Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Systematisk uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Medicinska fakulteten har tagit fram en instruktion för systematisk uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Syftet med instruktionen är att fastslå hur fakultetens systematiska arbetsmiljöarbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö ska vara strukturerat, samt även förtydliga uppdraget för det administrativa verksamhetsstödet inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Instruktionen är uppdelad i tre delar:

  • Instruktion för det administrativa verksamhetsstödet inom organisatorisk och social arbetsmiljö vid institution/enhet
  • Instruktion för samtliga chefer vid utvecklingssamtal
  • Instruktion för prefekt eller motsvarande

Sammanfattningsvis innebär den systematiska uppföljningen följande:

  • Frågor som berör organisatorisk och social arbetsmiljö tas upp i det årliga utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare.
  • Vartannat år (med start 2021) genomförs en enkät vid fakulteten med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultatet ska ligga till grund för riskbedömning, åtgärder och uppföljningar.
  • Vartannat år (med start 2022) följs den organisatoriska och sociala arbetsmiljön upp på institutioner eller motsvarande med hjälp av verktyg för samtal och riskbedömning (OSA-spel, SFAD-spel).

Instruktion och mall