Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett förebyggande och systematiskt HMS-arbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen, i studiemiljön och även den yttre miljön. Genom att bedriva HMS-arbetet på ett systematiskt sätt kan vi upptäcka risker i arbetet och för miljön, åtgärda dem i tid, samt förebygga att anställda och studenter drabbas av olycksfall och sjukdom eller att miljön påverkas negativt. HMS-arbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och yttre miljön, se LUs mål och handlingsplan för arbetsmiljön 2014-2017 och LUs Policy för hållbar utveckling samt Miljöhandlingsplan.

Målet för HMS-arbetet är att arbetsförhållandena för både anställda och studerande ska vara anpassade efter människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt och socialt hänseende och ska förhindra ohälsa, skada och utslagning från arbetet samt minimera vår negativa miljöpåverkan.

Ansvar

Prefekten ansvarar för arbetsmiljön och genomförandet av det systematiska HMS-arbetet inom institutionen. Till sin hjälp har prefekten på EMV en stf prefekt med speciellt ansvar för stöd och utveckling samt två arbetsmiljösamordnare, en med fokus på fysiska frågor och en med fokus på psykosociala frågor.

Prefekten för EMV har delegerat HMS-arbetsuppgifter till forskargruppscheferna, arbetsuppgifterna beskrivs i delegeringsdokumentet. Innan forskargruppschefen får ta emot delegeringen ska han/hon genomgå en delegeringsutbildning. Om resurser och befogenheter inte är tillräckliga kan arbetsuppgifter returneras till prefekten. För studenternas arbetsmiljö ansvarar GU dekan Cecilia Lundberg.

HMS-frågor tas upp i EMV:s ledningsgrupp, där man har möten varje vecka. Övriga möten se nedan under Organisation.

Skyddsombudet är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet men har inget ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet företräder arbetstagarna inom sitt skyddsområde och väljs av den fackliga organisationen.

Prefekten är även ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet och har utsett brandskyddsansvariga (forskargruppschefer/arbetsmiljöansvariga) samt föreståndare för hantering av brandfarliga varor för respektive forskargrupp, läs mer om det systematiska brandskyddsarbetet.

Alla anställda och studenter förväntas aktivt bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö och i möjligaste mån förebygga olyckor, sjukdom och negativ miljöpåverkan. Anställda och studenter ska följa gällande lagar, regler och föreskrifter, använda anvisad skyddsutrustning, rapportera tillbud och olyckor, påtala brister samt föreslå förbättringar.

Läs mer om studenternas studie- och arbetsmiljö här.

Kartläggning

Ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete: "Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet".

Kartläggning av arbetsmiljön (både den fysiska och psykiska) på institutionen görs med hjälp av årlig skyddsrond (som inkluderar checklista för forskargruppschef, brandskyddsrond och psykosocial enkät), riskbedömningar, arbetsskade- och tillbudsanmälningar, årliga utvecklingssamtal och undersökningar gjorda av företagshälsovården. På flertalet våningar samlas personalen även i våningsgemensamma möten för att diskutera vilka brister de anser finns eller vad som kan förbättras.

Uppföljning

Från och med 2015 görs SAM-uppföljning i blankett som LU Byggnad skickar ut.

Organisation

HMS-möte med prefekt

Varje vecka. Stf prefekt och arbetsmiljösamordnare.

Rondgruppen på BMC

Möte ca en gång/månad samt extramöten vid behov. Består av prefekter från EMV, IKVL, ILML, Biomedicinsk teknik, sektionschef LU Service, BMC:s huvudskyddsombud, MV:s huvudskyddsombud, BMC:s HMS-koordinator, institutionernas arbetsmiljösamordnare samt arbetsmiljösamordnare från Biomedicinsk Service.

BMC:s HMS-kommitté

HMS-möte med vicedekan

Vid behov. Vice dekan, stf prefekt och arbetsmiljösamordnare.

Centrala skyddskommittén

  •  Centrala skyddskommittén 

Centrala skyddskommittén arbetar bl a med övergripande frågor såsom planering av utbildning och information i arbetsmiljöfrågor, den övergripande verksamhetsplaneringen vad gäller den fysiska planeringen. Den centrala skyddskommittén ska även ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöfrågor samt anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.