Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV:s webbsida om hälsa, miljö och säkerhet, HMS

forskningbmc01

Ett förebyggande och systematiskt HMS-arbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen, i studiemiljön och även den yttre miljön. Genom att bedriva HMS-arbetet på ett systematiskt sätt kan vi upptäcka risker i arbetet och för miljön, åtgärda dem i tid, samt förebygga att anställda och studenter drabbas av olycksfall och sjukdom eller att miljön påverkas negativt. HMS-arbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och yttre miljön.

För äldre HMS-handlingsplaner, kontakta arbetsmiljösamordnare Katarina Johansson

Målet för HMS-arbetet är att arbetsförhållandena för både anställda och studerande ska vara anpassade efter människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt och socialt hänseende och ska förhindra ohälsa, skada och utslagning från arbetet samt minimera vår negativa miljöpåverkan.

Ansvar

Prefekten ansvarar för arbetsmiljön och genomförandet av det systematiska HMS-arbetet inom institutionen. Till sin hjälp har prefekten på EMV en biträdande prefekt med speciellt ansvar för stöd och utveckling samt två arbetsmiljösamordnare, en med fokus på fysiska frågor och en med fokus på organisatoriska och sociala frågor.

Prefekten för EMV har delegerat HMS-arbetsuppgifter till forskargruppscheferna, arbetsuppgifterna beskrivs i delegeringsdokumentet nedan. Innan forskargruppschefen får ta emot delegeringen får han/hon genomgå en delegeringsutbildning. Om resurser och befogenheter inte är tillräckliga kan arbetsuppgifter returneras till prefekten. För studenternas arbetsmiljö ansvarar vice dekan Maria Björkqvist.

HMS-frågor tas upp i EMV:s ledningsgrupp, där man har möten varje vecka. Övriga möten se nedan under Organisation.

Skyddsombudet är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet men har inget ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet företräder arbetstagarna inom sitt skyddsområde och väljs av den fackliga organisationen.

Prefekten är även ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet, läs mer om det systematiska brandskyddsarbetet.

Alla anställda och studenter förväntas aktivt bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö och i möjligaste mån förebygga olyckor, sjukdom och negativ miljöpåverkan. Anställda och studenter ska följa gällande lagar, regler och föreskrifter, använda anvisad skyddsutrustning, rapportera tillbud och olyckor, påtala brister samt föreslå förbättringar.

Läs mer om studenternas studie- och arbetsmiljö här

Kartläggning

Ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete: "Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet".

Kartläggning av arbetsmiljön (både den fysiska och organisatoriska och sociala) på institutionen görs med hjälp av årlig skyddsrond (som inkluderar en checklista som forskargruppschefen ska fylla i samt en brandskyddsrond som görs av Med-service), riskbedömningar, arbetsskade- och tillbudsanmälningar, årliga utvecklingssamtal och undersökningar gjorda av företagshälsovården. På flertalet våningar samlas personalen även i våningsgemensamma möten för att diskutera vilka brister de anser finns eller vad som kan förbättras.

Uppföljning

Från och med 2015 görs SAM-uppföljning i blankett som LU Byggnad skickar ut.

Organisation

HMS-möte med prefekt

Ca varje vecka. Biträdande prefekt och arbetsmiljösamordnare.

Rondgruppen på BMC och MV

Möte ca en gång/månad samt extramöten vid behov. Består av biträdande prefekter från EMV, IKVL, ILM, BMC:s huvudskyddsombud, MV:s huvudskyddsombud, biosäkerhetssamordnare, BMC:s HMS-koordinator, institutionernas arbetsmiljösamordnare.

BMC:s HMS-kommitté

Lokala skyddskommittén

Centrala skyddskommittén

  •  Centrala skyddskommittén 

Centrala skyddskommittén arbetar bl a med övergripande frågor såsom planering av utbildning och information i arbetsmiljöfrågor, den övergripande verksamhetsplaneringen vad gäller den fysiska planeringen. Den centrala skyddskommittén ska även ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöfrågor samt anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Arbetsmiljösamverkan mellan arbetsgivare och anställda

Nyheter

Överenskommelser

Kontakt

Biträdande prefekt med ansvar för HMS-frågor på EMV:
Maria Kempe, Maria.Kempe@med.lu.se

Arbetsmiljösamordnare på EMV:

Katarina Johansson, Katarina_E.Johansson@med.lu.se
Lisette Eklund, Lisette.Eklund@med.lu.se

BMC och MV:s HMS-koordinator: Hans Hovenberg

Biosäkerhetssamordnare för EMV, IKVL och ILM: Emanuel Smeds

Arbetsmiljöingenjör på LU: Johan Ohlin, Robert Howe

Brandskyddssamordnare på LU: Tobias Ullmark, Isabel Hedvall

Kemikaliesäkerhetssamordnare på LU: Martina Balaz, Anikó Wendler

Skyddsombud

Huvudskyddsombud: 
BMC Anders Mårtensson

MV Karin Haraldsson, Agneta Sanmartin

Länkar

A - Ö-lista