Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Arbetsmiljö & hälsa

Bakgrund

Medicinska fakulteten är helt beroende oss som arbetar här. Det betyder i sin tur att vi är beroende av att ha en bra och välfungerande arbetsmiljö och vi ska ha ett levande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det betyder att vi regelbundet ska undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder och följa upp det vi gör för att förebygga ohälsa och olycksfall.  Det är också viktigt att vi har en organisation som på bästa sätt stödjer utbildning, forskning, samverkan, styrning och utveckling av fakulteten. Organisationen ska bland annat ge förutsättningar för optimal resursanvändning samt tillgodose behov av flexibilitet och en god arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet grundas i flera styrdokument, bland andra: Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160), Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1), Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) med förtydliganden gällande det systematiska brandskyddsarbetet (SRVFS 2004:3).

Här har vi samlat information hur vårt arbetsmiljöarbete är organiserat, hur det genomförs och vilka personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor på fakulteten.

Medicinska fakulteten

Organisation

Medicinska fakulteten har en lokal skyddskommitté (LSK) samt tre husspecifika HMS-kommittéer (HMS-CRC, HMS-BMC, HMS-HSC).

Information om fakultetens arbetsmiljöarbete

Varje hus (CRC, BMC, HSC) har en egen arbetsmiljösida med lokala rutiner och regler. För dig som är verksam vid IKVL, ILM och EMV finns dessutom särskilda undersidor.

Universitetets gemensamma arbetsmiljösidor

Samordning med Region Skåne och sjukvården