Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Allmänt

Personlig skyddsutrustning och hygien

Skydda alltid dig själv och dina kläder med en labrock när du är på lab. Skyddsglasögon eller visir ska användas vid risk för stänk av vätskor, aerosoler eller partiklar från mitt eget arbete eller från någon annans i närheten. Skyddshandskar av engångstyp ska helst vara av nitril, handskar av vinyl (skyddar dåligt) eller latex (allergiframkallande) är ett sämre alternativ. Mer info under Personlig skyddsutrustning.

Förvaring, förtäring och beredning av mat och dryck i lab, labkylar och kylrum är förbjudet.

Ät, drick eller snusa aldrig på laboratoriet. Smaka inte på kemikalier. Använd peleusboll eller liknande vid pipettering (aldrig munnen). Undvik hudkontakt med kemikalier. Kosmetika, inklusive t ex läppcerat, får inte appliceras i laboratorium.

Håll arbetsplatsen fri från kemikalier och utrustning som inte används. Håll golvet fritt från kartonger som försvårar lokalvård och sladdar/slangar som kan utgöra snubbelrisk. Efter avslutat arbete ska rengöring och undanplockning ske.

God personlig hygien ska iakttas, vilket bl a innebär handtvätt och avtagande av skyddskläder innan besök i fikarum

Rökning är förbjudet inomhus samt på BMC:s gård.

Ensamarbete

Ensamarbete ska begränsas så mycket som möjligt, riskfyllt arbete får i princip inte utföras som ensamarbete. Särskilt viktigt är detta utanför ordinarie arbetstid. Forskargruppschefen/arbetsmiljöansvarig i samråd med skyddsombud avgör vilket arbete som är att anses som så riskfyllt att det inte får utföras som ensamarbete. Vid arbete nattetid måste också risken för överfall beaktas. Vissa riskfyllda arbeten kan eventuellt tillåtas som ensamarbete under förutsättning att man vidtar speciella säkerhetsåtgärder som t ex att man regelbundet och på bestämda tider har kontakt med viss person, avaktivering av larm eller dylikt.

Regler för riskfyllt arbete, som utförs som ensamarbete, ska skriftligen dokumenteras och tydliggöras för samtliga medarbetare. Dokumentet ska undertecknas av ingående parter (forskargruppschef/arbetsmiljöansvarig och skyddsombud).

Skyltning

Varningsskylt och instruktioner ska finnas vid utrustning som kan medföra särskild risk. Försök som pågår över natt eller helgdag ska alltid utmärkas på sådant sätt att den ansvarige kan nås per telefon.

Nöd- och ögonduschar

Nöd- och ögonduschar finns i laboratorierna eller i korridorerna utanför. Tänk på att skölja ögonen länge, minst 15 minuter. Ögonduscharna spolas igenom en gång/månad av forskargruppen. Övrig kontroll och service görs av BMC Service.

Rumskontaktperson och apparatansvarig

Kontakta alltid rumskontaktpersonen innan du börjar arbeta i ett rum. Den rumskontakten informerar om vilken verksamhet som får bedrivas i rummet samt om de regler och rutiner som måste följas. Det är till rumskontakten man ska gå om man hittar fel eller brister i hantering eller utrustning i rummet. Apparaterna ska vara märkta med namn och telefonnummer till apparatansvarig.

Läs mer om arbetsuppgifter för rumskontaktpersoner här:

Minderåriga och praoelever

Se även LU:s regler kring detta här

Husdjur

Husdjur får inte vistas i lokalerna.

Utrymningsvägar

Korridorer är utrymningsvägar och får inte belamras med utrustning, skåp, apparater och dylikt. Bredden på utrymningsväg bör vara minst 1,2 meter och får absolut inte understiga 0,9 m.

Laboratoriedisk

BMC Service ansvarar för laboratoriedisk. Det gemensamma diskrummet är beläget i hus C på plan 13. Diskgodset levereras till och hämtas från diskrummet av verksamhetens personal. Hämta och lämna din disk på de tider som gäller för din våning –  diskutrymmet är begränsat. 

Diskgodset måste vara avsköljt och torrt, inga kemikalierester får finnas kvar. Tejp eller liknande får inte finnas på diskgodset då det lätt trillar av under diskning. Tejpen fastnar i maskinens sensorer och det finns risk för att resultatet inte blir bra. Skruva gärna av korkarna på flaskorna.

Korgar med något diskgods som inte uppfyller kraven lämnas kvar på upphämtningsplastsen. Undvik att överfylla korgarna då glas lätt går sönder när vagnarna rullas över trösklar.

Märk gärna diskgods med gruppens namn. Gravyrpenna finns att låna hos BMC Service.

Vänd inte på lappen (Clean/Dirty) innan alla korgar är tömda.

 Diskschema (pdf 13,9 kB)

Lokalvård

Laboratoriepersonal torkar av bänkytor, vaskar, dragskåp, dragbänkar, utrustning, vågar och annan apparatur. Lokalvårdare städar endast golvytor som är fria från utrustning.

Inkubatorer / Torkskåp / Värmeskåp

Inkubatorer / Torkskåp / Värmeskåp får inte användas för brandfarlig vara eller när hälsofarlig ånga av hälsofarliga ämnen kan avges.

Centrifuger

Kontrollera att du valt en rotor som passar i den centrifug du tänker använda. Kontrollera alltid före körning att o-ringarna är hela. Byt o-ringar om de är spruckna. Livslängden på o-ringarna förlängs om du med jämna mellanrum smörjer in dem med lite vakuumfett. Kontrollera vilka rör som passar i rotorn och att de tål önskad hastighet och den lösning som du ska centrifugera. Jämvikta alltid rören! Rengör rören utvändigt från spill innan du stoppar ner dem i rotorn. Följ centrifugens anvisningar på hur rotorn skall placeras och eventuellt fastskruvas. När centrifugeringen är klar och rören urplockade ur rotorn kontrollerar du om vätska har läckt ut i rotor eller centrifugtrumma. Om så är fallet (rotor: rören ej ordentligt tillslutna, cftrumma: o-ring sprucken eller trasig) rengörs rotor och centrifugtrumma med milt diskmedel och ljummet vatten.

BMC-Service utför säkerhetskontroll av centrifuger utförs 1 gång/år. Oljebyte på ultracentrifugerna ingår. Övrig service eller reparationer ingår ej.

Vid frågor kontaktas BMC-Service, Ros-Mari.Sandfalk@med.lu.se

Elektriska kokplattor samt vatten- och oljebad

Elektriska kokplattor samt vatten- och oljebad skall alltid förses med timer. Elektriska kokplattor, som placerats olämpligt eller glömts påslagna, har i ett flertal fall vållat skadegörelse och eldsvådetillbud. Elektriska kokplattor skall alltid ställas på ett underlag av icke brännbart material. Ovanför kokplattan skall finnas ett fritt utrymme på minst 50 cm i höjd. Vatten- och oljebad skall vara av metall och försedda med överhettningsskydd. Badtemperaturen vid användning av oljebad skall vara minst 20 °C lägre än den använda oljans flampunkt.

Kylvattenslangar

Fixera alltid kylvattenslangar med slangklämma. Använd PVC-slang vid låga tryck och armerad slang vid högre vattentryck.

UV

Arbete vid öppna UV-ljuskällor innebär en stor risk för ögonskador och brännskador på exponerade hudpartier. Ljusbord ska vara försedda med skyddande skärm alternativt ska visir användas. Använd även skyddshandskar och täck handleder och underarmar.

Vakuumapparater

All glasapparatur som skall användas under vakuum skall vara avsedd för vakuum och utfört av speciellt hållfast glas och monteras med största omsorg. Vid arbete med vakuumapparater ska för arbetet lämpliga skyddsglasögon användas. Framför större vakuumanläggningar av glas bör särskilt skydd av plexiglas monteras. Observera att Dewar- och termoskärl också är vakuumkärl.

Elsystem

Ingrepp i elinstallationer får bara utföras av Akademiska Hus, kontakta BMC Service.

Säkerhetsbrytare: I korridorerna finns säkerhetsbrytare, som bara får användas vid olyckstillbud i respektive rum. Säkerhetsbrytarna bryter spänningen till uttagspanelen men inte till belysning, fönsterbänkskanaler och särskilda uttag för kylar o dyl.

Fester

Fester får inte arrangeras utan tillstånd enligt direktiv från Lunds universitet. Tillstånd utfärdas av BMC-driftschef, dock inte för privata fester. Kontakta BMC-reception för begäran eller information.