Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HMS kommitté BMC

Kommittén för Hälsa, Miljö och Säkerhet på BMC omfattar alla verksamheter vid BMC inklusive MV, samt i tillämpliga delar fakultetens verksamhet på sjukhusområdet i Lund. Kommittén är beredande och rådgivande organ till institutioner eller motsvarande inom sitt ansvarsområde. Kommittén ska behandla frågor inom HMS området, ge information och upplysningar, hantera inkomna ärenden och under den lokala skyddskommittén genomföra granskning av byggprojekt. Vidare ska HMS-kommittén följa upp att bestämmelser inom HMS-området efterlevs, samt följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutioner eller motsvarande och årligen rapportera resultatet till den lokala skyddskommittén.

Kommitténs sammansättning

Anna Darabi, biträdande prefekt inom HMS IKVL, ordförande

Hans Hovenberg, arbetsmiljökoordinator BMC-service, sekreterare
 

Arbetsgivarföreträdare

Anna Darabi, biträdande prefekt inom HMS IKVL, ordförande BMC HMS kommitté

Anna Rignell-Hydbom, prefekt för ILM

Caroline Bäck, chef för BMSD

Colm Doyle, chef för BIKT

Cecilia Lundberg, ordförande för BMC husstyrelse

Gunilla Westergren-Thorsson, chef för LBIC

Madeleine Durbeej-Hjalt, prefekt för EMV

Maria Björkqvist, ordförande för GUN

Mattias Brattström, chef för Medicinska fakultetens kansli

Mikael Bodelsson, prefekt för IKVL

Arbetstagarrepresentanter

Agneta Sanmartin, huvudskyddsombud MV

Eugenia Cordero, stf huvudskyddsombud MV

Kristin Holmgren, huvudskyddsombud BMC samt fakultetens verksamhet inom lunds sjukhusområde

Adjungerade med närvaro och yttranderätt

Anne Link, chef, företagshälsovården

Johan Nilsson, prefekt Inst. för Biomedicinsk Teknik med verksamhet vid BMC

Lena Ohlsson, samordnare för skyddsronderna på BMC

Lena Örnberg, studenthälsan

Lovisa Sahlén, studentrepresentant

Mats Ohlin, prefekt Inst. för Immunteknologi med verksamhet vid MV 

Udo Häcker, ansvarig för GUNs fysiska skyddsronder på BMC

Ulrika Verngren, chef, LU-service