Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Arbetsmiljöansvar för studenter som arbetar i forskargrupper

Att genomföra projektarbeten/examensarbeten i forskargrupper är jämförbart med professionsutbildningarnas VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Den äger vanligen rum inom Region Skåne (eller kommunala verksamheter) och det finns därför en skrivning om samverkansavtal längst ner på sid 2 i Handlingsplanen för nämndordförandens arbetsmiljöuppgifter, där det framgår att studenter i VFU ska betraktas och hanteras som personal vad gäller arbetsmiljön. Avtal behövs för samverkan med andra organisationer än LU, men för verksamheter inom universitetet finns samverkansansvar utan avtal. 

Studenter som deltar i forskargruppernas verksamhet ska alltså omfattas av samma regelverk som anställda, och det som åligger den som har arbetsmiljöansvar för studenter är dels att se till att studenter är utbildade för laboratoriearbete, dels att den forskare som tar emot en student på sitt labb introducerar studenten till labbarbetet på samma sätt som om det gällde en anställd.

Nämndordföranden har delegerat vissa arbetsmiljöuppgifter till programdirektörerna och enligt den ska programdirektören 

" -  I samverkan med kursansvariga lärare ser till att lärare och studenter följer gällande rutiner inom arbetsmiljöområdet enligt lagar och föreskrifter.

-  Ser till att varje termin en avstämning mellan studenter och programledning avseende arbetsmiljön kommer till stånd.

-  Ser till att kursansvariga lärare ger studenter instruktioner om hur utrustning, lokaler och annan infrastruktur ska underhållas och brukas.

-  Ser till att uppkomna arbetsmiljöärenden, som inte kunnat åtgärdas av kursansvariga lärare, hanteras på adekvat sätt och i enlighet med handlingsplanen för arbetsmiljö gällande studenter på grund- och avancerad nivå, samt att de rapporteras till nämndordförande.

-  Ser till att olycksfall, tillbud  och avvikelser rapporteras.

-  Till nämndordförande hänför de arbetsmiljöärenden som inte kunnat lösas på programdirektörsnivå.

-  I programbokslut redovisar läsårets arbetsmiljöärenden. " 

Detta innebär att rollen som programdirektör i det här fallet (med studenter i forskargrupper) är att se till att studenterna utbildas avseende miljö och säkerhet och att den för examensarbeten kursansvarige läraren i sin kontakt med forskare som tar emot en student i sitt labb tydligt framhåller att studenten ska introduceras till arbetet på samma sätt som om han/hon vore en nyanställd medarbetare. Dvs ansvaret innebär här att se till att alla förutsättningar finns för att en god arbetsmiljö (likvärdig med de anställdas, vilket är prefektens ansvar) uppnås för studenten. Att trots detta olycksfall kan inträffa och skador uppstå går ju tyvärr inte att reglera eller avtala bort.