Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Systematiskt brandskyddsarbete

Citat från inledningen till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete:

"Enligt 2 kap. 2 § lagen (3003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till föjd av brand."

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i sin organisation.

Vem gör vad?

Brandskyddsansvariga = forskargruppschefer/ arbetsmiljöansvariga

Ansvarar för forskargruppens allmänna brandskydd i enlighet med SRVFS 2004:3 ”Allmänt råd om Systematiskt brandskyddsarbete” och arbetsuppgiftslista nedan t ex se att alla i gruppen går brandskyddsutbildning och deltar i utrymningsövningar 

Föreståndare för hantering av brandfarliga varor

Utbildning är obligatorisk för föreståndare, se nästa kurstillfälle under Utbildning

Fortbildning av föreståndare görs genom en träff/termin, ordnas av BMC:s HMS-koordinator.

Samordningsansvarig föreståndare är Hans Hovenberg

Rondgruppen

Brandskyddsrond enligt checklista nedan, t ex utrymningsvägar är fria, brandsläckare inte är blockerade 

BMC Service

Organiserar brandskyddsutbildning, utrymningsövningar samt andra utbildningar som efterfrågas samt kollar brandsläckare och att utrymningsplaner är aktuella (Kidde).

Akademiska hus (fastighetsägare)

Ansvarar för fastighetens tekniska brandskydd; t ex larm, utrymningsvägar. Ansvarsfördelningen mellan AH och hyresgästen beskrivs i dokumentet ”Överenskommelse om ansvarsfördelning mellan Akademiska Hus Lund AB och Byggnadsenheten Lunds universitet gällande brandskyddsarbete”. 

Avdelningen arbetsmiljö, miljö och säkerhet (LU Bygg)

Anordnar utbildning för brandskyddsansvariga och föreståndare för hantering av brandfarliga varor
Bistår vid ansökan om tillstånd
Informerar om ny lagstiftning i HMS-kommitté 

Räddningstjänsten Syd

Ger tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
Gör tillsyn