Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Psykosocial arbetsmiljö

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för att skapa och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. Därför ska utveckligssamtal genomföras årligen med alla medarbetare.

För information och riktlinjer se medarbetarwebben

Vart vänder du dig?

Det är viktigt att du som upplever problem i din arbetsmiljö kontaktar din närmaste chef. Om du hellre vill prata med någon annan kan du t ex välja någon av följande:

- Prefekterna

- Våningens skyddsombud

- BMC:s huvudskyddsombud; Kristin Holmgren eller MV:s huvudskyddsombud Agneta Sanmartin

- Personalsamordnare/personaladministratör/arbetsmiljösamordnare

- Företagshälsovården;http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-halsa/foretagshalsovarden, där finns psykolog och läkare. Psykolog tar emot ca 5 gånger men sedan remitteras man vidare till kurator på annat ställe (Hjärnhälsan).

- Studenthälsan; http://www.lu.se/student/studenthaelsan

- Doktorandombudsman;  https://www.facebook.com/LundsDoktorandkar

- Primärvården har kuratorer (på den egna eller annan vårdcentral

Förslag på vägar chefer kan gå om man har problem i sin grupp 

- Erbjuda extra utvecklingssamtal med sin personal

- Ordna en temadag/timme på ämnet där man tar upp resultatet från enkäten och diskuterar i grupper hur man skulle kunna göra för att förbättra det. Fara finns dock att de som upplever problem inte vågar säga nåt eller känner sig utpekade.

- Prefekterna tar gärna extra utvecklingssamtal med forskargruppschefer som vill ha det

- Har man stor grupp som mår dåligt kan man ta in företagshälsovården som kan hjälpa hålla i möten och lägga upp en plan. Detta i samarbete med personalenheten.