Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda och studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap. Företeelser som dessa kan i vardagen kallas vuxenmobbing och social utstötning eller trakasserier och innefattar också sexuella/könsrelaterade trakasserier samt trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning.

Exempel på kränkande särbehandling är:

  • förtal
  • osynliggörande såsom att systematiskt ignorera en medarbetare eller student
  • undanhållande av information och därmed att försvåra arbetets utförande
  • förolämpningar eller negativt bemötande
  • omotiverat fråntagande av arbetsuppgifter och arbetsrum
  • att kritisera och/eller förlöjliga någon inför andra
  • utfrysning
  • förföljelser i olika former
  • hot

Nolltolerans

Vid Lunds universitet accepteras inte kränkande handlingar och beteende oavsett om det gäller mellan arbetskamrater, studenter eller mellan lärare och student eller kränkningar mellan chef och arbetstagare.

Andra viktiga begrepp

Direkt diskriminering är när en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i jämförbar situation. Detta om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Indirekt diskriminering sker då en enskild person missgynnas genom att kriterier, förfaringssätt eller tillämpning av bestämmelser framstår som neutrala men som egentligen missgynnar personer ur någon av diskrimineringsgrunderna

Instruktioner att diskriminera avser order eller instruktioner att diskriminera en person genom trakasserier, direkt eller indirekt diskriminering

Du som är utsatt har rätt att söka råd, stöd och information i frågor som rör kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering utan att behöva göra en formell anmälan. Det är viktigt att Du som är utsatt är tydlig och talar om för den som kränker eller trakasserar dig att du inte accepterar det beteende du är utsatt för. Var noggrann att dokumentera det inträffade; tid plats, eventuella vittnen mm. Detta för att underlätta en eventuell framtida utredning.

Du som upplever dig utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier ska i första hand ta kontakt med din närmaste chef alternativt prefekten/motsvarande vid din institution/enhet. Om du av någon anledning inte vill vända dig till närmaste chef/prefekt/motsvarande så finns det andra möjligheter.

Som anställd (inkl doktorand) kan du även kontakta företagshälsovården eller institutionens/enhetens personalsamordnare. Här kan du få information, råd och stöd:

Som student (ej doktorand) kan du kontakta Studenthälsan:

Ansvar

När en chef med delegerat arbetsmiljöansvar eller prefekt får kännedom om att en anställd eller student utsatts för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering ansvarar denne för att agera så att trakasserierna omedelbart upphör.