Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar vid Medicinska fakulteten

2019-03-05

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar inom Medicinska fakulteten samt föreskrifter för hantering av ansökningar - se nedan för mer info.

Bakgrund

Sedan ett antal år har de nationella förutsättningarna för finansiering av forskningsinfrastruktur inneburit att en stor del av dessa måste finansieras av enskilda lärosäten och därmed ofta inom ramen för fakulteternas budget. Forskare vid medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH (NMT) erbjuds årligen möjlighet att söka infrastrukturmedel från fakulteterna. I likhet med tidigare år kommer hantering av ansökningarna och fördelningen av infrastrukturmedel att samordnas mellan NMT-fakulteterna under 2019. I år används därför likadana ansökningsmallar för infrastrukturutlysningarna från N, M, LTH och LU-centralt som ett led i arbetet med ökad samordning och tydlighet kring principer för utdelning av medel. Syftet med detta är att underlätta arbetet både för de sökande forskarna och bedömarna. Ansökningarnas innehåll och bedömningskriterier är till största delen identiska mellan NMT-fakulteterna, men detta dokument belyser viktiga skillnader.

För den aktuella ansökningsomgången har 9 Mkr avsatts från Medicinska fakulteten, 10 Mkr från LTH och 20 Mkr från Naturvetenskapliga fakulteten för infrastruktursatsningar. Medicinska fakulteten utlyser härmed infrastrukturmedel enligt följande:

Ändamål och kriterier

Medlen är främst avsedda att stödja satsningar på forskningsinfrastruktur som:

  • har potential att leda till vetenskap av hög kvalitet.
  • utgörs av ny infrastruktur eller ökar tillgängligheten av existerande infrastrukturer för forskare vid LU.
  • är av relevans för flera brukare och har en transparent tillgänglighetspolicy för fakultetens forskare.
  • är strategiskt viktigt för Medicinska fakulteten.

Ansökningsförfarande

Detaljerade instruktioner om hur själva ansökan ska utformas återfinns i dokumentet ”Utlysning av och föreskrifter för MedFak infrastrukturmedel 2020”, se nedan. Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökningsblanketten som ska användas finns också nedan.

Alla delar av ansökan ska fogas samman till ett digitalt sökbart pdf dokument (ej folder), och skickas till birgitta.larsson@med.lu.se och vara inkommen senast måndagen den 15 april 2019.

Frågor

Eventuella frågor kring ansökan ställs till infrastrukturkoordinator, Kajsa M. Paulsson, kajsa_m.paulsson@med.lu.se , 046-222 41 67

 

 

Information om utlysningarna vid Naturvetenskapliga fakulteten och LTH

För information om Naturvetenskapliga fakultetens utlysning - klicka på nedanstående länkar

För information om LTH:s utlysning - öppna nedanstående dokument:

Mer information

Information om Lunds universitets utlysning hittar du här.