Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hantering av brandfarliga varor

Ta hjälp av gruppens föreståndare för hantering av brandfarlig vara när du ska göra riskbedömning av ett nytt arbetsmoment. Speciellt viktigt om du ska arbeta med brandfarlig vara i en ny metod.

Definition

  • Brandfarliga gaser är gaser som i luft kan bilda en antändbar blandning vid 20 °C.
  • Brandfarliga vätskor är vätskor eller vätskeblandningar som har en flampunkt på högst 100 °C.
  • Brandreaktiva varor är de varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) särskilt anger, se www.msb.se

LU:s brandskyddshandbok

Föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Tillgänglighetskrav

Föreståndaransvaret innebär inte ett jouransvar, uppgifterna handlar endast om det förebyggande skyddet. Föreståndare (stf eller ordinarie) får aldrig vara frånvarande i mer än fyra sammanhängande veckor. Med frånvaro avses att föreståndare och stf är otillgängliga både per mail och telefon, utöver den fysiska frånvaron. Om såväl ordinarie som ställföreträdande föreståndare planerar frånvaro som är längre än fyra veckor skall samordningsansvarig föreståndare brandfarlig vara meddelas detta. För de som hanterar brandfarlig vara inom ramen för tillståndet gäller att i det fall de inte kan få kontakt med sin föreståndare eller ställföreträdande föreståndare skall samordningsansvarig föreståndare brandfarlig vara kontaktas. 

Överenskommelse om gemensamma regler för hantering av brandfarlig vara

Öppen hantering av brandfarlig vara ska alltid ske i dragskåp eller på dragbänk med huv

Med öppen hantering menas allt arbete med brandfarlig vara men även upphällning av brandfarlig vätska från ett kärl till ett annat eller tappning från en dunk. Undvik tappning från ett kärl till ett annat, köp istället mindre förpackningar.

Öppen hantering utanför dragskåp eller dragbänk ställer krav på EX-klassning av elektriska installationer/utrustningar. I klassat område ska all elektrisk utrustning vara EX-klassad. Säkerhetsavståndet är 1,5 meter.

Dragbänk ska vara försedd med plexiglashuv. Huven förbättrar skyddsfunktionen väsentligt och skyddar eluttagen i panelen bakom då brandfarlig vara hanteras.

Att torka av bänken med en liten mängd etanol är tillåten (använd dock helst diskmedel eller liknande), men tänk på brandrisken och spruta (spraya inte!) försiktigt och se till att ingen elutrustning eller eluttag finns i närheten.

Om du behöver använda elutrustning i dragskåpet anslut till eluttagen som finns på dragskåpet. De uttagen är förreglade, dvs strömmen bryts om det blir ventilationsbortfall.

EX-klassning

På BMC är bl a utrymmen under dragskåp/dragbänk/LAF-bänk och kemikalieförråden EX-klassade. 

Förvaring

På BMC får max 3 liter brandfarlig vätska finnas framme för dagligt bruk inom varje labmodul. Högst 50 liter brandfarlig vara får förvaras i ventilerade, utdragbara kemikalieskåp. Brandfarlig vätska får inte förvaras i ventilerade väggskåp eftersom de är placerade precis ovanför eluttag. 

I brandklassat kemikalieförråd får max 500 liter förvaras i invallade, ventilerade skåp. Kemikalieförrådet är avsett för förvaring av kemikalier. Rummet är EX-klassat vilket innebär att ev. elektrisk utrustning ska vara avsedd för klassat utrymme.  Observera att gifter inte får förvaras tillsammans med brandfarliga varor. Gifter som dessutom är brandfarliga förvaras som brandfarlig vara eller för sig.

Undvik tappning från ett kärl till ett annat, köp istället mindre kärl.

Plastkärl, större än 2 l, måste vara typgodkända för den brandfarliga vätska som ska förvaras i kärlet.

Kyl och frys

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i standardkylskåp eller frys. Utvecklas ångor eller explosiva blandningar kan dessa antändas av gnistor från belysningskontakt, termostat eller kompressor. Använd EX-klassade kylskåp / frysar för förvaring av brandfarliga varor.

Torkskåp

Torkskåp som inte är EX-klassade får inte användas för brandfarlig vara.

Brandfarlig gas

Brandfarlig gas måste förvaras i speciella gasskåp. För mer information om hantering av brandfarliga gaser, se under Gas

Transport

Lösningsmedelsflaskor ska transporteras på ett betryggande sätt, t ex i hink eller i vagn med sarg och spilltråg. Lägg en absorptionsduk i botten på hinken eller i spilltråget.

Persontransport i hiss tillsammans med farliga/brandfarliga ämnen får inte ske.

Väteperoxid

Väteperoxid med konc. ≥ 60 % kräver tillstånd för hanteringen.

Väteperoxid (H2O2) är ett oxiderande ämne med frätande egenskaper som i blandning med brännbara ämnen kan ge upphov till häftig reaktion och eventuellt till självantändning.

I koncentration över 20 % kan väteperoxid sönderfalla på ett riskfyllt sätt under avgivande av stora energimängder. I koncentration från ca 90 % är den detonerbar. Vid sönderfall bildas stora mängder syrgas, vatten och värme. Sönderfallet katalyseras framför allt av koppar och silver men även av andra metaller, lut och vissa organiskaföreningar.

Väteperoxid med koncentration under 20 % anses inte ge upphov till några våldsamma reaktioner. Om den spills, t.ex. på kläder, avdunstar dock vattnet efterhand och peroxiden kan nå en koncentration vid vilken självantändning kan inträffa.

Väteperoxid i gasfas kan bli explosiv om halten peroxid i gasfasen överstiger 40 %. Vid normalt tryck kan en lösning av 75 % eller högre koncentration ge upphov till sådan gasblandning över vätskenivån. Upp till 50°C är den normala sönderfallsreaktionen relativt långsam men över 50°C kan snabbare reaktioner inträffa. 

Organiska peroxider

Utmärkande för organiska peroxider är att de innehåller både oxidationsmedel och bränsle i samma molekyl, vilket gör dem extra farliga från brand och explosionssynpunkt. De utgör en ämnesgrupp som omfattar föreningar, vilka kan vara alltifrån praktiskt taget harmlösa till explosiva. De reagerar med många metaller, syror, baser och diverse andra kemiska föreningar. De är vidare känsliga för värme och för kyla samt för mekanisk påverkan. Flertalet peroxider är dock inte känsliga för samtliga nämnda faktorer. För korrekt information måste alltid tillverkarnas säkerhetsdatablad studeras.

En peroxid börjar sönderdelas när s.k. självaccelererande sönderfallstemperatur (SADT) uppnåtts, dvs. den temperatur vid vilken ingen ytterligare energi behöver tillföras för att peroxidens sönderfall skall fortsätta. Därefter är förloppet accelererande, peroxiden kan självantända och om den är innesluten kan en explosion inträffa. Ju fler peroxidgrupper i molekylen, dvs. ju högre innehåll av aktivt syre, desto kraftigare är verkan vid sönderfall. Peroxider förekommer i olika koncentrationer. De kan vara fasta eller flytande. För att minska risken för sönderfall kan peroxiden flegmatiseras med vatten, fasta inerta ämnen eller organiska lösningsmedel.

 Hantering av perklorsyra och perklorater