Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Statens räddningsverks allmänna råd, 2 kap. 2 § lagen (2004:3) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att planering, utbildning, kontroll och dokumentation följs upp på ett organiserat sätt inom verksamheten.

För mer information om vad som gäller på din institution, gå in på respektive hus. Varje hus (CRC, BMC, HSC) har en egen arbetsmiljösida. För dig som är verksam vid institutionerna IKVL, ILM och EMV finns dessutom särskilda undersidor.

Detta innebär följande på institutionsnivå:

  • att det ska utses en brandskyddsansvarig och att namnet på personen ska anmälas till Byggnadsenheten
  • att utsedda personer i brandskyddsarbetet (brandskyddsansvariga, föreståndare för brandfarlig vara, skyddsombud) deltar i utbildning anordnad av LU
  • att det genomförs årlig egenkontroll (brandskyddsrond) av brandskyddet på institutionen. Egenkontrollen ska dokumenteras
  • delta i inspektioner/tillsyner rörande brandskyddet
  • tillse att all personal genomgår brandskyddsutbildning och detta dokumenteras
  • att det, enligt beslut från Rektor genomförs brandskyddsutbildningar och att detta dokumenteras
  • tillse att det finns rätt sort och rätt antal brandsläckare och att dessa kontrolleras årligen
  • ansvara för att anmälningar om tillbud/olyckor i samband med brand eller brandfarlig vara görs enligt LUs rutiner samt vid allvarliga händelser informera Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Om tillbudet/olyckan kan ha medfört negativ påverkan på den yttre miljön ska information snarast också lämnas till Miljöförvaltningen