allvarlig olycka eller tillbud är rutinen vid Medicinska fakulteten följande:

1)  Närmsta chef med personalansvar informerar omedelbart prefekt/motsvarande. Ifall prefekt/motsvarande inte är tillgänglig informeras ställföreträdande prefekt/motsvarande.

2)  Prefekt/motsvarande alternativt ställföreträdande prefekt/motsvarande anmäler olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Anmälan sker enligt instruktioner på universitetets hemsida HR-webben under Arbetsmiljö underrubrik Tillbud och arbetsskada och görs samtidigt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

3)  Prefekt/motsvarande alternativt ställföreträdande prefekt/motsvarande informerar närmaste arbetsmiljösamordnare/HR-stöd, dekan, HR-chef samt skyddsorganisation.

4)  Prefekt/motsvarande ansvarar för utredning av den allvarliga olyckan eller tillbudet.

Vem bedömer om olyckan eller tillbudet är allvarlig?

Det är arbetsgivaren som bedömer om olyckan eller tillbudet är så allvarlig att den behöver anmälas till Arbetsmiljöverket. Vid osäkerhet är rekommendationen att anmäla. Allvarliga olyckor och tillbud som inte inträffar i arbetet ska inte anmälas, exempelvis olyckor som inträffar på väg till eller från arbetet (men däremot till Försäkringskassan). Dock ska allvarliga olyckor och tillbud anmälas om de har eller kan antas ha en koppling till arbetet. Vid upprepade händelser av samma eller liknande art ska varje ny händelse anmälas.

Utredning av allvarlig olycka eller tillbud

Oavsett om den anmälda olyckan eller tillbudet leder till att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder eller inte är arbetsgivaren skyldig att själv utreda vad som hänt och därefter genomföra de åtgärder som behövs för att det som inträffat inte ska hända igen. Utredningen ska dokumenteras skriftligt. Vid utredning kan Arbetsmiljöverkets blankett ”Utredning av olycksfall och tillbud” användas.

Rapportering till andra myndigheter

Beroende på ärendets art kan även andra myndigheter behöva få rapport om händelsen, exempelvis vid brandfarlig vara, joniserande strålning, yttre miljö och el. Se vidare instruktion för arbetsskade- och tillbudsanmälningar på universitetets hemsida HR-webben under Arbetsmiljö underrubrik Tillbud och arbetsskada.

Vid frågor

Vid frågor kontaktas i första hand närmaste arbetsmiljösamordnare/HR-stöd. Fakultetskansliets avdelning för HR-stöd samt arbetsmiljöingenjörerna vid sektionen HR kan också vara behjälpliga. Även Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan svara på frågor.