Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

ILM Hälsa Miljö och Säkerhet

forsk29 mindre

Hälsa-, Miljö- och Säkerhets (HMS)-arbete, innefattande fysiska och psykosociala förhållanden, är en viktig del i vår verksamhet vid Institutionen för laboratoriemedicin (ILM). Genom att identifiera risker i arbetet kan vi förebygga att anställda och studenter drabbas av olycksfall och sjukdom samt förebygga negativ påverkan på miljön. HMS-arbetet på ILM är också del av Lunds universitets målsättningar avseende Arbetsmiljö och Hållbarutveckling och Miljömål.

Ansvar och Organisation

- Prefekten ansvarar för arbetsmiljön inom institutionen, och prefekten tillsammans med biträdande prefekt genomför systematiska arbetsmiljö (SAM) arbete inom institutionen, vilket inkluderar tillsyn, inklusive skyddsronder.

- Prefekten för ILM har i sin tur delegerat HMS-arbetsuppgifter till forskargruppscheferna där arbetsuppgifterna beskrivs i delegeringsdokumentet. Om resurser och befogenheter inte är tillräckliga kan arbetsuppgifter returneras till prefekten.

På BMC och Medicon Village sker ett gemensamt HMS-arbete där de tre institutionerna ILM, IKVL och EMV regelbundet genomför skyddsronder koordinerade av "Rondgruppen". ILM har också verksamhet utanför BMC, i lokaler inom Region Skåne. Där sker HMS-arbetet på liknande sätt som beskrivet ovan, reglerat i samverkansavtal.

Alla anställda och studenter förväntas också aktivt bidra till en säker arbetsmiljö, vilket innebär att följa gällande regler och föreskrifter, använda anvisad skyddsutrustning, rapportera tillbud och olyckor, påtala brister samt föreslå förbättringar.

Kontakt

Urban Gullberg
Bitr HMS-prefekt vid ILM

Anna Rignell Hydbom
Prefekt vid ILM

Lena Ohlsson
Arbetsmiljösamordnare ILM

Emanuel Smeds
Biosäkerhetssamordnare ILM, IKVL, EMV

Hans Hovenberg
HMS-koordinator BMC

Anders Mårtensson
Huvudskyddsombud på BMC 

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör vid  LU

Robert Howe  Arbetsmiljöingenjör vid LU

Tobias Ullmark Brandskyddssamordnare vid LU

Martina Balaz  Kemikaliesäkerhetssamordnare vid LU

Länkar