Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hot och våld

Hot och våld i arbetsmiljön ska alltid tas på allvar. Det är därför betydelsefullt att Medicinska fakulteten, genom ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder, arbetar för att hot och våld inte ska förekomma. Målet med arbetet är att Medicinska fakulteten ska vara en säker och trygg miljö att vistas i.

Medicinska fakulteten har en checklista vid hot och våld. Checklistan ska vara ett stöd vid hot och våldssituationer. Det är ett levande dokument som revideras regelbundet.

Om något händer

Ring alltid 112 i en nödsituation
Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en LU telefon med fast anknytning (0-112).

Universitetets larmtelefon 20 700
Larmtelefonen är öppen dygnet runt. När du ringer +46 46 222 07 00 kommer du till universitetsväktaren. Om det behövs kopplar väktaren dig vidare till säkerhetsfunktionen, eller till tjänsteman i beredskap (TiB) om det är utanför ordinarie arbetstid.

Läs mer om hot och våld på Medarbetarwebbens hemsida

Utbildningar

Utbildning i förebyggande arbete mot hat, hot och våld

Lunds universitet är på det hela taget är en trygg och säker arbetsplats, men då och då förekommer det situationer som kan upplevas som eller kan vara hotfulla eller våldsamma. Vi kan inte förbereda oss på allt, men ju fler situationer vi kan förutse och arbeta förebyggande med, desto större blir möjligheten för oss att hantera situationer om de skulle uppstå.

Denna grundläggande utbildning syftar till att öka kunskapen om hur hot- och våldssituationer inom LU:s verksamhet kan förebyggas. Utbildningens syfte är också att uppmärksamma alla anställda på vilka rutiner som finns för att hantera hot- och våldssituationer om de skulle uppstå. Alla anställda vid Medicinska fakulteten ska gå utbildningen.

Målet med utbildningen är att chef tillsammans med de anställda på arbetsplatsen har en förtydligad handlingsplan för att förebygga riskerna för hot och våldssituationer, samt att alla anställda är medvetna om vilka rutiner som finns för att hantera sådana situationer, och hur rutinerna ska följas.

Utbildningen genomförs i två delar: en filmad föreläsning och en diskussionsövning med tillhörande skriftlig handledning. Filmen tar ca 30 minuter att se. Ca 1 timme behöver avsättas till att genomföra diskussionsövningen. Tanken är att chefen ska avsätta tid med sin arbetsgrupp och genomföra utbildningen. Hen får tillgång till handledningsmaterial av sin närmaste OSA-samordnare.

OSA-samordnare:
CRC: Sara Tvermoes, sara.tvermoes@med.lu.se
EMV: Lisette Eklund, lisette.eklund@med.lu.se
IHV: Karin Rasmussen, karin.rasmussen@med.lu.se
IKVL: Tomas Kirkhorn, tomas.kirkhorn@med.lu.se
ILM: Ulrika af Sillén, ulrika.af_sillen@med.lu.se
CMU: Fanny Wennerström, fanny.wennerstrom@med.lu.se
Kansli M, LBIC, FaMA, MedCul samt BIKT: Olga Frennesson-Talpain, olga.frennesson-talpain@med.lu.se

Medicinska fakulteten har även utformat en e-utbildning som tar upp risker för hot och våld med djurförsök.

Kursen riktar sig till forskare, tekniker, m.fl. på Medicinska fakulteten som på olika sätt jobbar med försöksdjur.

Utbildningen som handlar om risker för hot kopplat till djurförsöksverksamhet hittar du i Kompetensportalen.