Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Rutin för anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud

Medicinska fakulteten har en rutin som beskriver hur anmälan av tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka eller tillbud ska ske. Dessa tre typer av händelser på arbetsplatsen representerar stigande allvarlighetsgrad och därmed olika handläggning.

Tillbud

Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska alltid anmälas till arbetsgivaren eftersom det är ett bra sätt att upptäcka brister i arbetsmiljön. Tillbud är inte bara kopplade till fysiska faktorer utan även organisatoriska och sociala som stress, konflikter och mobbning. Medicinska fakulteten ska ha en arbetsplatskultur där rapportering av tillbud uppmuntras.

Exempel på tillbud är:

 • anställda som fått arbeta särskilt hårt med anledning av att det saknats en vikarie
 • en konfliktfylld situation
 • en tappad kemikalieflaska utan att någon kom till skada.

För mer information om hur anmälan av tillbud ska ske, vem som ansvarar för anmälan samt information till regionanställd läs mer i:

.

Arbetsskada

Med arbetsskada menas en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet, eller en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet. När det kan antas att en arbetstagare har drabbats av en arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet enligt lag om arbetsskadeförsäkring att omedelbart anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Detta gäller oavsett om arbetsskadan orsakat frånvaro eller inte.

Exempel på arbetsskador är:

 • allergier mot ämnen som anställd arbetar med
 • trafikolycka eller cykelolycka på väg till och från arbetet
 • psykisk ohälsa på grund av stress eller konflikter på arbetsplatsen

För mer information om hur anmälan av arbetsskada ska ske, vem som ansvarar för anmälan samt information till regionanställd läs mer i:

Allvarlig olycka eller tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att anmäla allvarlig olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. En anmälan gör det möjligt för Arbetsmiljöverket att snabbt ta sig till arbetsplatsen för att utreda händelsen och genomföra en inspektion. Det gör det också möjligt för Arbetsmiljöverket att bedöma om händelsen ska anmälas som arbetsmiljöbrott. En underlåtenhet att anmäla kan resultera i att arbetsgivaren döms till böter.

Anmälan ska göras skyndsamt (inom 24 timmar).

Det som ska anmälas är:

 • dödsfall
 • svårare personskador
 • skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt
 • allvarliga tillbud, det vill säga händelse som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa

Exempel på allvarliga olyckor är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • skada på sinnesorgan som syn eller hörsel
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt, till exempel ett chocktillstånd vid trafikolycka eller hot om våld

Exempel på allvarliga tillbud är:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld mot person, även i till exempel skriftlig form med okänd avsändare
 • fall från några meters höjd utan att skada sig
 • stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats.

För mer information om hur anmälan av allvarlig olycka eller allvarligt tillbud ska ske, vem som ansvarar för anmälan samt information till regionanställd läs mer i:

Rapportering till andra myndigheter

Beroende på ärendets art kan även andra myndigheter behöva få rapport om händelsen, exempelvis vid brandfarlig vara, joniserande strålning, yttre miljö och el. Se vidare instruktion för arbetsskade- och tillbudsanmälningar på universitetets hemsida HR-webben under Arbetsmiljö underrubrik Tillbud och arbetsskada.

Vid frågor

Vid frågor kontaktas i första hand närmaste arbetsmiljösamordnare/HR-stöd. Fakultetskansliets avdelning för HR-stöd samt arbetsmiljöingenjörerna vid sektionen HR kan också vara behjälpliga. Även Arbetsmiljöverkets svarstjänst kan svara på frågor.