Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Oegentligheter i forskning

Vetenskapens trovärdighet bygger på att forskning bedrivs på ett redligt sätt enligt god forskningssed. Det är kanske särskilt viktigt inom de medicinska vetenskaperna eftersom personer riskerar att skadas om forskningen baseras på felaktiga underlag. Därför ska alla misstankar om oredlighet eller avvikelser från god forskningssed utredas.

Sådana utredningar är ofta komplicerade och tidskrävande processer som kan påverka arbetsmiljön för anmäld, anmälare och medarbetare i deras omgivning. Det är av största vikt att alla berörda får ett så bra omhändertagande som möjligt med adekvata stödinsatser under och efter en utredningsprocess.  

Arbetsgivaren har ett huvudansvar för arbetsmiljön, samtidigt som arbetsgivare och medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Inom universitetet råder en nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Medicinska fakulteten har tagit fram en rutin för omhändertagande av medarbetare i samband med anmälan om misstänkt oredlighet i forskning/avvikelser mot god forskningssed. Syftet med rutinen är att säkerställa ett gott omhändertagande och en god arbetsmiljö för medarbetare i samband med en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning/avvikelser mot god forskningssed.