Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Biosäkerhet

Biosäkerhet innebär att skydda människor och miljön från exponering av smittförande biologiskt material som genererats i laboratoriet. På denna sida hittar du information om biosäkerhet, och vill du har svar på fler frågor, eller rådgivning avseende riskbedömningar/anmälningar, kontakta gärna vår biosäkerhetssamordnare Emanuel Smeds, Emanuel.Smeds@med.lu.se

De föreskrifterna som styr biosäkerhetsarbetet är

Allt riskfyllt arbete med smittämnen och humant blod/primärvävnad måste riskbedömas innan arbetet startar

Innan man startar sin verksamhet avseende mikrobiologiska agens eller genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) behöver man göra en anmälan till Arbetsmiljöverket:

Överenskommelser gällande Biosäkerhet och Relaterade dokument

Ordlista

GMM - Egentligen en förkortning av genmodifierade mikroorganismer men i lagstiftningen avses även genmodifierade prmära celler, cellkulturer, virus etc

Genetiskt modifierad - En organism vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller genom naturlig rekombination.

Mikroorganism: En mikroorganism definieras som ”varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke-cellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material". Hit hör bland annat bakterier, virus, protozoer och cellkulturer av högre organismer. Observera att cellkulturer av högre organismer i detta sammanhang räknas som mikroorganismer, men att vävnad/flercelliga organismer inte omfattas av reglerna.

Riskklass: Biologiska agens delas upp i fyra klasser, där en mikroorganism med dåliga förutsättningar att orsaka allvarlig infektion hos människa och där följderna av en eventuell infektion blir lätta hamnar i en låg riskklass. En lista över vilka hur specifika mikroorganismer klassas finns i AFS 2018:4 Smittrisker. Notera att mikroorganismens klassning inte hänförs till hur allvarliga följder en eventuell smitta kan få ute i samhället.

Skyddsnivå: Laboratorier delas upp i fyra skyddsnivåer, beroende på vilka skyddsåtgärder de innefattar. En lista över vilka specifika skyddsåtgärder som krävs för de olika skyddsnivåerna finns i AFS 2018:4 Smittrisker. De olika skyddsnivåerna är anpassade för användning av mikroorganismer med likartade risker.

Blodsmitta: Det är framför allt hepatit B och C samt HIV, som kan smitta via human blodhantering. Notera att blodsmitta inte bara kan överföras genom hantering av blod, utan även av material som kontaminerats med blod såsom vävnad, sårvätska, spinalvätska, urin, pipettspetsar, labutrustning och likande. Även cellkulturer kan ge blodsmitta.

Bioskydd: (laboratory biosecurity) beskriver hur hantering och förvaring av mikroorganismer ska ske så att de inte avsiktligt kan spridas och därigenom skada människan eller miljön.