Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljön är vårt gemensamma ansvar – även om vi har olika roller och ansvaret kan se olika ut. Alla vi som arbetar vid fakulteten behövs och vi skapar vår arbetsplats tillsammans.

Rektor Lunds universitet
Lunds universitets rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom hela universitetet och områdesstyrelserna har motsvarande ansvar inom sitt område. Universitetets skyddskommitté och områdenas arbetsmiljökommittéer behandlar arbetsmiljöfrågor på respektive nivå.

Dekan
Dekanen har ett av rektor delegerat ansvar för uppgifter inom arbetsmiljö- och brandskyddsarbete för anställda och studenter. Sådana uppgifter har sedan vidarefördelats till prefekter och chefer direkt underställda dekanen, som i sin tur har vidarefördelat uppgifter till chefer direkt underställda dem. Till sin hjälp har dekan, prefekter, övriga chefer och medarbetare ett antal stödfunktioner. Det finns också samordningsavtal med Region Skåne som säkerställer att de medarbetare som har sin arbetsplats inom regionen omfattas av regionens systematiska arbetsmiljöarbete.

Prefekter
På institutionsnivå är det prefekten som har ansvar för det löpande arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöaspekterna ska finnas med i planering och genomförande av all verksamhet. Prefekten ansvarar för att arbetet bedrivs enligt intentionerna i arbetsmiljölagen så att ingen anställd eller studerande skadas eller far illa på arbetsplatsen.

Kunskap och kompetens
Det är viktigt för verksamheten och arbetsmiljöarbetet att arbetsmiljöansvariga kontinuerligt håller sig underrättade om utvecklingen inom området. Ansvariga ska ha goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor samt känna till de arbetsmiljöföreskrifter som gäller. Det är också den ansvariges uppgift att information når anställda/studenter om hur dessa förskrifter tillämpas samt tillse att berörda har den kunskap som behövs för att undvika skada eller ohälsa. I ansvaret ingår också att ha tillsyn över att verksamheten tillämpar föreskrifterna.

Arbetstagare och studenter
Alla som är verksamma inom universitetet har ett ansvar för att missförhållanden eller risker uppmärksammas. Arbetstagare/student ska följa gällande föreskrifter, använda skyddsanordningar och iakttaga den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Skyddsombud
Skyddsombud/studentskyddsombud är genom sin roll och kompetens, en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Här får du information om vem som är ditt skyddsombud och respektive huvudskyddsombud och vilka uppgifter dessa har. Du får också information om hur skyddsombudsval går till på din arbetsplats:

Lagar och regelverk
Arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF) samt ett antal föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Observera att de föreskrifter som gäller för verksamheten ska finnas tillgängliga för all personal på arbetsplatsen.

Universitetets centrala skyddskommitté ska bl a arbeta med övergripande frågor såsom planering av utbildning och information i arbetsmiljöfrågor, följa den övergripande verksamhetsplaneringen vad gäller den fysiska planeringen och föreslå åtgärder och rangordna arbetsmiljöfrågor. Den centrala skyddskommittén ska även ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöfrågor samt anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Förebyggande arbete
I det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska man sträva efter att, så långt som möjligt, anpassa arbetet så att det främjar varje anställds och students utveckling och arbetstillfredsställelse. Vid planering av och/eller beslut om ny eller förändrad verksamhet ska konsekvensanalys genomföras och arbetsmiljöaspekterna ska lyftas fram och belysas. I det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ingå att genomföra utvecklingssamtal där den anställde får möjlighet att diskutera både sin fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska präglas av respekt för och tillit till individen. Under hänsynstagande till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen ska arbetsförhållandena ge möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Vad gäller den fysiska arbetsmiljön ska arbetet organiseras och utformas så att ohälsa undviks. Anställda och studenter ska känna till de risker som de kan möta och vet hur de ska skydda sig.