Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Hantering av kemikalier och brandfarliga varor

Substitutionsprincipen: Farliga ämnen ska om möjligt ersättas av andra, mindre farliga ämnen. Nationella Substitutionsgruppen
T ex Etidiumbromid 

Narkotikaklassade ämnen

Skyddsventilation

Allt arbete med farligt ämne (inklusive brandfarlig vara) ska ske på skyddsventilerad plats dvs i dragskåp, på dragbänk eller vid punktutsug. Exponeringsnivån får inte överskrida gällande hygieniska gränsvärden, se AFS 2018:1 nedan.  Kunskap om rätt arbetsmetodik vid de olika ventilerade arbetsplatserna ska inhämtas, se under Arbete i skyddsventilerat utrymme.

 Hantering av perklorsyra och perklorater

Pikrinsyra

Pikrinsyra är explosivt i torrt tillstånd och måste därför alltid hållas fuktigt. Pikrinsyra är också stötkänsligt och känsligt för mekanisk påverkan i torrt tillstånd. Vid höga temperaturer bildas giftiga gaser samt nitrösa explosiva gaser, upphettning ska därför helt undvikas. Pikrinsyra i torrt tillstånd kan även bilda mycket känsliga explosiva metallföreningar. Pikrinsyra bildar salter med många metaller av vilka en del är känsliga för värme, friktion eller slag, t.ex., bly, järn, zink, nickel, koppar, etc. och bör betraktas som farligt känslig. Salterna som bildas med ammoniak, aminer och molekylkomplex med aromatiska kolväten etc., är normalt inte så känsliga. Kontakt mellan pikrinsyra och betonggolv kan bilda det friktionskänsliga kalciumsaltet. Torra blandningar av pikrinsyra och aluminiumpulver är inerta, men tillsats av vatten orsakar antändning efter fördröjning beroende på mängden tillsatt. Ämnen som bör undvikas är starka oxidationsmedel, starka baser, reducerande ämnen, tungmetaller, tungmetallsalter ammoniak. Pikrinsyra kan även vara farligt vid inandning och vid hudkontakt

Spill