Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Arbete med joniserande strålning

Forskargruppschef/arbetsmiljöansvarigs ansvar

Se till att arbetstagare som sysselsätts i verksamhet med strålning i kategori A* genomgår läkarundersökning och att de har ett tjänstbarhetsintyg som visar att personen är tjänstbar i det aktuella arbetet innan arbetet påbörjas.

Ha rutiner för
- återkommande läkarundersökning vart tredje år så länge personen kvarstår i arbetet
- periodisk kontroll av hälsotillståndet de mellanliggande år då inte läkarundersökning görs
- att läkarundersökning genomförs omedelbart efter det att någon person överskridit Strålsäkerhetsmyndighetens årsdosgränser.

* En arbetstagare ska tillhöra kategori A om sannolikheten inte är försumbar att den årliga effektiva dosen uppgår till 6 mSv eller mer, eller den årliga ekvivalenta dosen till ögats lins uppgår till 45 mSv, eller mer eller den årliga ekvivalenta dosen till extremiteter eller hud uppgår till 150 mSv eller mer.

Gravida kvinnor har rätt till omplacering till arbete utan joniserande strålning under graviditeten. Se SSMFS 2008:51 §6 och §7 gällande gravida respektive ammande kvinnor.

Rutin vid läkarundersökning/periodisk kontroll

Vid beställning av läkarundersökning/periodisk kontroll, använd ordinarie beställningsblankett för medicinsk kontroll. Bilägg därutöver information om vilken kategori arbetstagaren tillhör (A eller B) samt om det gäller röntgenutrustning, acceleratorer, slutna strålkällor och/eller öppna strålkällor.

Arbetstagaren ska fylla i del 1 av hälsodeklarationen (se föreskriftens SSMFS 2008:51 bilaga 5) och ta med den till undersökningen. Hälsodeklarationen/läkarintyget ska tillsammans med den bilaga som skickades med vid beställningen diarieföras enligt rutinbeskrivningen.

Kontakta strålskyddsfysiker Hanna Holstein för hjälp med riskbedömning.

Företagshälsovården
Hämtställe 52
046-22 232 80

Hanna Holstein
Strålningsfysik, hämtställe 32
046-022 201 93